Úplné znenie č. 270/1993 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-270
Čiastka 67/1993
Platnosť od 19.11.1993 do31.12.2003
Zrušený 619/2003 Z. z.
Pôvodný predpis 19.11.1993

270

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 483/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb., a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania

ZÁKON

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

o Slovenskom rozhlase

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZRIADENIE, POSTAVENIE A ÚLOHY SLOVENSKÉHO ROZHLASU

§ 1

(1) Zriaďuje sa Slovenský rozhlas so sídlom v Bratislave.

(2) V rámci Slovenského rozhlasu pôsobí štúdio Bratislava, štúdio Banská Bystrica a štúdio Košice.

§ 2

(1) Slovenský rozhlas je národná, nezávislá, verejnoprávna, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia.

(2) Slovenský rozhlas je právnická osoba.

(3) Slovenský rozhlas je obdobne ako príspevková organizácia priamo zapojený finančnými vzťahmi na štátny rozpočet Slovenskej republiky, v ktorom má samostatnú rozpočtovú kapitolu.

(4) Slovenský rozhlas sa zapisuje do podnikového registra.

§ 3

(1) Poslaním Slovenského rozhlasu je slúžiť verejnosti tvorbou a šírením programov založených na zásadách demokracie, humanizmu, etiky, pravdivosti, nezávislosti, profesionality a zákonnosti.

(2) Spravodajské a publicistické programy Slovenského rozhlasu zabezpečujú včasné a objektívne informovanie verejnosti a utvárajú priestor pre dialóg; umelecké, vzdelávacie a zábavné programy slúžia na rozvoj a šírenie národnej kultúry, vzdelanosti a na pozdvihnutie duchovnej a mravnej úrovne spoločnosti.

(3) Slovenský rozhlas okrem tvorby a šírenia vlastných programov plní svoje úlohy aj preberaním a šírením programov vyrobených inými právnickými alebo fyzickými osobami.

§ 4

Slovenský rozhlas je oprávnený

a) vysielať na republikových a regionálnych vysielacích okruhoch pridelených mu ku dňu účinnosti tohto zákona, prípadne na ďalších okruhoch,

b) vykonávať podnikateľskú činnosť,

c) šíriť vysielanie na krátkych vlnách do zahraničia. Náklady s týmto spojené sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 5

(1) Slovenský rozhlas sa podieľa na zabezpečovaní dôležitých záujmov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v rozhlasovom vysielaní na celoštátnej úrovni, na zabezpečovaní domáceho spravodajstva celoštátneho významu, zahraničného vysielania a zahraničného spravodajstva, ako aj federálneho programového okruhu v rozsahu dohodnutom s inými rozhlasovými organizáciami na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Slovenský rozhlas zabezpečuje prostredníctvom rozhlasového vysielania v materinskej reči uplatnenie záujmov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike.

(3) Slovenský rozhlas šíri svoje programy cudzími, prípadne vlastnými technickými zariadeniami.

(4) Slovenský rozhlas je povinný dať k dispozícii potrebný vysielací čas štátnym orgánom na výzvy v krízových situáciách a na iné dôležité oznámenia určené verejnosti.

§ 6

Slovenský rozhlas plní tieto úlohy:

a) utvára vlastný rozhlasový program a podieľa sa na federálnom vysielaní v dohodnutom rozsahu (§ 5 ods. 1).

b) uskutočňuje prenosy a verejné nahrávky zo spoločensky významných udalostí politických, kultúrnych, náboženských, umeleckých, športových, telovýchovných a pod.,

c) spolupracuje so štátnymi, politickými, cirkevnými, hospodárskymi, vedeckými, kultúrnymi, vzdelávacími, umeleckými a telovýchovnými ustanovizňami a občianskymi združeniami,

d) prispieva rozhlasovým vysielaním k rozvoju národnej kultúry a kultúr národností žijúcich v Slovenskej republike, ako aj k sprostredkúvaniu kultúrnych hodnôt iných národov,

e) utvára, spracúva, rozmnožuje a vysiela vlastné zvukové záznamy vrátane ich šírenia, požičiavania, predaja a ďalšieho zhodnocovania,

f) uskutočňuje výmenu, nákup a predaj rozhlasových programov s tuzemskými i zahraničnými organizáciami a producentmi v rozsahu vydaných oprávnení i povolení,

g) zúčastňuje sa v odbore svojej pôsobnosti na činnosti medzinárodných organizácií a uzaviera dohody so zahraničnými inštitúciami,

h) utvára komplexné banky údajov na zabezpečenie pohotového informačného servisu v napojení na tuzemskú i zahraničnú informačnú sieť,

i) stará sa o zvukové, písomné a obrazové materiály trvalej dokumentárnej hodnoty dokladajúce vývoj rozhlasu a rozhlasovej tvorby,

j) zriaďuje a riadi regionálne rozhlasové štúdiá,

k) utvára sieť vlastných stálych i osobitných spravodajcov v tuzemsku i v zahraničí a riadi ich činnosť,

l) zriaďuje a riadi umelecké telesá a súbory, usporadúva ich verejné produkcie,

m) uskutočňuje rozhlasový výskum, predovšetkým výskum názorov poslucháčov na rozhlasový program.

