Oznámenie č. 231/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-231
Čiastka 60/1993
Platnosť od 22.10.1993 do19.11.1997
Zrušený 308/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku 12.

Pôvodný predpis 22.10.1993

231

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 1992 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku 12.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky
o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
želajúc si rozvíjať hospodársku spoluprácu oboch štátov na základe rovnosti a vzájomného prospechu,
v snahe podporiť a vytvoriť priaznivé podmienky na investície investorov jedného štátu na území druhého štátu a
vedomé si, že podpora a vzájomná ochrana investícií v súlade s touto dohodou podnecujú podnikateľské iniciatívy v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Čl. 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investícia“ označuje každú majetkovú hodnotu investovanú alebo získanú investorom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä

a) movitý a nemovitý majetok a všetky vecné práva, ako sú hypotéky, zástavy, záruky a podobné práva,

b) akcie, obligácie, vklady do spoločnosti alebo akékoľvek iné formy účasti na spoločnostiach a vládou vydané cenné papiere,

c) peňažné pohľadávky alebo nároky na akékoľvek plnenie súvisiace s investíciou,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva, najmä autorské práva, práva z obchodných známok, patentov, priemyselných vzorov, technických postupov, know-how, obchodných tajomstiev, obchodných mien a goodwill;

e) práva vyplývajúce zo zákona alebo zo zmluvy, licencie alebo povolenia vydané podľa zákona vrátane koncesií na prieskum, ťažbu, kultiváciu alebo využitie prírodných zdrojov.

Akákoľvek zmena formy, v ktorej sú hodnoty investované, nemá vplyv na ich hodnotenie ako investície.

2. Pojem „investor“ označuje

a) fyzickú osobu, ktorá je občanom zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom a je oprávnená investovať na území druhej zmluvnej strany,

b) právnickú osobu zriadenú podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán, ktorá má svoje sídlo na území jednej z nich.

3. Pojem „výnosy“ znamená čiastky plynúce z investície a zahŕňa najmä zisky, úroky, prírastky kapitálu, podiely, dividendy, licenčné a iné poplatky.

4. Pojem „územie“ znamená s ohľadom na každú zmluvnú stranu územie, nad ktorým štát vykonáva zvrchovanosť, suverénne práva a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom.

5. Pojem „bez omeškania“ znamená, že ide o plnenie, pri ktorom sa záväzok vyrovná v lehote, ktorá sa normálne požaduje na základe medzinárodných finančných zvyklostí.

6. Pojem „riadne a spravodlivé zaobchádzanie“ znamená taký prístup ku vzájomným zahraničným investíciám zmluvných strán, ktorý je minimálne v súlade s ich zákonnými postupmi voči tuzemským investorom.

Čl. 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investorov druhej zmluvnej strany investujúcich na jej území a také investície bude umožňovať, a to v súlade so svojím právnym poriadkom.

2. Investície investorov jednej zmluvnej strany budú mať vždy zabezpečené riadne a spravodlivé zaobchádzanie a budú požívať plnú ochranu a bezpečnosť na území druhej zmluvnej strany.

3. Žiadna zmluvná strana nebude akýmikoľvek bezdôvodnými, diskriminačnými a protizákonnými opatreniami znemožňovať správu, udržiavanie, používanie, využívanie a nakladanie s investíciami na svojom území uskutočnenými investormi druhej zmluvnej strany.

Čl. 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré je riadne a spravodlivé a nie je menej priaznivé, než aké poskytuje investíciám alebo výnosom svojich vlastných investorov alebo investíciám alebo výnosom investorov akéhokoľvek tretieho štátu.

2. Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investorom druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o riadenie, udržiavanie, používanie, využívanie alebo nakladanie s ich investíciou, zaobchádzanie, ktoré je riadne a spravodlivé a nie je menej priaznivé, než aké poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, aké môže jedna zmluvná strana poskytovať podľa

a) colnej únie alebo zóny voľného obchodu alebo spoločnej vonkajšej colnej zóny alebo menovej únie alebo podobnej medzinárodnej dohody alebo iných foriem regionálnej spolupráce, na ktorej sa každá zmluvná strana zúčastňuje alebo môže zúčastňovať, alebo

b) medzinárodnej dohody alebo dohôd týkajúcich sa celkom alebo prevažne zdanenia.

Čl. 4

Náhrada za škodu alebo stratu

1. Ak investície investorov niektorej zmluvnej strany utrpia škodu následkom vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, nepokojov, povstania, vzbury alebo iných podobných udalostí na území druhej zmluvnej strany, poskytne zmluvná strana, na území ktorej k takému dotknutiu investície došlo, investorovi druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, pokiaľ ide o reštitúciu, náhradu škody, vyrovnanie alebo iné vyporiadanie, nie menej priaznivé, než aké poskytuje druhá zmluvná strana svojim vlastným investorom alebo investorom tretieho štátu.

2. Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku investorom jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli škodu alebo stratu na území druhej zmluvnej strany spočívajúcu v

a) skonfiškovaní ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany,

b) zničení ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami alebo nebolo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,

sa poskytuje spravodlivá a primeraná náhradu za škodu alebo stratu utrpenú počas zaberania majetku alebo v dôsledku jeho zničenia. Výsledné platby budú voľne prevoditeľné bez omeškania.

Čl. 5

Vyvlastnenie

1. Investície investorov ktorejkoľvek zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené alebo podrobené opatreniam, ktoré majú podobný účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“), na území druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu. Vyvlastnenie sa vykoná podľa zákona na nediskriminačnom základe a bude ho sprevádzať ustanovenie o zaplatení okamžitej, primeranej a účinnej náhrady. Takáto náhrada rovnajúca sa trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením, alebo než sa zamýšľané vyvlastnenie stalo verejne známym, vrátane úrokov od dátumu vyvlastnenia sa uskutoční bez omeškania, bude okamžite realizovateľná a voľne prevoditeľná.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na prípady, keď zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná alebo zriadená v súlade s platným právnym poriadkom na jej vlastnom území a v ktorej investori druhej zmluvnej strany vlastnia podiely.

3. Dotknutý investor má právo požiadať o neodkladné preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie svoje investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom zmluvnej strany v súlade s princípmi obsiahnutými v tomto článku.

Čl. 6

Prevody

Zmluvné strany zabezpečia prevod platieb spojených s investíciami alebo výnosmi. Prevody sa vykonajú v súlade so zmluvou o menovom usporiadaní a dohodou o vzájomnom usporiadaní niektorých vzťahov v devízovej oblasti bez zbytočných obmedzení a omeškaní. Takéto prevody zahŕňajú najmä

a) plnenie podľa článkov 4 a 5,

b) kapitál a dodatočné čiastky na udržanie alebo zväčšenie investície,

c) zisky, úroky, dividendy a iné peňažné príjmy,

d) čiastky na splatenie pôžičiek,

e) licenčné alebo iné poplatky,

f) výnosy z predaja alebo likvidácie investície,

g) príjmy fyzických osôb.

Čl. 7

Postúpenie práv

1. Ak jedna zmluvná strana alebo ňou splnomocnená inštitúcia poskytne svojmu investorovi platbu z dôvodu záruky na investíciu alebo poistnej zmluvy vzťahujúcej sa na investíciu, druhá zmluvná strana uzná platnosť postúpenia akéhokoľvek práva alebo nároku, ktorý mal investor, v prospech tejto zmluvnej strany alebo inštitúcie.

2. Zmluvná strana alebo splnomocnená inštitúcia, ktorá nadobudla práva investora v súlade s odsekom 1 tohto článku, bude mať za každých okolností rovnaké práva, ako mal investor, pokiaľ ide o dotknutú investíciu a z nej vyplývajúce výnosy.

Čl. 8

Riešenie sporov z investícií medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany

1. Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v súvislosti s investíciami na území tejto druhej zmluvnej strany, bude predmetom rokovania medzi stranami v spore.

2. Ak spor medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou bude trvať aj po uplynutí troch mesiacov, investor a zmluvná strana budú oprávnení predložiť spor buď

a) Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov z investícií s prihliadnutím na použiteľné ustanovenia Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov, otvoreného na podpis vo Washingtone D.C.18. marca 1965, v prípade, že obe zmluvné strany sú stranami tohto Dohovoru, alebo

b) rozhodcovi alebo medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc, ustanovenému podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné právo obchodné. Strany v spore sa môžu písomne dohodnúť na zmenách týchto pravidiel. Rozhodcovský nález bude konečný a záväzný pre obe strany v spore.

3. Spor bude riešiť tá inštitúcia uvedená v odseku 2, ktorej bol návrh na riešenie sporu predložený ako prvej.

Čl. 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo použitia tejto dohody sa môžu, ak to bude možné, vyriešiť konzultáciami alebo rokovaniami.

