Oznámenie č. 212/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-212
Čiastka 55/1993
Platnosť od 28.09.1993
Pôvodný predpis 28.09.1993

212

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 1992 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci.

So Zmluvou vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval.

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín 1. júlom 1993 na základe jej článku 21.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci

Slovenská republika a Česká republika (ďalej len „Zmluvné strany“),

rozhodnuté nadviazať na dlhoročné plodné tradície spoločných dejín a na bohaté skúsenosti zo vzájomnej spolupráce svojich národov,

vedomé si potreby solidarity na zabezpečenie dôstojného miesta v Európe svojim národom,

potvrdzujúc bezvýhradnú úctu k ľudským právam a základným slobodám, zásadám demokracie, humanizmu a právneho štátu a vyjadrujúc presvedčenie, že ich dodržiavanie a dôsledné napĺňanie tvorí základ slobody, spravodlivosti a mieru,

vychádzajúc z významných politických a ekonomických zmien v Európe a z bohatých skúseností európskych štátov,

pevne odhodlané prispievať k premene Európy na jednotný kontinent mieru, bezpečnosti, demokracie a prosperity,

riadiac sa pravidlami medzinárodného práva, ako aj cieľmi a zásadami zakotvenými v Charte OSN, Záverečnom akte, Parížskej charte pre novú Európu a v ďalších dokumentoch KBSE,

usilujúc sa o všestranný rozvoj vzájomných vzťahov a priateľskej spolupráce v duchu dobrého susedstva a zachovávajúc všetky kladné výsledky doterajšej spolupráce vyjadrené najmä v už uzatvorených zmluvách a dohodách,

sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať a upevňovať svoje priateľské vzťahy a spoluprácu na základe vzájomnej úcty, dôvery a porozumenia. Rovnako budú vzájomne podporovať a koordinovať úsilie o svoju plnú účasť v inštitúciách integrovanej Európy.

Článok 2

Zmluvné strany sa budú vo vzájomných vzťahoch, ako aj vo vzťahoch s ostatnými štátmi riadiť medzinárodným právom, najmä zásadou zvrchovanej rovnosti, územnej celistvosti a politickej nezávislosti, neporušiteľnosti štátnych hraníc a nezasahovania do vnútorných záležitostí.

Zmluvné strany potvrdzujú svoje spoločné štátne hranice. Nemajú voči sebe žiadne územné nároky a takéto nároky si nebudú robiť ani v budúcnosti.

Článok 3

Zmluvné strany budú usporadúvať pravidelné konzultácie na rôznych úrovniach, aby tak zaistili rozvoj svojich dvojstranných vzťahov a čo najviac zladili svoje stanoviská k medzinárodným otázkam spoločného záujmu.

Konzultácie na úrovni predsedov vlád sa budú konať tak často, ako to bude potrebné, avšak najmenej jedenkrát ročne.

Ministri zahraničných vecí sa budú schádzať aspoň jedenkrát ročne na konzultácie, na ktorých posúdia plnenie tejto Zmluvy.

Ostatní ministri budú uskutočňovať pravidelné konzultácie.

Zmluvné strany budú podľa potreby na základe vzájomnej dohody vytvárať príslušné zmiešané komisie.

Článok 4

Zmluvné strany budú všestranne napomáhať zachovanie a posilnenie bezpečnosti, ako aj rozvoj spolupráce v Európe s cieľom vytvoriť účinný celoeurópsky bezpečnostný systém, najmä so zreteľom na pokoj a stabilitu stredoeurópskeho regiónu, do ktorého patria.

Budú sa usilovať o to, aby sa prostredníctvom záväzných a účinne kontrolovateľných dohôd znížili stavy ozbrojených síl a výzbroje v Európe na úroveň dostatočnú na obranu, ale neumožňujúcu útok.

Budú sa tiež spoločne zasadzovať o posilnenie dôvery a stability na mnohostrannom a dvojstrannom základe.

Článok 5

Zmluvné strany budú usporadúvať pravidelné konzultácie na rôznych úrovniach o otázkach bezpečnosti a obrany.

Ak jedna zo Zmluvných strán sa bude nazdávať, že vznikla medzinárodná situácia, ktorá môže ohroziť alebo narušiť jej suverenitu, územnú celistvosť alebo životne dôležité bezpečnostné záujmy, obe Zmluvné strany začnú ihneď konzultácie o najúčinnejšom spôsobe odvrátenia hrozby.

