Vyhláška č. 218/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 100 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 100 Kčs z obehu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-218
Čiastka 56/1993
Platnosť od 30.09.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 30.09.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 30.09.1993

218

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 23. septembra 1993

o vydaní bankoviek po 100 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 100 Kčs z obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Dňom 30. septembra 1993 sa vydávajú do obehu bankovky po 100 Sk vzoru 1993 (ďalej len „bankovka“).

§ 2

(1) Bankovka je 71 mm široká a 140 mm dlhá. Povolená horná a dolná odchýlka v jej šírke a dĺžke je 1,5 mm. Bankovka je vytlačená na prírodne sfarbenom papieri s lokálnym stupňovitým vodoznakom a ochranným okienkovým prúžkom.

(2) Stupňovitý vodoznak je umiestnený na 40 mm širokom nepotlačenom okraji bankovky (ďalej len „kupón“) a tvorí ho stranovo obrátený portrét Madony podľa plastiky z oltára Narodenia v rímskokatolíckom farskom kostole sv. Jakuba v Levoči od Majstra Pavla z Levoče (ďalej len „portrét Madony“).

(3) Ochranný okienkový prúžok v šírke 1,2 mm je zapustený do papiera v smere rovnobežnom so šírkou bankovky. Na prúžku je umiestnený opakujúci sa mikrotext „100 Sk“. Ochranný prúžok vystupuje na lícnej strane na povrch papiera, na ktorom vytvára šesť voľným okom viditeľných kovolesklých okienok dlhých približne 5 mm, medzi ktorými je medzera približne 4 mm. V priehľade proti svetlu sa prúžok javí ako súvislý neprerušovaný tmavý pruh v papieri s opakovaným negatívnym mikrotextom označujúcim nominálnu hodnotu bankovky „100 Sk“.

(4) V pravom hornom rohu tlačového obrazca na líci bankovky a v ľavom hornom rohu tlačového obrazca na rube bankovky je v oranžovom kosodĺžniku umiestnená ochranná sútlačová značka, vytlačená technikou tlače z plochy, ktorá pri pohľade na bankovku z lícnej strany proti svetlu vytvára v priehľade biele písmeno „S“ v oranžovom poli.

§ 3

(1) Na líci bankovky je v pravej časti tlačového obrazca stranovo obrátený portrét Madony. Strednou časťou portrétu Madony prechádza farebný geometrický svetelný pruh. Portrét Madony je vytlačený technikou tlače z hĺbky tmavosivou farbou a v strednej časti portrétu tmavočervenou farbou. Vpravo dole od portrétu Madony smerom k pravému dolnému rohu tlačového obrazca je umiestnená ornamentálna plocha vyplnená gilošovým vzorom, vytlačená technikou tlače z hĺbky tmavočervenou farbou. V spodnej časti gilošovej plochy je v smere zdola nahor rovnobežne so šírkou bankovky negatívne vytlačené malé hodnotové číslo „100“, za ktorým je umiestený v rovnakom smere orientovaný skrytý obrazec, ktorý pri určitom smere dopadu svetla vytvára tmavé alebo svetlé vyobrazenie skratky názvu meny Slovenskej republiky „Sk“. Na pravom okraji gilošovej plochy je vytlačený negatívny mikrotextový riadok s viacnásobne opakovaným textom „100 Sk“. Na pravom okraji tlačového obrazca je 5 mm široký biely okraj v dolnej a hornej časti potlačený ochrannou líniovou štruktúrou. V nepotlačenej strednej časti je v smere zdola nahor drobným písmom umiestnená iniciálka mena a priezviska autora výtvarného návrhu bankovky „L. BUBÁK DEL.“ (nakreslil), názov emisnej banky „© NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a iniciálka mena a priezviska autora ryteckého prepisu portrétu „V. FAJT SC.“ (vyryl). Iniciálky mien, priezviská a názov emisnej banky sú vytlačené technikou tlače z plochy svetlohnedou farbou.

(2) Na líci bankovky v ľavej hornej časti tlačového obrazca je vytlačené technikou tlače z hĺbky tmavosivou farbou veľké číslo „100“ označujúce nominálnu hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplnená gilošovým vzorom. Pod veľkým hodnotovým číslom je v smere zdola nahor rovnobežne s ľavou stranou tlačového obrazca umiestnený v dvoch riadkoch text slovne označujúci nominálnu hodnotu bankovky „STO SLOVENSKÝCH KORÚN“, pod ním je vytlačený mikrotextový riadok viacnásobne sa opakujúceho textu „100 Sk“. Vľavo od portrétu Madony je v dolnej časti bankovky v dvoch riadkoch umiestnený názov portrétu zobrazeného na bankovke „MADONA MAJSTRA PAVLA“. Texty sú vytlačené technikou tlače z hĺbky tmavočervenou farbou a názov portrétu Madony tmavosivou farbou. V ľavom hornom rohu tlačového obrazca je cez prevažnú časť veľkého hodnotového čísla umiestnená obdĺžniková ochranná striebrolesklá metalická plocha prerušovaná zvislým lineárnym rastrom. Obdobná menšia metalická plocha sa nachádza v dolnej časti bankovky. Obidve metalické plochy sú spojené tenkými metalickými linkami, ktoré sú prerušené farebným geometrickým svetelným pruhom. Farebný geometrický svetelný pruh je vytvorený modelovaným lineárnym rastrom, ktorý smeruje z ľavej dolnej časti tlačového obrazca šikmo nahor, prechádza tvárovou časťou portrétu Madony, kde sa lomí a pokračuje šikmo k pravej spodnej časti bankovky. Farba pruhu plynule prechádza zo žltej cez oranžovú do červenej. Pozadie v kombinácii žltej, niekoľkých odtieňov sivej, sivohnedej, svetlofialovooranžovej a červenej farby je vytvorené drobnými rastrami v podtlači, z ktorých dominujúce sú zvislé linky. Striebrolesklá metalická plocha, farebný geometrický svetelný pruh a podtlače v pozadí sú vytlačené technikou tlače z plochy.