DRUHÁ ČASŤ

RIADENIE SLOVENSKÉHO ROZHLASU

§ 7

(1) Orgánom Slovenského rozhlasu, ktorý zabezpečuje jeho programovú objektívnosť a nezávislosť, je Rozhlasová rada (ďalej len „rada“). Rada určuje základnú líniu rozhlasového vysielania, schvaľuje dlhodobé programové plány, programovú štruktúru, určuje koncepciu činnosti rozhlasu v programovej oblasti a navrhuje koncepciu v hospodárskej a technickej oblasti.

(2) Rada má deväť členov, ktorých na návrh príslušného výboru volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky; člena rady možno odvolať,

a) ak sa bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na zasadnutí rady alebo

b) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo

c) ak vzniknú dôvody podľa § 7 ods. 7,

d) ak mu na základe návrhu najmenej desatiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vysloví nedôveru Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

(3) Funkčné obdobie členov rady je šesťročné a začína sa prvým riadnym zasadnutím rady, ktoré zvolá predseda Národnej rady Slovenskej republiky alebo ním poverený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní od ich zvolenia. Na tomto zasadnutí si rada zvolí predsedu.

(4) Po prvej voľbe členov rady sa na jej prvom riadnom zasadnutí určia žrebom mená troch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po dvoch rokoch, a mená troch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po štyroch rokoch.

(5) Na miesta uprázdnené uplynutím funkčného obdobia sa volia noví členovia rady na obdobie šesť rokov. Na miesta uprázdnené z iného dôvodu sa volia noví členovia na zostávajúci čas do konca funkčného obdobia toho člena, ktorého miesto sa uprázdnilo. Národná rada Slovenskej republiky zvolí nového člena do 60 dní od uprázdnenia miesta člena rady.

(6) Funkcia člena rady je čestnou funkciou; člen má nárok na náhradu cestovných výdavkov1) súvisiacich s jeho činnosťou v rade. Náklady spojené s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtu Slovenského rozhlasu.

(7) Členom rady nemôže byť prezident republiky, poslanec zákonodárneho zboru, člen vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník, prokurátor, sudca, člen ozbrojeného zboru, funkcionár politickej strany alebo politického hnutia, ten, kto je v pracovnom alebo obdobnom právnom vzťahu k právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje rozhlasové alebo televízne vysielanie, ten, kto podniká v oblasti reklamy, a podnikateľ, ak on alebo jemu blízke osoby podnikajú v oblasti rozhlasového alebo televízneho vysielania.

(8) Rada si zriaďuje poradné a konzultačné orgány a schvaľuje ich štatúty a rokovacie poriadky.

§ 8

(1) Ústredného riaditeľa volí a odvoláva na návrh rady Národná rada Slovenskej republiky.

(2) Štatutárnym orgánom Slovenského rozhlasu je ústredný riaditeľ; zastupuje Slovenský rozhlas navonok, riadi organizáciu práce a plní úlohy vedúceho organizácie podľa pracovnoprávnych predpisov.

(3) Ústredný riaditeľ sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach rady.

§ 9

Zrušený.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 10

Slovenský rozhlas chráni a rešpektuje nezávislosť všetkých programových spolupracovníkov, ako aj slobodu výkonu povolania všetkých rozhlasových tvorcov pri plnení zverených úloh.

§ 11

(1) Štatút Slovenského rozhlasu upravuje zásady vnútorného organizačného usporiadania a podrobnejšieho vymedzenia úloh Slovenského rozhlasu, ako aj znaky, symboly, názvy a zvučku; štatút schvaľuje rada.

(2) Rada je povinná do 30 dní od svojho prvého riadneho zasadnutia (7 ods. 3) predložiť na schválenie predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky návrh štatútu rady.

§ 12

(1) Práca a povinnosť z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z Česko-slovenského rozhlasu na Slovensku na Slovenský rozhlas.

(2) Rozdelenie a prevod majetku a vyrovnanie iných právnych pomerov majetkovej povahy z Česko-slovenského rozhlasu na Slovenský rozhlas sa vykoná podľa osobitných predpisov3) do troch mesiacov po zriadení Slovenského rozhlasu.

§ 13

Zrušený.

§ 14

Zrušujú sa:

1. § 6 zákona č. 17/1964 Zb. o Československom rozhlase.

2. § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, ak sa to týka Oblastného riaditeľstva Česko-slovenského rozhlasu na Slovensku a jeho oblastného riaditeľa.

§ 15

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.

Zákon Slovenskej národnej rady z 30. septembra 1992 č. 483/1992 Zb. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 26. októbrom 1992, a zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. júla 1993 č. 166/1993 Z. z. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 30. júlom 1993.

Ivan Gašparovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.

3) § 4 zákona č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov.