Opatrenie č. 236/1993 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej štatistiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-236

(v znení č. 16/2001 Z. z.)

Čiastka 60/1993
Platnosť od 22.10.1993
Účinnosť od 01.02.2001
Aktuálne znenie 01.02.2001

236

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 23. septembra 1993,

ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a registre v oblasti štátnej štatistiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

Týmto opatrením sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register, ktoré sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátne štatistické zisťovania a pre spravodajské jednotky v oblasti štátnej štatistiky.

§ 2

V oblasti štátnej štatistiky sa ustanovujú tieto klasifikácie:

a) jednotná klasifikácia výrobkov v poľnohospodárstve, lesníctve a vo vodnom hospodárstve v rozsahu uverejnenom Federálnym štatistickým úradom v Prahe v roku 1976 a vydanom v Štatistickom a evidenčnom vydavateľstve tlačív (ďalej len „vydavateľstvo“) v Prahe ako 2. vydanie a II. dodatok k 2. vydaniu v roku 1985,

b) jednotná klasifikácia priemyselných odborov a výrobkov v rozsahu uverejnenom Federálnym štatistickým úradom v Prahe v roku 1990 a vydanom vo vydavateľstve v Prahe ako 4. vydanie,

c) jednotná klasifikácia stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy v rozsahu uverejnenom Federálnym štatistickým úradom v Prahe v roku 1987 a vydanom vo vydavateľstve v Prahe ako 2. vydanie,

d) jednotná klasifikácia priemyselných práv výrobnej povahy v rozsahu uverejnenom Federálnym štatistickým úradom v Prahe v roku 1988 a vydanom vo vydavateľstve v Prahe ako 2. doplnené vydanie,

e) jednotná klasifikácia výkonov v rozsahu uverejnenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v Bratislave v roku 1993 a vydanom vo vydavateľstve v Bratislave ako 5. vydanie,

f) odvetvová klasifikácia ekonomických činností v rozsahu uverejnenom Federálnym štatistickým úradom v Prahe v roku 1991 a vydanom vo vydavateľstve v Bratislave,

g) jednotná klasifikácia odborov vzdelania v rozsahu uverejnenom Federálnym štatistickým úradom v Prahe v roku 1991 a vydanom v SIAK-u, spol. s.r.o., v Zlíne ako 2. vydanie,

§ 3

V oblasti štátnej štatistiky sa ustanovuje číselník krajín v rozsahu, ako bol spracovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky v Bratislave v roku 1993 na základe medzinárodnej normy ISO 3166 a publikovaný v Spravodajcovi Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 4 v roku 1993.

§ 4

V oblasti štátnej štatistiky sa ustanovuje register priestorových jednotiek v rozsahu spracovanom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v Bratislave v roku 1993. Register obsahuje súbor základných územných jednotiek a súbor územno-technických jednotiek. Výstupy vo forme tlačových zostáv, prípadne na diskete je možné získať v Štatistickom úrade Slovenskej republiky v Bratislave.


§ 5

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Rudolf Krč v. r.