(3) Na líci v ľavej časti kupónu je v smere zdola nahor rovnobežne so šírkou bankovky umiestnený názov emisnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. V pravej dolnej časti kupónu je hmatová značka pre nevidiacich, ktorú tvoria tri body s priemerom 1,5 mm vytvárajúce pravouhlý trojuholník. Text aj hmatová značka pre nevidiacich sú vytlačené technikou tlače z hĺbky červenou farbou. Kupón je v hornej a dolnej časti potlačený ochrannou líniovou štruktúrou, ktorá nadväzuje na metalickú plochu v tlačovom obrazci. Ochranná líniová štruktúra je vytlačená technikou tlače z plochy a plynule prechádza zo svetlooranžovej do svetlej sivomodrej farby.

(4) Označenie série bankoviek veľkým písmenom abecedy a poradové číslo na líci bankovky je vytlačené vo vodorovnom smere vpravo dole pod portrétom Madony čiernou farbou a v zvislom smere zhora nadol v pravom hornom rohu kupónu tmavočervenou farbou. Obidve označenia - séria a poradové číslo - sú vytlačené technikou tlače z výšky. Číslice vodorovne situovaného poradového čísla bankovky sa smerom zľava doprava od štvrtého čísla zväčšujú.

§ 4

(1) Na rube bankovky je vyobrazená historická radnica s rímskokatolíckym farským kostolom sv. Jakuba v Levoči, ktorá bola miestom pôsobenia významného gotického umelca - sochára a rezbára Majstra Pavla z Levoče. Tlačovým obrazcom sa prelína vyobrazenie svorníka zo 14. storočia zo sakristie starého minoritského kostola v Levoči. Cez tlačový obrazec prechádza smerom z ľavého dolného okraja bankovky do stredu farebný geometrický svetelný pruh, ktorý sa v strede bankovky lomí šikmo smerom k ľavému hornému okraju bankovky. Farba geometrického svetelného pruhu prechádza z tmavočervenej cez oranžovú do žltej, v ľavom dolnom rohu farebného geometrického svetelného pruhu je v ornamentálnej ploche umiestnené malé negatívne hodnotové číslo „100“. V pravom dolnom rohu tlačového obrazca je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky umiestnené veľké hodnotové číslo „100“ označujúce nominálnu hodnotu bankovky. Plocha jeho číslic je vyplnená negatívnym mikrotextom s opakujúcim sa nápisom „NBS“, ktorý sa smerom k spodnej časti číslic postupne stráca. Kresba tlačového obrazca vo farebnom geometrickom svetelnom pruhu je červená a mimo pruhu tmavosivá a je vytlačená technikou tlače z hĺbky. Podtlač bankovky na pozadí tlačového obrazca, vytvorená drobnými rastrami v kombinácii farieb žltej, niekoľkých odtieňov sivej, sivohnedej, svetlofialovooranžovej a červenej, je vytlačená technickou tlače z plochy. Na ľavom okraji tlačového obrazca je 5 mm široký biely okraj v hornej a dolnej časti potlačený oranžovohnedou farbou technikou tlače z plochy, v ktorom je viacriadkový negatívny, mnohonásobne sa opakujúci mikrotext „100 Sk“. V nepotlačenej strednej časti je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky drobným písmom vytlačená iniciálka mena a priezvisko autora výtvarného návrhu rubovej strany bankovky „J.BUBÁK DEL.“ a názov tlačiarne, ktorá vytlačila bankovky „THOMASE DE LA RUE AND COMPANY LIMITED“. Obidva texty sú vytlačené technikou tlače z plochy oranžovou farbou.

(2) Na rube bankovky v pravej hornej časti kupónu je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky umiestnený nápis „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. Vytlačený je technikou tlače z hĺbky červenou farbou. V ľavej časti kupónu je v rovnakom smere orientovaný text „V BRATISLAVE, 1.SEPTEMBRA 1993“ a faksimile podpisov členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska M.Tkáča a J.Mathesa. Text je vytlačený technikou tlače z plochy žltooranžovou farbou a faksimile podpisov technikou tlače z hĺbky tmavosivou farbou. Horná a dolná časť kupónu je potlačená viacriadkovým negatívnym, mnohonásobne sa opakujúcim mikrotextom „100 Sk“ technikou tlače z plochy vo farbe plynule prechádzajúcej zo svetlej sivomodrej do oranžovej farby.

§ 5

(1) Dňom 30. novembra 1993 sa sťahujú z obehu okolkované bankovky po 100 Kčs.1)

(2) Okolkované bankovky podľa odseku 1 prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky 30. novembrom 1993.

(3) Národná banka Slovenska a banky2) so sídlom v Slovenskej republike vymieňajú bankovky uvedené v odseku 1 za zákonné peniaze od 1. decembra 1993 do 31. marca 1994.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra financií č. 110/1962 Zb. o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch a 3 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 42/1990 Zb. o druhom vydaní bankoviek po 100 Kčs.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona.
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 28/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona.

2) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.