Vyhláška č. 280/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky a sadzby poistného zákonného poistenia organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-280

(v znení č. 61/1994 Z. z.)

Čiastka 68/1993
Platnosť od 26.11.1993 do31.03.2002
Účinnosť od 01.04.1994 do31.03.2002
Zrušený 274/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1993 a stráca účinnosť nadobudnutím účinnosti zákona o úrazovom poistení.

Znenie 01.04.1994

280

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 20. októbra 1993

ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky a sadzby poistného zákonného poistenia organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 205d Zákonníka práce ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

PODMIENKY POISTENIA

§ 1

(1) Zákonné poistenie organizácie1) pre prípad jej zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania (ďalej len „zákonné poistenie“) vzniká dňom vzniku prvého zamestnania v organizácii a trvá do zániku organizácie.

(2) Zákonným poistením sú organizácie2) (ďalej len „poistený“) poistené v poisťovni určenej osobitným predpisom.3)

§ 2

(1) Poistený má právo, aby poisťovňa3) za neho nahradila v rozsahu a vo výške podľa osobitných predpisov4) poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví spôsobenej

a) pracovným úrazom, ku ktorému došlo počas trvania poistenia,

b) chorobou z povolania, ktorá bola prvýkrát preukázaná počas poistenia.

(2) Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť škodu. Ak o náhrade škody rozhoduje oprávnený orgán, platí, že poistná udalosť nastala až dňom, keď rozhodnutie, podľa ktorého má poisťovňa plniť, nadobudlo právoplatnosť.

§ 3

Poistné platí poistený štvrťročne.

§ 4

(1) Náhradu škody podľa § 2 ods. 1 uhradí poisťovňa poškodenému v slovenskej mene.

(2) Ak poistený nahradil poškodenému škodu alebo jej časť podľa § 2 ods. 1, má právo, aby mu poisťovňa uhradila ním nahradenú škodu, a to až do výšky, v akej bol povinný nahradiť škodu poškodenému za poisteného.

(3) Ak vzniknú tou istou poistnou udalosťou práva z niekoľkých poistení zodpovednosti za škody u jedného alebo viacerých poistiteľov, možno v rozsahu, v ktorom sa zhodujú, plniť len z jedného z nich.

§ 5

Poisťovňa uhradí trovy súdneho konania alebo mimosúdneho prerokovania vynaložené poisteným v súvislosti s udalosťou, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistenie poisťovne, len vtedy, ak sa vopred písomne zaviaže uhradiť ich.

§ 6

(1) Ak poisťovňa nahradila za poisteného škodu, prechádza na ňu právo poisteného na náhradu voči tomu, kto poškodenému za takúto škodu zodpovedá. Poistený je povinný voči inému toto právo zabezpečiť; ak poruší poistený túto povinnosť, je poisťovňa oprávnená požadovať od neho náhradu až do výšky vyplateného plnenia.

(2) Na poisťovňu však neprechádzajú nároky poisteného proti osobám, ktoré s poškodeným žijú v spoločnej domácnosti alebo ktoré sú na neho odkázané svojou výživou. To však neplatí, ak tieto osoby spôsobili škodu úmyselne.

§ 7

(1) Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, na zníženie náhrady alebo na zastavenie jej výplaty, prechádza toto právo na poisťovňu, ak za poisteného túto sumu zaplatila alebo za neho vypláca náhradu.

(2) Na poisťovňu prechádza i právo poisteného na náhradu trov uvedených v § 5, ktoré boli poistenému priznané proti odporcovi, ak ich poisťovňa za poisteného zaplatila.

§ 8

Poisťovňa poskytne plnenie najneskôr do 15 dní od skončenia zisťovania nevyhnutného na zistenie rozsahu povinnosti plniť. Zisťovanie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne plniť je skončené, ak sa s jej súhlasom alebo s jej dodatočným schválením dohodne s poškodeným výška náhrady škody alebo ak je výška náhrady škody určená vykonateľným rozhodnutím.

§ 9

Poisťovňa nenahradí škodu,

a) ktorú uhradil poistený alebo ktorú sa poistený zaviazal uhradiť nad rámec určený osobitnými predpismi4) alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia o náhrade škody,

b) vzniknutú vynaložením nákladov liečebnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví.

