Zákon č. 264/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde telesnej kultúry

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-264

(v znení č. r1/c74/1993 Z. z.)

Čiastka 66/1993
Platnosť od 17.11.1993 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1994 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.
Znenie 01.01.1994

264

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 7. októbra 1993

o Štátnom fonde telesnej kultúry

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Zriaďuje sa Štátny fond telesnej kultúry (ďalej len „fond“).1)

(2) Účelom fondu je sústreďovať finančné prostriedky (ďalej len „prostriedky fondu“) a využívať ich na rozvoj a podporu telesnej kultúry.2)

(3) Fond je právnická osoba.3)

(4) Sídlom fondu je Bratislava.

§ 2

Správa a orgány fondu

(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) z prostriedkov svojho rozpočtu.1)

(2) Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh rady fondu minister školstva a vedy Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Ak návrh na vymenovanie a odvolanie riaditeľa podáva minister, o návrhu sa v lehote 30 dní vyjadrí rada fondu. Ak sa rada fondu v tejto lehote o návrhu nevyjadrí, považuje sa to za jej súhlasné vyjadrenie. Ak je rada fondu nefunkčná z dôvodov uvedených v štatúte fondu prijatého podľa § 2 ods. 14 tohto zákona, riaditeľa fondu vymenúva a odvoláva minister. Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom.4)

(3) Najvyšším orgánom fondu je rada fondu (ďalej len „rada“).

(4) Radu tvorí

a) päť zástupcov delegovaných Slovenským olympijským výborom,

b) po jednom zástupcovi delegovanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky,

c) po jednom zástupcovi delegovanom Slovenským združením telesnej kultúry, Slovenským futbalovým zväzom, Asociáciou športových zväzov Slovenskej republiky, Združením technických a športových činností Slovenskej republiky a Slovenskými zväzmi zdravotne postihnutých športovcov.

(5) Členov rady vymenúva a odvoláva minister na návrh príslušných subjektov, ktoré v rade zastupujú.

(6) Členstvo a funkcie v rade sú čestné a nezastupiteľné.

(7) Na čele rady je predseda, ktorého volí a odvoláva rada; volí ho zo svojich členov.

(8) Funkčné obdobie predsedu a ostatných členov rady je štvorročné. Člena rady alebo predsedu môže minister odvolať aj pred uplynutím jeho funkčného obdobia, ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) stratil schopnosť vykonávať svoju funkciu,

c) neplní si povinnosti vyplývajúce pre člena zo štatútu fondu,

d) trikrát po sebe sa nezúčastní na zasadnutí rady bez ospravedlnenia.

(9) Rada posudzuje, predkladá a odporúča na schválenie najmä

a) splnenie podmienok na poskytnutie prostriedkov z fondu,

b) žiadosti o poskytovanie prostriedkov fondu a ich výšku,

c) návrh rozpočtu fondu,

d) záverečný účet fondu.

(10) Dozorným orgánom fondu, ktorý kontroluje činnosť fondu a hospodárenie s prostriedkami fondu, je dozorná rada fondu (ďalej len „dozorná rada“).

(11) Dozorná rada sa skladá z troch členov, ktorých na návrh vlády Slovenskej republiky volí Národná rada Slovenskej republiky na štvorročné funkčné obdobie, aj ich odvoláva. Za podmienok podľa § 2 ods. 8 možno člena dozornej rady odvolať aj pred uplynutím tohto funkčného obdobia.

(12) Dozorná rada informuje o výsledku vykonaných kontrol ministra i radu, podľa povahy a závažnosti zistení aj Národnú radu Slovenskej republiky.

(13) Členom dozornej rady nemôže byť zamestnanec alebo člen orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej boli alebo majú byť poskytnuté prostriedky z fondu, ako aj člen rady alebo zamestnanec fondu.

(14) Vnútornú organizáciu fondu, jeho činnosť, ako aj činnosť rady upravuje štatút fondu, ktorý po schválení v rade vydáva minister.

