Vyhláška č. 210/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 20 halieroch vzoru 1993 a o stiahnutí mincí po 20 halieroch vzoru 1972 a 1991 z obehu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-210
Čiastka 55/1993
Platnosť od 28.09.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 28.09.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 28.09.1993

210

VYHLÁŠKA

Národnej rady Slovenska

z 10. septembra 1993

o vydaní mincí po 20 halieroch vzoru 1993 a o stiahnutí mincí po 20 halieroch vzoru 1972 a 1991 z obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Dňom 30. septembra 1993 sa vydávajú do obehu mince po 20 halieroch vzoru 1993 (ďalej len „dvadsaťhaliernik“).

§ 2

(1) Dvadsaťhaliernik sa razí zo zliatiny hliníka a horčíka v zložení 96 dielov hliníka a 4 diely horčíka. Hmotnosť dvadsaťhaliernika je 0,95 g. Priemer dvadsaťhaliernika je 19,5 mm, jeho hrana je ryhovaná.

(2) Pri razbe dvadsaťhaliernika je povolená horná a dolná odchýlka v priemere mince 0,1 mm, v hmotnosti 0,05 g a v obsahu horčíka 5/1000.

(3) Na líci dvadsaťhaliernika je v strede hornej polovice mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym znakom, v ďalšom riadku je uvedený letopočet razby a pod ním značka Štátnej mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvoma razidlami. Iniciálka priezviska autora návrhu dvadsaťhaliernika Drahomíra Zobeka „Z“ je umiestnená pri spodnom okraji mince pod značkou mincovne.

(4) Na rube dvadsaťhaliernika v hornej polovici mincového poľa je zobrazený tatranský štít Kriváň. Uprostred mincového poľa je v dvoch riadkoch uvedené označenie hodnoty mince „20 h“. Iniciálka priezviska autora návrhu mince „Z“ je umiestnená v hornej polovici mincového poľa pri pravom okraji mince.

§ 3

(1) Dňom 30. novembra 1993 sa na území Slovenskej republiky sťahujú z obehu mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou po 20 halieroch vzoru 19721) so štátnym znakom Československej socialistickej republiky a s názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a vzoru 19912) so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a so skratkou názvu štátu „ČSFR“ na lícnej strane.

(2) Mince uvedené v odseku 1 prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky 30. novembrom 1993.

(3) Národná banka Slovenska a banky3) so sídlom v Slovenskej republike vymieňajú mince uvedené v odseku 1 za zákonné peniaze od 1. decembra 1993 do 28. februára 1994.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 28. septembrom 1993.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky č. 62/1972 Zb. o vydaní mincí po 20 halieroch a 2 Kčs.

2) Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 60/1991 Zb. o vydaní mincí po 1 halieri, 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch, 50 halieroch, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

3) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.