Vyhláška č. 260/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-260
Čiastka 64/1993
Platnosť od 10.11.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 10.11.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 10.11.1993

260

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 5. novembra 1993

o vydaní bankoviek po 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Dňom 15. novembra 1993 sa vydávajú do obehu bankovky po 500 Sk vzoru 1993 (ďalej len „bankovka“).

§ 2

(1) Bankovka je 77 mm široká a 152 dlhá. Povolená horná a dolná odchýlka v jej šírke a dĺžke je 1,5 mm. Bankovka je vytlačená na prírodne sfarbenom papieri s lokálnym stupňovitým vodoznakom a ochranným okienkovým prúžkom.

(2) Stupňovitý vodoznak je umiestnený na 42 mm širokom nepotlačenom okraji bankovky (ďalej len „kupón“) a tvorí ho stranovo obrátený portrét Ľudovíta Štúra.

(3) Ochranný okienkový prúžok v šírke 1,2 mm je zapustený do papiera v smere rovnobežnom so šírkou bankovky. Na prúžku je umiestnený opakujúci sa mikrotext „500 Sk“. Ochranný okienkový prúžok vystupuje na lícnej strane na povrch papiera, na ktorom vytvára sedem voľným okom viditeľných kovovolesklých okienok dlhých približne 5 mm, medzi ktorými je medzera približne 4 mm. V priehľade proti svetlu sa prúžok javí ako súvislý, neprerušovaný tmavý pruh v papieri s opakovaným negatívnym mikrotextom označujúcim nominálnu hodnotu bankovky „500 Sk“.

(4) V pravom hornom rohu tlačového obrazca na líci bankovky a v ľavom hornom roku tlačového obrazca na rube bankovky je v hnedom kosodĺžniku umiestnená ochranná sútlačová značka, vytlačená technikou tlače z plochy, ktorá pri pohľade na bankovku z lícnej strany v priehľade proti svetlu vytvára biele písmeno „S“ v hnedom poli.

§ 3

(1) Na líci bankovky je v pravej časti tlačového obrazca portrét Ľudovíta Štúra. Strednou časťou portrétu Ľudovíta Štúra prechádza farebný geometrický svetelný pruh. Portrét Ľudovíta Štúra je vytlačený technikou tlače z hĺbky tmavosivou farbou a v strednej časti portrétu vo farebnom geometrickom svetelnom pruhu tmavohnedou farbou. Vpravo dole od portrétu Ľudovíta Štúra smerom k pravému rohu tlačového obrazca je umiestnená plocha vyplnená gilošovým vzorom, vytlačená technikou tlače z hĺbky tmavohnedou farbou. V spodnej časti gilošovej plochy je v smere zdola nahor rovnobežne so šírkou bankovky negatívne vytlačené malé hodnotové číslo „500 Sk“, nad ktorým je umiestnený v rovnakom smere orientovaný skrytý obrazec, ktorý pri určitom uhle dopadu svetla vytvára tmavé alebo svetlé vyobrazenie skratky názvu meny Slovenskej republiky „Sk“. Na pravom okraji gilošovej plochy v rovnakom smere ako malé hodnotové číslo je vytlačený negatívny mikrotextový riadok s viacnásobne sa opakujúcim textom „500 Sk“. Na pravom okraji tlačového obrazca je 5 mm široký biely okraj potlačený v dolnej a hornej časti ochrannou líniovou štruktúrou. V nepotlačenej strednej časti je v smere zdola nahor drobným písmom umiestnená iniciálka mena a priezvisko autora výtvarného návrhu bankovky „J.BUBÁK DEL.“(nakreslil) ,názov emisnej banky „© NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a iniciálka mena a priezviska autora ryteckého prepisu portrétu „V.FAJT SC.“ (vyryl). Iniciálky mien, priezviská a názov emisnej banky sú vytlačené technikou tlače z plochy hnedou farbou.

(2) Na líci bankovky v ľavej hornej časti tlačového obrazca je vytlačené technikou tlače z hĺbky tmavosivou farbou veľké číslo „500“ označujúce nominálnu hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplnená gilošovým vzorom. Pod veľkým hodnotovým číslom je v smere zdola nahor rovnobežne s ľavou stranou tlačového obrazca umiestnený v dvoch riadkoch text slovne označujúci nominálnu hodnotu bankovky „PÄŤSTO SLOVENSKÝCH KORÚN“, pod ním je vytlačený mikrotextový riadok zložený z viacnásobne sa opakujúceho textu „500 Sk“. Vľavo od portrétu Ľudovíta Štúra je v dolnej časti bankovky umiestnené meno a priezvisko osobnosti zobrazenej na bankovke „ĽUDOVÍT ŠTÚR “. Texty sú vytlačené technikou tlače z hĺbky tmavohnedou farbou a meno a priezvisko osobnosti tmavosivou farbou. V ľavom hornom rohu tlačového obrazca je cez prevažnú časť veľkého hodnotového čísla umiestnená obdĺžniková ochranná striebrolesklá metalická plocha prerušovaná lineárnym rastrom. Obdobná menšia metalická plocha sa nachádza v dolnej časti bankovky. Navzájom sú spojené tenkými metalickými linkami, ktoré sú prerušené farebným geometrickým svetelným pruhom. Farebný geometrický svetelný pruh je tvorený modelovaným lineárnym rastrom, ktorý smeruje zo stredu ľavej časti tlačového obrazca šikmo nahor do tvárovej časti portrétu Ľudovíta Štúra. Farba pruhu plynule prechádza z okrovej do hnedej. Pozadie v kombinácii farieb hnedej, okrovej, odtieňov sivej, sivomodrej a sivohnedej je vytvorené drobnými rastrami v podtlači, z ktorých dominujúce sú zvislé linky. Striebrolesklá metalická plocha, farebný geometrický svetelný pruh a podtlače v pozadí sú vytlačené technikou tlače z plochy.

