Nariadenie vlády č. 249/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.53/1992 Zb o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-249
Čiastka 62/1993
Platnosť od 30.10.1993 do31.03.2002
Účinnosť od 30.10.1993 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.
Znenie 30.10.1993

249

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. októbra 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 a § 14 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 1 znie:

(1) Výška minimálnych mzdových taríf odstupňovaných do 12 tarifných stupňov pri určenom týždennom pracovnom čase 42 a 1/2 hodiny je:

Tarifný stupeň Sadzba v Sk za hodinu Sadzba v Sk za mesiac
základná zvýšená o 15 % základná zvýšená o 15 %
1 13,30 15,20 2 450 2 800
2 13,80 15,90 2 550 2 950
3 14,30 16,40 2 650 3 050
4 15,10 17,30 2 800 3 200
5 15,90 18,30 2 950 3 400
6 16,90 19,40 3 100 3 600
7 18,00 20,70 3 300 3 850
8 19,20 22,10 3 550 4 100
9 20,60 23,70 3 800 4 350
10 22,20 25,60 4 100 4 700
11 24,10 27,70 4 450 5 100
12 26,20 30,10 4 850 5 550.”

2. V § 4 ods. 2 sa za slovo „predpisy“ vkladá poznámka pod čiarou k odkazu 2), ktorá znie:

2) Napr. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.
Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-1629/1978-B/3-06 o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie (reg. v čiastke 20/1978 Zb.) v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-9021/84-B/2-06 (reg. v čiastke 24/1985 Zb.).“.


Čl. II

U zamestnancov organizácií, ktoré postupujú podľa tohto nariadenia, nesmie byť mzda nižšia než príslušná minimálna mzdová tarifa ustanovená v § 2 ods. 1 tohto nariadenia, počínajúc 1. októbrom 1993.

Čl. III

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.