Oznámenie č. 214/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o spolupráci v doprave a spojoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-214
Čiastka 55/1993
Platnosť od 28.09.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. novembrom 1992 na základe jej článku 13.

Pôvodný predpis 28.09.1993

214

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 1992 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v doprave a spojoch.

Dohoda nadobudla platnosť 23. novembrom 1992 na základe jej článku 13.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky
o spolupráci v doprave a spojoch

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „Zmluvné strany“),

vychádzajúc zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie,

sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany zabezpečia zhodu alebo harmonizáciu právnej úpravy, pravidiel a postupov v doprave a v súvisiacich oblastiach.

Článok 2

Zmluvné strany zabezpečia vzájomné prepojenie verejných dopravných ciest, ako aj prístup k nim, pravidlá a normy umožňujúce ich použitie dopravcami.

Článok 3

1. Zmluvné strany budú spolupracovať a zaväzujú sa vytvoriť predpoklady na kontinuálne zabezpečenie železničnej prevádzky medzi obidvoma republikami i medzinárodnej prevádzky vrátane prevádzky existujúcich systémov a výkonov spoločných činností nevyhnutných na jej riadnu funkčnosť v prechodnom období.

2. Zmluvné strany budú spolupracovať a zaväzujú sa vytvoriť predpoklady na zabezpečenie prechodu práv a povinností vyplývajúcich z členstva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v medzinárodnej organizácii OTIF a budú sa usilovať o prevedenie členstva na Slovenskú republiku a Českú republiku. Zmluvné strany vykonávajú spoločné kroky na uplatnenie spoločnej požiadavky na registráciu v OTIF. Splnomocňujú organizáciu ČSD, aby o tom informovala Medzinárodný prepravný výbor (CIT). Česko-slovenské dráhy budú iniciovať prevod členstva ČSD v medzinárodných organizáciách na nástupnícke železnice v Slovenskej republike a Českej republike.

3. V železničnej doprave sa Zmluvné strany zaväzujú odo dňa nadobudnutia platnosti dohody zabezpečiť prijatie a vykonávanie rovnakých pravidiel v oblastiach

– prepravných a cestovných dokladov,

– existujúcich predpisov,

– používania telekomunikačných a informačných sietí,

– medzinárodnej prepravy.

Zmeny sa budú vykonávať koordinovane po vzájomnej dohode.

4. Zmluvné strany budú pri prepúšťaní zásielok dopravovaných po železnici uznávať prepravné listiny ako colný doklad na prestup tovaru cez hranicu. Monitorovanie zásielok prechádzajúcich hranice medzi Zmluvnými stranami vykonajú železnice Zmluvných strán podľa sprievodných a prepravných dokladov.

5. Zmluvné strany sa budú riadiť doterajším Železničným prepravným poriadkom ako zmluvným právom do doby, než bude možné prejsť na medzinárodný režim.

6. Zmluvné strany sa dohodli o

– použití spoločných zásad tarifnej politiky vo vzájomných prepravách osôb a tovaru,

– koordinácii vzájomného postupu v tarifnej politike voči tretím stranám,

– tarifných miestach obidvoch železníc,

– miestach pohraničných prechodových staníc so spoločnými službami,

– práci spoločných organizácií (KMŽP, ÚZV) na vykonávanie deľby tržieb z použitia vozového parku do konca roku 1993.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že budú iniciovať medzi železnicami Slovenskej republiky a Českej republiky uzatvorenie dohody o spolupráci obidvoch železníc vo vzájomne dohodnutých oblastiach v zmysle zásad tejto dohody.

8. Zmluvné strany budú spolupracovať pri realizácii obchodu naplňovaním prepráv. Súčasťou dohody o spolupráci obidvoch železníc bude spoločný postup pri smerovaní záťažových prúdov z dohodnutých medzinárodných prepráv podľa zásad a zvyklostí tak, aby nedochádzalo k ich odkláňaniu na dopravné cesty tretieho subjektu.

9. Zmluvné strany sa dohodli koordinovať postup v zahraničí pri získavaní prepráv a ich smerovaní na dopravné cesty Slovenskej republiky a Českej republiky.

10. Zmluvné strany sa dohodli o spolupráci Železničných vojsk a Železničnej polície Slovenskej republiky a Českej republiky.

Článok 4

1. Cestná nákladná doprava medzi Zmluvnými stranami a tranzit cez územie Zmluvných strán sa vykonáva bez povolenia s výnimkou nadmerných a nadrozmerných prepráv a prepráv nebezpečných nákladov.

