Vyhláška č. 244/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-244
Čiastka 61/1993
Platnosť od 27.10.1993 do31.12.1998
Účinnosť od 01.11.1993 do31.12.1998
Zrušený 265/1998 Z. z.
Znenie 01.11.1993

244

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. októbra 1993

o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti, v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 22 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb., zákona č. 118/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1993 Z. z. po dohode s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti, v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 115/1980 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 85/1984 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 182/1992 Zb. sa mení takto:

V § 6 ods. 1 sa slová „2 200 Kčs do 3 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „2 600 Sk do 3 400 Sk“, slová „2 700 Kčs do 3 400 Kčs“ slovami „4 000 Sk do 6 120 Sk“ a slová „500 Kčs“ slovami „500 Sk“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1993.


Oľga Keltošová v. r.