Vyhláška č. 219/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Slovenského banského úradu č. 388/1990 Zb. o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-219
Čiastka 56/1993
Platnosť od 30.09.1993
Účinnosť od 01.10.1993
Aktuálne znenie 01.10.1993

219

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 3. septembra 1993,

ktorou sa zrušuje vyhláška Slovenského banského úradu č. 388/1990 Zb. o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. a § 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Zrušuje sa vyhláška Slovenského banského úradu č. 388/1990 Zb. o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1993.


Jaroslav Kubečka v. r.