2. Hromadná doprava osôb medzi Zmluvnými stranami sa vykonáva bez povolenia s výnimkou pravidelnej hromadnej dopravy osôb. Zmluvná strana dopravcu vydá povolenie po odsúhlasení druhou Zmluvnou stranou.

3. Cestná nákladná doprava a hromadná doprava osôb medzi dvoma miestami ležiacimi na území štátu druhej Zmluvnej strany podlieha osobitnému povoleniu ústredného orgánu štátnej správy dopravy druhej Zmluvnej strany.

4. Povolenia na medzinárodnú cestnú dopravu vydané na rok 1993 dopravcom tretích štátov sú platné na území oboch Zmluvných strán.

5. Povolenia na medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu vydané tretími štátmi pre dopravcov oboch Zmluvných strán sa rozdelia vzájomnou dohodou medzi ústrednými orgánmi štátnej správy dopravy Zmluvných strán.

6. Rokovania Zmluvných strán s tretími stranami, ktoré vyplývajú z platných medzivládnych dohôd o cestnej doprave, sa budú vykonávať po vzájomnej dohode Zmluvných strán.

7. Uzávierky a obchádzky na pozemných komunikáciách ovplyvňujúce prevádzku na komunikáciách oboch Zmluvných strán sa budú riešiť po vzájomnej dohode.

Článok 5

1. V leteckých službách na území colnej únie sa medzi Zmluvnými stranami v roku 1993 nebudú zavádzať obmedzujúce opatrenia.

2. V pravidelných leteckých službách vo vzťahu k tretím štátom budú Zmluvné strany alebo príslušné orgány štátnej správy dopravy koordinovať svoju dopravnú politiku a podľa svojich potrieb môžu určiť na vykonávanie medzinárodných pravidelných leteckých služieb medzi svojím územím a územím tretieho štátu dopravcu druhej Zmluvnej strany.

3. Zmluvné strany súhlasia s tým, aby medzinárodné pravidelné letecké služby na základe leteckých dohôd uzavretých Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou s tretími štátmi vykonával pre obe Zmluvné strany letecký dopravca, ktorý je v nich určený alebo ich vykonáva, a to až do uzavretia nových leteckých dohôd alebo určenia iného dopravcu Zmluvnej strany alebo dopravcu podľa odseku 2.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť výkon štátnej správy dopravy a letových prevádzkových služieb až do vybudovania Riadenia letovej prevádzky Slovenskej republiky. Zúčtovanie vzniknutých nákladov sa upraví osobitnou dohodou medzi príslušnými orgánmi štátnej správy dopravy obidvoch republík.

Článok 6

1. Zmluvné strany súhlasia s tým, aby ich orgány a organizácie štátnej správy dopravy uzavreli v prípade potreby ďalšie dohody, prípadne vytvorili spoločné koordinačné skupiny.

2. V súlade s touto dohodou podniky vypracujú realizačné dohody.

Článok 7

Zmluvné strany sa dohodli, že vykonajú spoločné opatrenia na dopravu pošty cez štátne hranice po železnici, cestnou dopravou a letecky bez akýchkoľvek obmedzujúcich opatrení a podľa dohôd s poštovými orgánmi Zmluvných strán.

Článok 8

V oblasti spolupráce telekomunikačných, rádiokomunikačných a poštových sietí uzatvoria dohody vecne príslušné ministerstvá Slovenskej republiky a Českej republiky.

Článok 9

Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnia všetky nástupnícke práva a záväzky vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách a spoločne budú koordinovať svoj postup na zachovanie kontinuity po zániku federácie a svoju činnosť v medzinárodných organizáciách a vzťahy k tretím štátom.

Článok 10

Túto dohodu možno zmeniť alebo dopĺňať len na základe dohody obidvoch Zmluvných strán.

Článok 11

Sporné otázky, ktoré by vznikli pri plnení a výklade tejto dohody, sa budú riešiť rokovaním poverených zástupcov Zmluvných strán.

Článok 12

1. Zmluvné strany môžu od tejto dohody odstúpiť. Odstúpenie nadobudne platnosť po šiestich mesiacoch po tom, čo druhá Zmluvná strana dostala písomnú výpoveď od odstupujúcej Zmluvnej strany.

2. Platnosť tých bodov tejto dohody, ktoré sú podmienené existenciou colnej únie, sa končí dňom skončenia platnosti colnej únie. Ostatné body tejto dohody zostávajú v platnosti až do uzatvorenia nového znenia dohody.

Článok 13

Táto dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky nadobudne platnosť dňom jej podpisu.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, každý v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Dané v Bratislave 23. novembra 1992.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.