(3) Na líci bankovky v ľavej časti kupónu je v smere zdola nahor rovnobežne so šírkou bankovky umiestnený názov emisnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. V pravej dolnej časti kupónu je hmatová značka pre nevidiacich, ktorú tvoria tri body s priemerom 1,5 mm umiestnené vo vzdialenosti 2 mm od seba v smere rovnobežnom so šírkou bankovky. Text a hmatová značka pre nevidiacich sú vytlačené technikou tlače z hĺbky tmavohnedou farbou. Kupón je v hornej a dolnej časti potlačený ochrannou líniovou štruktúrou, ktorá nadväzuje na metalickú plochu v tlačovom obrazci. Ochranná líniová štruktúra je vytlačená technikou tlače z plochy a plynule prechádza zo svetlohnedej do svetelnej sivomodrej farby.

(4) Označenie série bankovky veľkým písmenom abecedy a poradové číslo bankovky na líci bankovky sú vytlačené technikou tlače z výšky vo vodorovnom smere vpravo dole, pod portrétom Ľudovíta Štúra, čiernou farbou a v zvislom smere zhora nadol v pravom hornom rohu kupónu hnedou farbou. Číslice vodorovne situovaného poradového čísla bankovky sa smerom zľava doprava od štvrtého čísla zväčšujú.

§ 4

(1) Na rube bankovky je v ľavej časti tlačového obrazca vyobrazený Bratislavský hrad s barokovým kostolom sv. Mikuláša. V pravej časti tlačového obrazca je vyobrazená časť veže gotického kostola Klarisiek. Stredom tlačového obrazca s vyobrazením časti súčasnej Bratislavy sa prelína stredoveké zobrazenie Bratislavy 15. storočia z drevorytu CHRONICA PICTA s Bratislavským hradom, tromi kostolmi, opevnením a štylizovaným zobrazením rieky Dunaj. Vyobrazenie Bratislavy dopĺňajú v ľavej spodnej časti tlačového obrazca gilošové vzory. Cez tlačový obrazec prechádza z ľavého dolného okraja bankovky šikmo do hornej časti bankovky farebný geometrický svetelný pruh. Farba svetelného geometrického pruhu prechádza z okrovej do hnedej. V ľavom dolnom rohu farebného geometrického svetelného pruhu je umiestnené negatívne malé hodnotové číslo „500 Sk“. V pravom dolnom rohu tlačového obrazca je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky umiestnené veľké hodnotové číslo „500“ označujúce nominálnu hodnotu bankovky. Plocha jeho číslic je vyplnená negatívnym mikrotextom s opakujúcim sa nápisom „NBS“, ktorý sa smerom k spodnej časti číslic postupne stráca. Kresba motívov tlačového obrazca vo farebnom geometrickom svetelnom pruhu je tmavohnedá a mimo pruhu tmavosivá. Je vytlačená technikou tlače z hĺbky. Podtlač bankovky na pozadí tlačového obrazca, vytvorená drobnými rastrami v kombinácii farieb hnedej, okrovej, odtieňov sivej, sivomodrej a sivohnedej, je vytlačená technikou tlače z plochy. Na ľavom okraji tlačového obrazca je 5 mm široký biely okraj potlačený v hornej a dolnej časti hnedou farbou technikou tlače z plochy, v ktorom je viacriadkový negatívny , viacnásobne sa opakujúci mikrotext „500 Sk“. V nepotlačenej strednej časti je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky drobným písmom vytlačená iniciálka mena a priezvisko autora výtvarného návrhu rubovej strany bankovky „J.BUBÁK DEL.“ a názov tlačiarne, ktorá vytlačila bankovky, „THOMAS DE LA RUE AND COMPANY LIMITED“. Obidva texty sú vytlačené technikou tlače z plochy hnedou farbou.

(2) Na rube bankovky v pravej časti kupónu je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky umiestnený nápis „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. Vytlačený je technikou tlače z hĺbky tmavohnedou farbou. V ľavej časti kupónu je v rovnakom smere orientovaný text „V BRATISLAVE 1. OKTÓBRA 1993“ a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Vladimíra Masára a viceguverného Národnej banky Slovenska Mariána Tkáča. Text je vytlačený technikou tlače z plochy hnedou farbou a faksimile podpisov technikou tlače z hĺbky tmavosivou farbou. Horná a dolná časť kupónu je potlačená viacriadkovým negatívnym, viacnásobne sa opakujúcim mikrotextom „500 Sk“ technikou tlače z plochy vo farbe plynule prechádzajúcej zo svetlej sivomodrej do hnedej farby.

§ 5

(1) Dňom 10. januára 1994 sa sťahujú z obehu okolkované bankovky po 500 Kčs.1)

(2) Okolkované bankovky podľa odseku 1 prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky 10. januárom 1994.

(3) Národná banka Slovenska a banky2) so sídlom v Slovenskej republike vymieňajú bankovky uvedené v odseku 1 za zákonné peniaze od 11. januára 1994 do 31. marca 1994.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 109/1973 Zb. o vydaní bankoviek po 500 Kčs.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona.
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 28/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona.

2) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.