V prípade ozbrojeného útoku na jednu zo Zmluvných strán sa obidve dohodnú o možnosti poskytnúť pomoc napadnutej strane podľa článku 51 Charty OSN a budú sa usilovať o to, aby sa konflikt vyriešil v súlade so zásadami Charty OSN a dokumentmi KBSE.

Zmluvné strany podľa potreby začnú konzultácie taktiež v prípade vzniku alebo trvania iného sporu alebo situácie, ak sa budú nazdávať, že by bol ohrozený alebo porušený mier a medzinárodná bezpečnosť.

Článok 6

Zmluvné strany budú rozvíjať vzájomne výhodnú spoluprácu vo vojenskej oblasti na základe osobitných dohôd medzi príslušnými ministerstvami.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu na úrovni jednotlivých súčastí územného a správneho členenia republík vrátane miest a obcí.

Zmluvné strany sa budú usilovať o širokú a účinnú účasť celej spoločnosti na vzájomných vzťahoch. Osobitný význam prikladajú vzájomným stykom medzi parlamentmi. Budú tiež vytvárať nevyhnutné podmienky na rozšírenie priamych stykov politických strán a hnutí, odborov, cirkví a náboženských spoločenstiev, nadácií a iných spolkov a organizácií. Vzhľadom na osobitnú úlohu mladého pokolenia pri formovaní vzájomných vzťahov Zmluvné strany vytvoria možnosti na všestrannú spoluprácu mládeže oboch štátov.

Článok 8

Zmluvné strany potvrdzujú, že príslušníci slovenskej národnostnej menšiny v Českej republike a príslušníci českej národnostnej menšiny v Slovenskej republike majú právo samostatne, ako aj v spoločenstve s inými členmi svojej skupiny slobodne vyjadrovať, uchovávať a rozvíjať svoju etnickú, kultúrnu, jazykovú a náboženskú svojbytnosť a rozvíjať svoju kultúru vo všetkých smeroch bez akýchkoľvek pokusov asimilovať ich proti ich vôli.

Zmluvné strany budú rešpektovať práva a plniť zásady týkajúce sa národnostných menšín v súlade s medzinárodnými štandardmi, najmä európskymi. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby uvedené v úvodnom odseku tohto článku majú najmä právo samostatne i v spoločenstve s inými členmi svojej skupiny

- slobodne užívať svoj materinský jazyk v súkromí i na verejnosti a - popri potrebe poznať úradný jazyk príslušných štátov - používať svoj materinský jazyk pred štátnymi orgánmi v súlade s vnútroštátnym zákonodarstvom,

- vytvárať primerané spôsoby výučby svojho materinského jazyka,

- zakladať a udržiavať svoje vlastné hospodárske, vzdelávacie, kultúrne a náboženské inštitúcie, organizácie a spolky.

Príslušnosť k národnostnej menšine je vecou osobnej voľby každého občana a z tejto príslušnosti mu nemôže vyplývať žiadne znevýhodnenie.
Zmluvné strany sa zhodujú v tom, že na osoby, ktoré patria k národnostným menšinám, sa vzťahujú rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z ich štátneho občianstva ako na ostatných občanov daného štátu.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať osobné styky občanov oboch štátov. Na ten účel sa zaväzujú vytvoriť zodpovedajúce podmienky na voľný pohyb svojich občanov. Obzvlášť budú podporovať všestranný rozvoj skupinových a individuálnych stykov a rôznych foriem priamej spoločenskej a hospodárskej spolupráce v pohraničných oblastiach.

Článok 10

Zmluvné strany považujú za jednu zo základných podmienok spoločenského pokroku rozvoj hospodárskej spolupráce.

Článok 11

Zmluvné strany budú rozvíjať vzájomne výhodnú hospodársku a finančnú spoluprácu vrátane spolupráce medzi oblasťami. Budú prispievať k priamej spolupráci medzi hospodárskymi subjektmi oboch štátov. Osobitný význam prikladajú spolupráci na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie.

Zmluvné strany sa budú usilovať o rozširovanie a zdokonaľovanie spolupráce v oblasti železničnej, leteckej, cestnej, námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy.

