Vyhláška č. 261/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-261

(v znení č. 295/1995 Z. z.)

Čiastka 64/1993
Platnosť od 10.11.1993
Účinnosť od 22.12.1995
Aktuálne znenie 22.12.1995

261

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 7. októbra 1993

o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 193 ods. 2 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon ustanovuje:


§ 1

(1) Od dovozného cla (ďalej len „clo“) sa oslobodzuje zahraničný tovar1) (ďalej len „tovar“), s výnimkou osobného automobilu2) a tovaru slúžiaceho na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier,3) dovážaný ako nepeňažný vklad4) zahraničnej osoby5) na výrobnú činnosť do obchodnej spoločnosti6) alebo družstva7) so sídlom v tuzemsku (ďalej len „slovenská právnická osoba“), ktoré majú v predmete podnikania výrobnú činnosť.8)

(2) Oslobodenie od cla podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na tovar dovážaný ako nepeňažný vklad zahraničnej osoby do banky9) na jej technické vybavenie uvedený v položkách colného sadzobníka10) 8470 - počítacie stroje, 8471 - stroje na automatické spracovanie dát a 8472 - kancelárske stroje a prístroje.

§ 2

(1) Tovar sa oslobodzuje od cla, ak

a) podiel zahraničnej osoby na základnom imaní11) slovenskej právnickej osoby je najmenej 35 % a nepeňažný vklad je najmenej 10 mil. Sk,

b) dovezený tovar nie je v čase dovozu do Slovenskej republiky starší ako jeden rok a nepoužíval sa, pričom slovenská právnická osoba ho bude najmenej dva roky od prepustenia do režimu voľného obehu používať na dovezený účel.

(2) Nárok na oslobodenie od cla podľa § 1 uplatní slovenská právnická osoba spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi.12)

(3) K colnému vyhláseniu sa prikladá

a) doklad o tom, že dovezený tovar a jeho technické vlastnosti nie sú porovnateľné s tovarom vyrábaným v tuzemsku,

b) doklad o ocenení tovaru podľa osobitného predpisu,4)

c) osvedčenie o tovare, záručný list, technický preukaz alebo typizačný štítok preukazujúci vek tovaru.

§ 3

Miestne príslušným orgánom na colné konanie je colný úrad, v ktorého územnom obvode má slovenská právnická osoba sídlo.

§ 4

Ustanovenia tejto vyhlášky sa uplatnia len na tovar dovezený najneskôr 31. decembra 1997.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 39/1992 Zb. o oslobodení vybraných druhov tovaru od dovozného cla.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Tóth v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. f) zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.

2) § 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

4) § 59 a 225 Obchodného zákonníka.

5) § 2 písm. c) zákona č. 618/1992 Zb.

6) § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka.

7) § 221 ods. 1 Obchodného zákonníka.

8) Kategória A až F odvetvovej klasifikácie ekonomických činností Federálneho štatistického úradu č. 3161 zo 16. októbra 1991.

9) § 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.

10) Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 525/1991 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 603/1992 Zb.

11) § 58 ods. 1 a § 223 ods. 1 Obchodného zákonníka.

12) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.