Oznámenie č. 273/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vyporiadaní majetku, práv a záväzkov vyplývajúcich zo zrušenia Česko-slovenského rozhlasu,Česko- slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-273
Čiastka 67/1993
Platnosť od 19.11.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. novembrom 1992 na základe článku 10.

Pôvodný predpis 19.11.1993

273

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 1992 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vyporiadaní majetku, práv a záväzkov vyplývajúcich zo zrušenia Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie.

Dohoda nadobudla platnosť 23. novembrom 1992 na základe článku 10.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vyporiadaní majetku, práv a záväzkov vyplývajúcich zo zrušenia Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie

Vláda Slovenskej republiky

a

vláda Českej republiky,

rešpektujúc oprávnené záujmy verejnosti a právo občanov na informácie,

uvedomujúc si nevyhnutnosť zabezpečiť transformáciu médií v duchu demokratických zásad

a v súlade so zákonným riešením zániku Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie, dohodli sa na tomto:

Článok 1

Predmet dohody

Táto dohoda upravuje postup pri vyporiadaní majetku, práv a záväzkov vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vytvorených zo štátneho rozpočtu federácie, ku ktorým má právo hospodárenia Česko-slovenský rozhlas, Česko-slovenská televízia a Česko-slovenská tlačová kancelária, a majetkových a iných práv a záväzkov uvedených federálnych subjektov k 31. decembru 1992 vrátane majetku, s ktorým po vyporiadaní majetku, práv a záväzkov podľa § 4 zákona č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov disponovali vo vzťahu k iným osobám.

Článok 2

Nehmotný majetok

(1) Výkon práva na rozhlasové a televízne programy prechádza na subjekt určený zákonom národnej rady v tej republike, na území ktorej boli vyrobené organizačnou zložkou Česko-slovenského rozhlasu a Česko-slovenskej televízie alebo ich predchodcami.

(2) Právo používať rozhlasové a televízne programy vyrobené Česko-slovenským rozhlasom a Česko-slovenskou televíziou zo zdrojov federácie má aj subjekt určený zákonom národnej rady v tej republike, na území ktorej rozhlasové a televízne programy neboli vyrobené; tento subjekt je povinný vyporiadať majetkové práva autorov a výkonných umelcov v rozsahu a za podmienok dojednaných pre subjekt, ktorý bude vykonávať práva podľa zmlúv o vytvorení a používaní rozhlasových a televíznych programov, ak z týchto zmlúv nevyplýva iné.

(3) Právo používať rozhlasové a televízne programy, ku ktorým nadobudol právo používania Česko-slovenský rozhlas a Česko-slovenská televízia od zahraničných nositeľov práv, prechádza rovnako na subjekty v obidvoch republikách určené zákonmi národných rád.

Článok 3

Archívy a bázy dát

(1) Prístup k archiváliám a bázam dát Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie a ich predchodcov a právo na ich bezodplatné používanie majú v obidvoch republikách subjekty určené zákonmi národných rád.

(2) Rozdelenie archívov a báz dát Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie a ich predchodcov sa uskutoční

a) podľa miesta sídla pôvodcu archiválie alebo časti alebo celej bázy dát, ak sa v konkrétnom prípade subjekty určené zákonmi národných rád nedohodnú inak;

b) kópie a repliky budú vyhotovené na náklady tej strany, ktorej podľa písm. a) nepripadli originály a ktorá o ich vyhotovenie bude mať záujem.

Článok 4

Nehnuteľný a hnuteľný majetok

(1) Nehnuteľný majetok vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému má právo hospodárenia Česko-slovenský rozhlas, Česko-slovenská televízia a Česko-slovenská tlačová kancelária, sa delí podľa územného princípu. Pre potreby tejto dohody sa za nehnuteľný majetok považujú iba pozemky a budovy vrátane technologických zariadení, ktoré sú potrebné na prevádzku stavby (napr. výťahy, kotolňa a pod.); za súčasť či príslušenstvo nehnuteľného majetku sa nepovažuje vnútorné technologické zariadenie určené na plnenie úloh Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie. Zoznam tohto nehnuteľného majetku tvorí prílohu č. 1 tejto dohody.