§ 3

(1) O poskytnutí a použití prostriedkov fondu rozhoduje minister iba na základe návrhu rady.

(2) Prostriedky fondu možno poskytnúť len tuzemskej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len „žiadateľ“).

(3) Prostriedky fondu možno použiť iba na účel, na ktorý boli poskytnuté.

(4) Rada je povinná zisťovať všetky okolnosti potrebné na rozhodovanie o použití prostriedkov fondu.

(5) Ak žiadateľ použil prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný vrátiť ich fondu a zároveň zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.5)

(6) Zostatok prostriedkov fondu po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky koncom roka neprepadá.

(7) Na rozhodovanie podľa odseku 1 sa nevzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní.6)

(8) Na poskytnutie prostriedkov fondu nie je právny nárok.

§ 4

(1) Štátne orgány, obce, ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým boli poskytnuté prostriedky z fondu, sú mu povinné poskytovať informácie o rozsahu a spôsobe použitia prostriedkov fondu.

(2) Fond kontroluje použitie prostriedkov poskytnutých fondom; kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu nie je týmto dotknutá.7)

§ 5

Tvorba fondu

(1) Zdrojom fondu sú najmä

a) výnosy z lotérií, stávok a iných podobných hier, určené na verejnoprospešné účely telesnej výchovy a športu,8)

b) výnosy z verejných zbierok,

c) výnosy z cenných papierov nadobudnutých od iných subjektov,

d) odvody a penále za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov z fondu,

e) dary a príspevky od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,

f) úvery od právnických osôb,

g) úroky z prostriedkov fondu uložených v peňažnom ústave,

h) úroky z prostriedkov poskytnutých z fondu,

i) iné ekonomické aktivity fondu.

(2) Ako zdroj fondu sa použije dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.9)

(3) Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v peňažnom ústave.

§ 6

Použitie prostriedkov fondu

(1) Prostriedky fondu sa použijú na

a) podporu vybraných projektov materiálno-technickej základne športových a telovýchovných objektov a zariadení,

b) výstavbu, údržbu, obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu športových a telovýchovných objektov a zariadení,

c) podporu talentovanej mládeže v oblasti telesnej kultúry,

d) podporu športovej reprezentácie Slovenskej republiky vo všetkých kategóriách a vekových skupinách,

e) podporu olympijského hnutia,

f) podporu boja proti dopingu,

g) podporu vrcholového športu v Slovenskej republike,

h) podporu programu Šport pre všetkých,

i) podporu združení zaoberajúcich sa telovýchovnou, športovou a turistickou činnosťou,

j) podporu telovýchovných aktivít zdravotne postihnutých občanov,

k) podporu záujmovej telesnej výchovy na školách všetkých druhov a stupňov,

l) podporu vedeckovýskumnej činnosti v oblasti telesnej kultúry a telovýchovného lekárstva,

m) podporu medzinárodnej spolupráce a medzinárodných programov v oblasti telesnej kultúry,

n) podporu vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry,

o) podporu vydávania tlače so športovou, telovýchovnou a turistickou problematikou,

p) úhradu poplatkov za členstvo v medzinárodných športových a telovýchovných organizáciách,

r) podporu významných športových, telovýchovných, turistických a pohybovo-rekreačných podujatí,

s) ďalšie úhrady, ktoré sú v súlade s poslaním fondu.

(2) Zdroje fondu uvedené v § 5 ods. 1 písm. e) sa môžu použiť v súlade s odsekom 1 iba na účel určený darcom, ak darca tento účel uviedol v darovacej zmluve.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 7

Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister podľa osobitných predpisov.10)

§ 8

Bližšie podmienky poskytovania prostriedkov fondu ustanoví ministerstvo po odsúhlasení v rade všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre.

3) § 18 ods. 2 písm. d) Občianskeho zákonníka.

4) § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

5) § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.

6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

7) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.

8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona č. 68/1992 Zb.

9) § 19 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.