Súčinnosť poisteného

§ 10

(1) Poistený poskytne poisťovni súčinnosť, ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky škody, najmä poisťovni bez zbytočného odkladu oznámi, že došlo k udalosti, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva na plnenie, vyhotoví o jej vzniku, príčinách a rozsahu zápisnicu a preukáže poisťovni zaplatenie poistného od vzniku poistenia. Poistený umožní poisťovni overiť si rozsah a výšku škody a oznámi jej, či uplatní právo na plnenie z iného poistenia zodpovednosti za škody.

(2) Poistený písomne oznámi poisťovni bez zbytočného odkladu, že proti nemu

a) bolo uplatnené právo na náhradu škody, ktorú má poisťovňa uhradiť a vyjadriť sa o požadovanej náhrade a jej výške,

b) bolo uplatnené právo na náhradu škody na súde alebo inom príslušnom orgáne.

(3) Poistený oznámi bez zbytočného odkladu orgánom činným v trestnom konaní, že došlo k udalosti, ktorá by mohla byť dôvodom na vznik práva na plnenie poisťovne, ak vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu.

(4) Poistený oznámi poisťovni, či škoda bola spôsobená zavineným porušením pracovných povinností v pracovnoprávnych vzťahoch, a umožní poisťovni účasť na konaní o náhrade škody, ktorú má poisťovňa uhradiť.

(5) Ak poistený poruší niektoré z ustanovení uvedených v odsekoch 1 až 4, a tým sťaží zistenie právneho dôvodu, rozsahu alebo výšky škody, má poisťovňa voči nemu právo na náhradu až do polovice súm, ktoré z dôvodu poistnej udalosti vyplatila.

§ 11

Poistený v konaní o náhrade škody, ktorú má poisťovňa nahradiť, postupuje v súlade s pokynmi poisťovne, dohodne sa s poisťovňou o tom, kto ho bude v tomto konaní zastupovať. Ak poistený bez súhlasu poisťovne nevznesie námietku premlčania alebo ak sa zaviaže bez tohto súhlasu uhradiť premlčanú pohľadávku, poisťovňa nemusí plniť.

§ 12

(1) Poisťovňa má voči poistenému právo na náhradu až do výšky vyplateného plnenia, ak poistený alebo poškodený

a) spôsobil škodu úmyselne, pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom inej návykovej látky,

b) porušil predpisy na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a toto porušenie bolo v príčinnej súvislosti so vznikom škody.

(2) Právo (podľa odseku 1) má poisťovňa proti poistenému, ak bola škoda spôsobená zavineným porušením pracovných povinností jeho pracovníkov, až do výšky, ktorú môže poistený požadovať od zodpovedného pracovníka podľa pracovnoprávnych predpisov.5)

Poistné

§ 13

(1) Poistený si poistné vypočíta sám, pričom použije sadzby uvedené v prílohe tejto vyhlášky. Minimálne poistné za poistné obdobie (§ 3) je 70 Sk. Ak poistený vykonáva rôzne druhy činnosti, použije sa sadzba poistného vzťahujúca sa na činnosť s najvyššou sadzbou poistného.

(2) Základom na výpočet poisteného je výška všetkých hrubých miezd a odmien zúčtovaných poisteným za poistné obdobie (§ 3).

§ 14

(1) Poistné je splatné do pätnásteho dňa po uplynutí poistného obdobia (§ 3) na účet poisťovne.

(2) Za deň platby sa považuje pri

a) bezhotovostných prevodoch z účtu v banke deň, keď bolo uskutočnené odpísanie z účtu poisteného,

b) platbách v hotovosti deň, keď banka, pošta alebo iná oprávnená osoba hotovosť prijala alebo prevzala.

(3) Ak poistné nebolo zaplatené včas a v správnej výške, zvyšuje sa o 2 % za každý aj začatý mesiac omeškania, najmenej o 100 Sk; zaokrúhľuje sa na celé Sk nadol.

§ 15

Proti poistenému, ktorý v čase vzniku udalosti, z ktorej škoda vznikla, meškal s platením poistného, má poisťovňa právo na náhradu 50 % súm, ktoré vyplatila z dôvodu poistných udalostí. To isté platí, ak poistné bolo zaplatené v nižšej sume.

DRUHÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 16

Poisťovňa pri kontrole a evidencii podkladov potrebných na výpočet poistného spolupracuje so správcom dane.

§ 17

(1) Poistený predloží na požiadanie poisťovne hodnoverné doklady rozhodujúce pri určovaní základu na výpočet poistného.

(2) Poisťovňa je oprávnená preskúmať správnosť podkladov na výpočet poistného, ako aj údaje nevyhnutné na vybavovanie poistných udalostí.

§ 17a

Od uplatnenia práva uvedeného v § 15 môže poisťovňa v odôvodnených prípadoch upustiť čiastočne alebo úplne. Z rovnakých dôvodov môže poisťovňa upustiť od vymáhania súm zvýšenia poistného podľa § 14.


§ 18

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1993 a stráca účinnosť nadobudnutím účinnosti zákona o úrazovom poistení.


Július Tóth v. r.


Príloha vyhlášky č. 180/1993 Z. z.

SADZBY POISTNÉHO PODĽA HLAVNÉHO DRUHU ČINNOSTI VYKONÁVANEJ ORGANIZÁCIOU

OKEČ - kód Ekonomická činnosť (OKEČ - názov) Z vymeriavacieho základu v promile
10.1 Ťažba, čierneho uhlia vrátane výroby čiernouhoľných brikiet &nbsp
1 Ťažba a úprava uránových a tortových rúd 12
13 Ťažba rúd &nbsp
15.1 Výroba mäsa a mäsových výrobkov vrátane hydiny &nbsp
15.2 Spracovanie rýb a rybacích výrobkov vrátane konzervovania &nbsp
15.4 Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov &nbsp
20.1 Výroba piliarska a impregnácia dreva &nbsp
24.11 Výroba technických plynov 7
26.11 Výroba plochého skla &nbsp
26.7 Spracovanie prírodného kameňa &nbsp
27.5 Odlievanie kovov (zlievárenstvo) &nbsp
37.1 Spracovanie kovového odpadu a šrotu &nbsp
45 Stavebníctvo &nbsp
75.25 Protipožiarna ochrana a ostatné záchranné práce &nbsp
02 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby &nbsp
10.2 Ťažba hnedého uhlia vrátane výroby hnedouhoľných brikiet &nbsp
11 Ťažba ropy a zemného plynu a súvisiace služby &nbsp
14.1 Ťažba a úprava kameniva &nbsp
15.5 Úprava a spracovanie mlieka &nbsp
15.83 Výroba cukru &nbsp
15.9 Výroba nápojov &nbsp
17.14 Úprava a spriadanie ľanových vláken &nbsp
17.25.4 Tkanie jutových tkanín &nbsp
17.53 Výroba netkaných textílii a výrobkov z nich (okrem odevov) &nbsp
20.2 Výroba dýh a preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov &nbsp
20.3 Výroba stavebno-stolárska a tesárska &nbsp
20.4 Výroba drevených obalov &nbsp
21.1 Výroba vlákniny, papiera a lepenky &nbsp
24.3 Výroba náterových hmôt, lakov a podobných ochranných vrstiev, tlačiarenských černi a tmelov &nbsp
24.64 Výroba chemických výrobkov na fotografické účely &nbsp
24.7 Výroba chemických vláken 6
25.11 Výroba gumových pneumatík &nbsp
25.12 Protektorovanie a opravy gumových pneumatík &nbsp
26.13 Výroba dutého skla &nbsp
26.26 Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov &nbsp
26.3 Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc &nbsp
26.5 Výroba cementu, vápna a sadry &nbsp
26.6 Výroba výrobkov z betónu, cementu a sadry &nbsp
26.81 Výroba brúsiv &nbsp
27.1 - 27.4 Výroba kovov (okrem zlievárenstva) &nbsp
28 Výroba kovových konštrukcii a kovových výrobkov okrem výroby strojov a zariadení &nbsp
29 Výroba strojov a prístrojov &nbsp
31.3 Výroba káblov a vodičov &nbsp
35.1 Stavba lodi a člnov (vrátane opráv) &nbsp
36.1 Výroba nábytku 6
37.2 Spracovanie nekovového starého materiálu a zvyškového materiálu &nbsp
60.2 Iná pozemná doprava (okrem potrubnej a železničnej) vrátane MHD &nbsp