2. Ak sa spor nemôže takto vyriešiť v lehote troch mesiacov, predloží sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Rozhodcovský súd sa ustanoví pre každý jednotlivý prípad nasledujúcim spôsobom. Každá zmluvná strana určí jedného rozhodcu v lehote do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie. Títo dvaja rozhodcovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude so súhlasom oboch zmluvných strán vymenovaný za predsedu súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa vymenovania oboch rozhodcov.

4. Ak v niektorej z lehôt uvedených v odseku 3 tohto článku nebolo vykonané nevyhnutné vymenovanie, možno požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vykonal vymenovanie. Ak je predseda občanom niektorej zmluvnej strany alebo z iného dôvodu nemôže vykonať toto poverenie, o vymenovanie sa požiada podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak je aj podpredseda občanom niektorej zmluvnej strany alebo nemôže vykonať toto poverenie, o vykonanie nevyhnutného vymenovania sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom žiadnej zmluvnej strany.

5. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov. Také rozhodnutie je záväzné. Každá zmluvná strana uhradí výdavky svojho rozhodcu a za svoju účasť v rozhodcovskom konaní; výdavky predsedu a ostatné výdavky budú hradiť zmluvné strany rovnakým dielom. Rozhodcovský súd určí vlastné rokovacie pravidlá.

Čl. 10

Použitie iných predpisov a osobitné záväzky

1. V prípade, že sa niektorá otázka rieši súčasne touto dohodou a inou medzinárodnou dohodou, ktorej stranami sú obe zmluvné strany, v tejto dohode nič nebráni, aby ktorákoľvek zmluvná strana alebo ktorýkoľvek jej investor vlastniaci investície na území druhej zmluvnej strany využil predpisy, ktoré sú pre neho priaznivejšie.

2. Ak zaobchádzanie poskytnuté jednou zmluvnou stranou investorom druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom alebo inými osobitnými zmluvnými ustanoveniami je priaznivejšie než to, ktoré poskytuje táto dohoda, využije sa toto priaznivejšie zaobchádzanie.

3. Každá zmluvná strana sa zaväzuje prevziať do svojho právneho poriadku zákon č.403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákonč.87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, zákon č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon č.42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov a zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Prípadnou právnou úpravou týchto predpisov nedostane zmluvná strana, ktorá úpravu vykonala, osoby oprávnené alebo povinné druhej zmluvnej strany do postavenia menej priaznivého, než aké majú osoby oprávnené alebo povinné podľa právnej úpravy druhej zmluvnej strany.

4. Dohoda sa vzťahuje na investorov, ktorí svoje práva nadobudli na území jednej zmluvnej strany podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a podľa ďalších nadväzujúcich právnych predpisov, v procese transformácie investičných kupónov emitovaných za účelom kúpy akcií spoločností zahrnutých do zoznamu spoločností privatizovaných v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie.

Čl. 11

Použiteľnosť tejto dohody

1. Táto dohoda sa netýka majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podliehajúceho režimu ústavného zákona o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Slovenskú republiku a Českú republiku a jeho prechode na Slovenskú republiku a Českú republiku.

2. V prípade, že delenie majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a jeho prechod na Slovenskú republiku a Českú republiku budú upravené zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, dohoda o podpore a vzájomnej ochrane investícií sa použije iba v prípade, že nebude v rozpore so zmluvou o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a jeho prechode na Slovenskú republiku a Českú republiku.

Čl. 12

Nadobudnutie platnosti, trvanie a ukončenie

1. Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane splnenie ústavných požiadaviek na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na Slovenskú republiku a Českú republiku ako nástupnícke štáty Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

2. Táto dohoda zostane v platnosti po dobu 10 rokov a jej platnosť bude pokračovať, ak jeden rok pred uplynutím začiatočného alebo akéhokoľvek nasledujúceho obdobia jedna zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody.

3. Pre investície uskutočnené pred ukončením tejto dohody zostanú ustanovenia tejto dohody účinné po dobu 20 rokov od dátumu ukončenia platnosti dohody.

Čl. 13

Minister hospodárstva Slovenskej republiky a minister hospodárstva Českej republiky sa splnomocňujú na uzatvorenie dohody o spolupráci v oblasti normalizácie, skúšobníctva, metrológie a technických predpisov.

Dané v Bratislave 23. novembra 1992 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.