Zákon č. 241/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-241
Čiastka 61/1993
Platnosť od 27.10.1993
Účinnosť od 11.10.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Aktuálne znenie 11.10.2018

241

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 20. októbra 1993

o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Štátne sviatky

Štátnymi sviatkami sú:

a)1. január- Deň vzniku Slovenskej republiky,
b)5. júl- sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda,
c)29. august- výročie Slovenského národného povstania,
d)1. september- Deň Ústavy Slovenskej republiky.
e)17. november- Deň boja za slobodu a demokraciu

§ 2

Dni pracovného pokoja

(1) Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja1).

(2) Ďalšie dni pracovného pokoja okrem nedieľ sú tieto sviatky:

a) 6. január - Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov),
b) Veľký piatok,
c) Veľkonočný pondelok,
d) 1. máj - Sviatok práce,
e) 15. september - Sedembolestná Panna Mária,
f) 1. november - sviatok Všetkých svätých,
g) 24. december - Štedrý deň,
h) 25. december - prvý sviatok vianočný,
i) 26. december - druhý sviatok vianočný,
j)  8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom.

§ 3

Pamätné dni

Pamätnými dňami Slovenskej republiky sú:

a)25. marec- Deň zápasu za ľudské práva,
b)13. apríl- Deň nespravodlivo stíhaných,
c)1. máj - Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii,
d)4. máj- výročie úmrtia M. R Štefánika,
f)7. jún- výročie Memoranda národa slovenského,
g)5. júl- Deň zahraničných Slovákov,
h)17. júl- výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky,
i)4. august- Deň Matice slovenskej,
j)10. august - Deň obetí banských nešťastí,
k)9. september- Deň obetí holokaustu a rasového násilia,
l)19. september- Deň vzniku Slovenskej národnej rady,
m)6. október- Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie,
n)27. október- Deň černovskej tragédie,
o)28. október - Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu,
p)29. október- Deň narodenia Ľudovíta Štúra,
r)30. október- výročie Deklarácie slovenského národa,
s)31. október- Deň reformácie,
t)30. december- Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu.

§ 4

Prechodné ustanovenia

Doterajší štátny sviatok 28. október podľa osobitných predpisov2) sa v roku 1993 mení na deň pracovného pokoja3).

§ 4a

Prechodné ustanovenie

V roku 2018 je 30. október – výročie Deklarácie slovenského národa štátnym sviatkom; § 3 písm. r) sa v roku 2018 neuplatňuje.

§ 5

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 56/1975 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 141/1988 Zb., zákona č. 167/1990 Zb. a zákona č. 218/1991 Zb.,

2. zákon Slovenskej národnej rady č. 348/1990 Zb. o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatka obetiam politického násilia),

3. zákon Slovenskej národnej rady č. 422/1991 Zb. o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky,

4. zákon Slovenskej národnej rady č. 489/1992 Zb. o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky,

5. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1993 Z. z. o vyhlásení 25. marca za pamätný deň Slovenskej republiky.

§ 6

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 91 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.

2) § 1 zákona č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov.

3) § 2 zákona č. 93/1951 Zb. v znení neskorších predpisov.