85.2 Veterinárna činnosť &nbsp
90 Odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd &nbsp
01 Poľnohospodárstvo 4
16 Spracovanie tabaku &nbsp
17.23 Tkanie česaných vinárskych textílii &nbsp
17.24 Tkanie hodvábnických textílii &nbsp
17.25.3 Tkanie ľanárskych textílii &nbsp
17.25.5 Tkanie vigoňových textílii &nbsp
17.4 Výroba konfekčného textilného tovaru (okrem odevov), kobercov, posteľnej bielizne a podobne &nbsp
17.52.1 Výroba povrazov &nbsp
17.54.1 Výroba stúh a pamukov &nbsp
17.54.2 Výroba tylov, čipiek, záclon a výšiviek &nbsp
17.6 Výroba pletených materiálov &nbsp
17.7 Výroba pleteného tovaru &nbsp
18 Odevný priemysel, spracovanie a farbenie kožušín &nbsp
19 Výroba usní a výroba koží, výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a obuvi &nbsp
26.21 Výroba keramických a porcelánových predmetov pre domácnosť a ozdobných predmetov &nbsp
26.22 Výroba keramických výrobkov na sanitárne účely &nbsp
30.02 Výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie údajov 2,2
32 Výroba rádiových, televíznych a spojových zariadení a prístrojov &nbsp
33 Výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov a hodín &nbsp
35.3 Výroba lietadiel a kozmických lodí &nbsp
36.2 Výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov &nbsp
41 Výroba a rozvod vody &nbsp
55 Pohostinstvo a ubytovanie &nbsp
60.3 Potrubná doprava &nbsp
61.11 Námorná doprava &nbsp
62 Letecká doprava &nbsp
63.3 Cestovné kancelárie, sprievodcovská činnosť &nbsp
64.2 Telekomunikácie &nbsp
70 Činnosť v oblasti nehnuteľnosti (nákup - predaj, prenájom, správa, realitné agentúry) &nbsp
73.1 Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied &nbsp
74.1 Právne, daňové a podnikateľské poradenstvo; účtovníctvo a jeho revízia; výskum trhu a verejnej mienky; správa cenných papierov &nbsp
74.2 Architektonické a inžinierske poradenstvo a podobné technické služby &nbsp
75 (okrem 75.25) Verejná správa; obrana, povinné sociálne poistenie (okrem protipožiarnej ochrany a ostatných záchranárskych prác) &nbsp
80 Školstvo &nbsp
85.1 Zdravotníctvo &nbsp
85.3 Sociálna činnosť &nbsp
91 Činnosť spoločenských organizácii &nbsp
92.2 Prevádzka rozhlasu a televízie &nbsp
22.1 Vydavateľské činnosti &nbsp
65 Peňažníctvo &nbsp
66 Poisťovníctvo okrem povinného sociálneho zabezpečenia &nbsp
67 Činnosti súvisiace s úvermi a poisťovníctvom &nbsp
72 Spracovanie dát a súvisiace činnosti (poradenská činnosť, opravy, banky údajov a podobne) 2
73,2 Výskum a vývoj v oblasti humanitných, spoločenských vied a náuk o literatúre &nbsp
74.4 Reklamné činnosti &nbsp
74.81 Fotografické služby &nbsp
92.1 Výroba, požičiavanie a distribúcia filmov a videa &nbsp
92.5 (okrem 92.53) - Činnosti knižníc, verejných archívov, múzeí a iných kultúrnych zariadení (okrem činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácii) &nbsp
93.02 Kadernícke a iné služby na ošetrenie tela (manikúra, pedikúra, kozmetické úkony) &nbsp
23.3 Výroba jadrových palív, rádioaktívnych prvkov a zlúčenín (činnosti, v ktorých sa hlavne pracuje s výbušninami, rádioaktívnymi látkami, infekčným materiálom, jedmi, vo veľkých výškach alebo hĺbkach) 7,1
&nbsp Ostatné ekonomické činnosti 13,0

Poznámky pod čiarou

1) § 205d Zákonníka práce.

2) § 8 a 205d Zákonníka práce.

3) § 205d ods. 1 Zákonníka práce.

4) § 190 a nasl. Zákonníka práce.

5) § 179 Zákonníka práce.