Vyhláška č. 266/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podmienkach, za ktorých sa colné konanie vykonáva mimo colného priestoru, o výške nákladov zy vykonanie tohto konania a o spôsobe určovania nákladov dopravy tovaru na miesto, kde tovar vstupuje do tuzemska

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-266
Čiastka 66/1993
Platnosť od 17.11.1993 do30.06.2001
Účinnosť od 17.11.1993 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.
Znenie 17.11.1993

266

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 21. septembra 1993

o podmienkach, za ktorých sa colné konanie vykonáva mimo colného priestoru, o výške nákladov za vykonanie tohto konania a o spôsobe určovania nákladov dopravy tovaru na miesto, kde tovar vstupuje do tuzemska

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5 a § 58 ods. 4 zákona č. 618/1992 Zb. Colného zákona ustanovuje:


§ 1

Podmienky colného konania mimo colného priestoru

(1) Žiadosť deklaranta o vykonanie colného konania mimo colného priestoru sa podáva najneskôr jeden deň pred vykonaním colného konania. Deklarant oznámi colnému úradu približné množstvo tovaru, jeho druh podľa pomenovania v colnom sadzobníku1) a dohodne čas a miesto colného konania; dodatočné zmeny týchto údajov oznámi deklarant bez zbytočného odkladu.

(2) Colné konanie sa vykoná mimo colného priestoru za podmienky, že sa nenaruší pravidelná činnosť colného úradu a že o jeho vykonanie požiada deklarant z dôvodu hospodárnosti alebo naliehavosti.

(3) Deklarant zabezpečí v dohodnutom čase potrebné doklady, tovar a dopravné prostriedky, v ktorých sa tovar bude dopravovať, aby bolo možné colné konanie bez odkladu začať a bez prieťahov ukončiť.

(4) Colné konanie mimo colného priestoru colný úrad nevykoná, ak deklarant nezabezpečí náležitosti podľa odseku 3 alebo ak colný úrad určí, že colný dohľad sa uskutoční len kontrolou dokladov.

§ 2

Náklady colného konania mimo colného priestoru

(1) Deklarant uhradí colnému úradu náklady colného konania mimo colného priestoru v tomto rozsahu:

a) za každú aj začatú hodinu colného konania a cesty potrebnej na dostavenie sa na miesto colného konania a späť v pracovnom čase colného úradu 100 Sk,

b) za každú aj začatú hodinu colného konania a cesty potrebnej na dostavenie sa na miesto colného konania a späť v pracovných dňoch mimo pracovného času colného úradu 200 Sk,

c) za každú aj začatú hodinu colného konania a cesty potrebnej na dostavenie sa na miesto colného konania a späť v dňoch pracovného voľna alebo pracovného pokoja 300 Sk.

(2) Okrem nákladov uvedených v odseku 1 deklarant uhradí colnému úradu

a) náhradu preukázaných cestovných výdavkov,2)

b) náhradu za používanie cestovných motorových vozidiel pri pracovných cestách3).

(3) Ak sa colník dostavil na základe žiadosti na miesto, kde sa malo vykonať colné konanie a toto konanie sa nemohlo vykonať z dôvodov na strane deklaranta, uhradí deklarant náklady podľa odsekov 1 a 2.

§ 3

Náklady na dopravu tovaru

(1) Ak deklarant nepreukáže skutočné náklady na prepravu dovážaného tovaru v cestnej doprave na miesto, kde dovážaný tovar vstupuje do tuzemska, určia sa podľa sadzobníka uvedeného v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Na určenie vzdialenosti v kilometroch prejdenej s nákladom sa použijú údaje z tachografu, prípadne tachometra. Ak nemožno určiť vzdialenosť podľa tachografu, prípadne tachometra, možno použiť údaje uvedené na cestných mapách.

(3) Pri určení nákladov na prepravu tovaru v cestnej doprave v tuzemsku sa použijú ustanovenia odsekov 1 a 2 obdobne s tým, že za prepravnú vzdialenosť sa považuje dĺžka dopravnej cesty z miesta, kde dovážaný tovar vstupuje do tuzemska, na miesto jeho vykládky.

(4) Ak náklady na prepravu tovaru v tuzemsku nie sú odlíšené od ceny skutočne zaplatenej alebo od ceny, ktorá sa má za dovezený tovar zaplatiť, deklarovaný a doložený údaj predstavuje náklady na dopravu tovaru po miesto, kde tovar vstupuje do tuzemska.

(5) Ak sú k dispozícii okrem údajov o hmotnosti aj údaje o objeme prepravovanej zásielky, na výpočet podľa sadzobníka uvedeného v prílohe tejto vyhlášky sa prednostne použijú údaje o hmotnosti.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Tóth v. r.


Príloha vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 266/1993 Z. z.

Vzdialenosť v km Sadzba v Sk za 1 km príslušnej vzdialenosti pri preprave zásielky o hmotnosti v tonách alebo objeme v m3
do 2/8 do 6/24 do 11/44 do 16/66 do 25/100 nad 25/100
do 1 vrátane 9,50 14,30 20,40 24,50 26,60 28,50
do 5 vrátane 8,50 13,20 19,00 22,70 24,40 26,40
do 10 vrátane 8,20 12,90 18,50 22,10 23,80 25,80
do 20 vrátane 7,60 12,30 17,80 21,20 22,80 24,50
do 50 vrátane 7,00 11,50 16,60 19,90 21,50 23,00
do 100 vrátane 6,70 11,20 16,20 19,50 21,10 22,50
za 1 km nad 100 km 6,60 11,00 16,00 19,00 20,80 22,20

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 525/1991 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 603/1992 Zb.

2) § 4 písm. a) zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.

3) § 7 zákona č. 119/1992 Zb.