Opatrenie č. 235/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky do 7. júla 1993

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-235
Čiastka 60/1993
Platnosť od 22.10.1993 do26.01.1996
Účinnosť od 06.11.1993 do26.01.1996
Zrušený 28/1996 Z. z.
Znenie 06.11.1993

235

OPATRENIE1)

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 22. júla 1993

číslo III/4-613/1993, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky do 7. júla 1993

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje podľa § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky zmeny v zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky do 7. júla 1993.

Okres BARDEJOV

s účinnosťou od 1. júla 1993
- rozdeľuje sa obec Želmanovce-Dukovce na obce Želmanovce a Dukovce;

s účinnosťou od 1. júla 1993
- mení sa názov obce Želmanovce-Dukovce na Želmanovce.
Po rozdelení sa obce Želmanovce a Dukovce nečlenia na časti obce.

Okres ČADCA

s účinnosťou od 1. júla 1993
- rozdeľuje sa Kysucké Nové Mesto na obce Kysucké Nové Mesto a Radoľa.

Po rozdelení sa mesto Kysucké Nové Mesto člení na mestské časti 1. Budatínska Lehota, 2. Dubie, 3. Kysucké Nové Mesto, 4. Oškerda.
Obec Radoľa sa nečlení na časti obce.

Okres DOLNÝ KUBÍN

s účinnosťou od 1. júla 1993
- rozdeľuje sa obec Dolný Kubín na obce Dolný Kubín a Bziny. Po rozdelení sa mesto Dolný Kubín člení na mestské časti 1. Beňova Lehota, 2. Dolný Kubín, 3. Kňažia, 4. Malý Bysterec, 5. Medzihradské, 6. Mokraď, 7. Srňacie, 8. Veľký Bysterec, 9. Záskalie.
Obec Bziny sa nečlení na časti obce.

Okres DUNAJSKÁ STREDA

s účinnosťou od 1. júla 1993
- rozdeľuje sa obec Rohovce na obec Rohovce a Kyselica.
Po rozdelení sa obce Rohovce a Kyselica nečlenia na časti obce.

Okres LUČENEC

s účinnosťou od 1. júla 1993
- rozdeľuje sa obec Budiná na obce Budiná a Bukovinka.
Po rozdelení sa obec Budiná nečlení na časti obce;

s účinnosťou od 1. júla 1993
- zlučujú sa obce Bukovinka a Podkriváň do obce Podkriváň.
Po zlúčení sa obec Podkriváň člení na obce 1. Bukovinka, 2. Dolná Bzová, 3. Ivanišovo, 4. Podkriváň, 5. Zubria.

Okres NITRA

s účinnosťou od 1. júla 1993
- rozdeľuje sa obec Nitra na obce Nitra a Lužianky. Po rozdelení sa mesto Nitra člení na mestské časti 1. Čermáň, 2. Diely, 3. Dolné Krškany, 4. Dražovce, 5. Horné Krškany, 6. Chrenová, 7. Janíkovce, 8. Klokočina, 9. Kynek, 10. Mlynárce, 11. Párovské Háje, 12. Staré Mesto, 13. Štitáre, 14. Zobor.
Obec Lužianky sa nečlení na časti obce.

Okres POVAŽSKÁ BYSTRICA

s účinnosťou od 1. júla 1993
- rozdeľuje sa obec Lieskov na obce Dolný Lieskov, Horný Lieskov a Podskalie;

s účinnosťou od 1. júla 1993
- mení sa názov obce Lieskov na Dolný Lieskov.
Po rozdelení sa obec Dolný Lieskov člení na časti obce 1. Dolný Lieskov, 2. Tŕstie.
Obce Horný Lieskov a Podskalie sa nečlenia na časti obce.

Jozef Tuchyňa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vyhlásený v čiastke 15 Zbierky zákonov ČSFR z 15. marca 1991 opatrením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 28. decembra 1990 v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 7. februára 1992 č. OVV/2-135/1992 uverejneného v čiastke 24 Zbierky zákonov ČSFR z 24. marca 1992, opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 7. septembra 1992 č. III/2-479/1992 uverejneného v čiastke 94 Zbierky zákonov ČSFR z 15. októbra 1992 a opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 7. januára 1993 č. III/2-34/1993 uverejneného v čiastke 9 Zbierky zákonov SR z 12. februára 1993.