(2) Hnuteľný majetok vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému má právo hospodárenia Česko-slovenský rozhlas, Česko-slovenská televízia a Česko-slovenská tlačová kancelária, sa delí v pomere 2:1, pričom v prípade nedeliteľných funkčných celkov sa uplatní finančná kompenzácia. Týka sa to aj majetku, ktorý uvedené federálne subjekty vniesli do obchodných spoločností po vyporiadaní majetku, práv a záväzkov podľa § 4 zákona č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov. Zoznam majetku vneseného do obchodných spoločností tvorí prílohu č. 2 tejto dohody.

Článok 5

Delenie majetku v zahraničí

(1) Nehnuteľný a hnuteľný majetok vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v zahraničí, ku ktorému má právo hospodárenia Česko-slovenský rozhlas, a užívacie práva Česko-slovenského rozhlasu k cudziemu majetku v zahraničí sa delia takto:

a) do vlastníctva a užívania Českej republiky prechádza majetok a užívacie práva v Spolkovej republike Nemecko, v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, v Poľskej republike a v Spojených štátoch amerických,

b) do vlastníctva a užívania Slovenskej republiky prechádza majetok a užívacie práva v Maďarskej republike, v Ruskej federácii a v Talianskej republike.

(2) Nehnuteľný a hnuteľný majetok vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v zahraničí, ku ktorému má právo hospodárenia Česko-slovenská televízia, a užívacie práva Česko-slovenskej televízie k cudziemu majetku v zahraničí sa delia takto:

a) do vlastníctva a užívania Českej republiky prechádza majetok a užívacie práva v Belgickom kráľovstve a v Spolkovej republike Nemecko,

b) do vlastníctva a užívania Slovenskej republiky prechádza majetok a užívacie práva v Maďarskej republike, v Poľskej republike a v Ruskej federácii.

(3) Nehnuteľný a hnuteľný majetok vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v zahraničí, ku ktorému má právo hospodárenia Česko-slovenská tlačová kancelária, sa prevádza do vlastníctva Českej republiky; Česká tlačová kancelária vykoná finančnú kompenzáciu s Tlačovou kanceláriou Slovenskej republiky v pomere 2:1 vrátane alikvotnej časti dotácie na činnosť zahraničného spravodajstva zo štátneho rozpočtu federácie za rok 1992.

Článok 6

Nástupníctvo na uplatnenie nárokov z právnych vzťahov

Pri uplatňovaní nárokov z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov sú nástupcami Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie podľa miesta vzniku právneho vzťahu subjekty na území republiky určené zákonmi národných rád.

Článok 7

Vysielacie frekvencie

(1) Pri delení vysielacích frekvencií využívaných Česko-slovenským rozhlasom a Česko-slovenskou televíziou sa použije územný princíp.

(2) Využitie frekvencií na stredných vlnách a dlhej vlne bude predmetom osobitnej dohody v rezorte spojov.

Článok 8

Nástupníctvo v medzinárodných organizáciách

(1) Pokiaľ ide o členstvo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v medzinárodných vládnych organizáciách, kde práva členského štátu vykonáva Česko-slovenský rozhlas, Česko-slovenská televízia a Česko-slovenská tlačová kancelária, o nástupníctvo sa budú uchádzať príslušné inštitúcie Českej republiky a Slovenskej republiky samostatne.

(2) Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky budú podporovať začlenenie Českého rozhlasu a Slovenského rozhlasu, Českej televízie a Slovenskej televízie, Českej tlačovej kancelárie a Tlačovej kancelárie Slovenskej republiky do medzinárodných nevládnych organizácií, kde má členstvo Česko-slovenský rozhlas, Česko-slovenská televízia a Česko-slovenská tlačová kancelária.

Článok 9

Spolupráca

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky budú podporovať budúcu spoluprácu verejnoprávnych inštitúcií vo sfére rozhlasového a televízneho vysielania a v činnosti tlačových agentúr v záujme nerušenej a pluralitnej výmeny objektívnych informácií.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

(1) Na delimitáciu a likvidáciu majetku, práv a záväzkov Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie sa vytvoria tri komisie so zastúpením troch občanov z Českej republiky a troch občanov zo Slovenskej republiky.

(2) Komisie vypracujú znenie príloh č. 1 a 2 tejto dohody.

(3) Komisie ukončia svoju činnosť do 14. decembra 1992.

(4) Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvných strán.

Dané v Bratislave 23. novembra 1992 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.