Zmluvné strany sa budú zasadzovať o zlepšenie a rozšírenie vzájomných poštových a telekomunikačných služieb v súlade s európskymi a medzinárodnými technickými normami.

Na podrobnejšiu úpravu spolupráce budú Zmluvné strany uzatvárať osobitné dohody prispôsobené vznikajúcemu jednotnému európskemu ekonomickému organizmu.

Článok 12

Zmluvné strany budú úzko spolupracovať v oblasti ochrany životného prostredia.

Spoločne budú predchádzať znečisťovaniu presahujúcemu hranice a usilovať sa o jeho zníženie a likvidáciu. Zmluvné strany sa budú zúčastňovať v medzinárodnom, najmä európskom meradle na vytváraní a vykonávaní koordinovanej stratégie starostlivosti o životné prostredie. Podrobné zásady spolupráce v oblasti životného prostredia upravia osobitné dohody.

Článok 13

Zmluvné strany sa zhodujú v tom, že budú spolupracovať na všetkých úrovniach pri príprave územných prognóz a plánov, ktorých dosah presahuje spoločné hranice.

Článok 14

Zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať vzájomnú vedecko-technickú spoluprácu. Na ten účel budú uzatvárať príslušné dohody a podnikať spoločné akcie na ich vykonávanie.

Zmluvné strany budú podporovať a vytvárať podmienky uľahčujúce prístup do vedeckých inštitúcií, archívov, knihovní a podobných inštitúcií.

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, vedy a školstva. Na základe dohôd a programov budú rozširovať výmenu vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach, podporovať spoluprácu medzi umeleckými a inými kultúrnymi inštitúciami a organizáciami.

Zmluvné strany budú rozširovať a podporovať spoluprácu medzi školami všetkých druhov, ako aj medzi výskumnými ústavmi a ich organizáciami, a to tak výmenou študentov, štipendistov, učiteľov a vedeckých pracovníkov, ako aj prostredníctvom spoločných výskumných prác.

Zmluvné strany budú podporovať vysokoškolské štúdium českého jazyka v Slovenskej republike a slovenského jazyka v Českej republike.
V súlade s príslušnými dohodami budú Zmluvné strany vzájomne uznávať doklad o absolvovaní škôl a vysokoškolských štúdií.

Článok 15

Zmluvné strany sa budú usilovať o uchovanie kultúrnych statkov a pamiatok druhej Zmluvnej strany na svojom území.

Článok 16

Zmluvné strany budú uľahčovať tok informácií o spoločenskom, politickom, hospodárskom, kultúrnom, vedeckom a inom živote druhej Zmluvnej strany a zabezpečia objektívnu informovanosť o druhej Zmluvnej strane v rámci výučby a výchovy mládeže vrátane školských učebníc. Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti hromadných oznamovacích prostriedkov, najmä rozhlasu a televízie.

Článok 17

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva a ochrany zdravia obyvateľstva predovšetkým pri predchádzaní civilizačným chorobám, nákazlivým a iným chorobám a v boji proti nim.

Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom vzájomne si poskytovať pomoc pri katastrofách a hromadných nehodách.

Zmluvné strany sa budú usilovať o spoluprácu v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Článok 18

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky.

Článok 19

Zmluvné strany budú na základe osobitných dohôd spolupracovať v právnej oblasti.

Zmluvné strany budú spolupracovať najmä v boji proti organizovanej zločinnosti, terorizmu, nezákonnému obchodu s narkotikami a nezákonnému prepravovaniu predmetov kultúrnej a historickej hodnoty cez hranice. Nezákonne vyvezené kultúrne hodnoty sa vrátia druhej Zmluvnej strane.

Článok 20

Táto Zmluva nie je namierená proti tretím štátom. Nedotýka sa práv a záväzkov vyplývajúcich z platných dvojstranných a mnohostranných zmlúv a dohôd uzatvorených Zmluvnými stranami s inými štátmi.

Článok 21

Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná čo najskôr. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu 15 rokov. Potom sa bude jej platnosť predlžovať vždy na päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo Zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr rok pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Dané v Bratislave 23. novembra 1992 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Slovenskú republiku:

Vladimír Mečiar v. r.

Za

Českú republiku:

Ivan Kočárník v. r.