Vyhláška č. 207/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-207
Čiastka 55/1993
Platnosť od 28.09.1993
Účinnosť od 01.10.1993 do31.12.2015
Zrušený 596/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 422/2015 Z. z. vložil do zákona č. 596/2003 Z. z. nový § 40 bod č. 4, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 207/1993 Z. z.

Znenie 01.10.1993

207

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

zo 7. septembra 1993,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe a školskej samospráve ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami.

§ 2

Uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní

(1) Doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná sa uznáva za rovnocenný bez nostrifikácie.

(2) Absolvent zahraničnej školy požiada školskú správu príslušnú podľa miesta jeho pobytu o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní. K žiadosti priloží doklad uvedený v § 3 ods. 4 písm. a) preložený do slovenského jazyka a overený podľa § 3 ods. 6 tejto vyhlášky.

(3) Školskú správa1) do 15 dní od doručenia žiadosti vydá potvrdenie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.

§ 3

Nostrifikácia dokladov o vzdelaní

(1) Nostrifikácia je uznanie platnosti dokladu o maturitnej skúške, záverečnej skúške, absolutóriu alebo o inej odbornej skúške alebo uznanie platnosti záverečného vysvedčenia vydaného zahraničnou školou v Slovenskej republike.

(2) Nostrifikovať možno iba doklad o ukončenom vzdelaní.

(3) Nostrifikuje sa doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou školou, ktorá svojím zameraním a obsahom vyučovania je porovnateľná so základnou školou alebo zodpovedá štúdiu rovnakého alebo príbuzného študijného alebo učebného odboru na strednej škole.

(4) Absolvent zahraničnej školy k žiadosti o nostrifikáciu vysvedčenia pripojí

a) overenú kópiu dokladu o ukončení základnej školy, ak ide o nostrifikáciu dokladu o jej ukončení, o maturitnej skúške alebo záverečnej skúške alebo o absolutóriu alebo o inej obdobnej skúške,

b) ak z dokladu uvedeného pod písm. a) priamo nevyplýva úspešné ukončenie celého štúdia, overený zoznam predmetov s uvedením počtu ich vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch štúdia (učebný plán štúdia),

c) potvrdenie zahraničnej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak je profilujúcou zložkou vzdelania a nie je uvedené v učebnom pláne štúdia.

(5) K žiadosti o nostrifikáciu sa ďalej pripojí overený preklad dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou a dokladov uvedených v odseku 4 vydaných zahraničnou školou do slovenského jazyka.

(6) Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov uvedených v odseku 4 písm. a) musí byť overená orgánom štátu príslušným na jeho overenie alebo notárstvom v príslušnom štáte s odtlačkom pečiatky zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v tomto štáte, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

§ 4

Doplňovacia skúška

(1) Doplňovacou skúškou sa overujú vedomosti a zručnosti absolventa z predmetov alebo ich častí, ak z nich absolvent nebol na zahraničnej škole klasifikovaný a majú priamy vzťah k profilu absolventa, študijnému alebo učebnému odboru, ak

a) štúdium na zahraničnej škole iba čiastočne zodpovedá obsahu vyučovania na základnej škole alebo štúdiu v príbuznom študijnom alebo učebnom odbore na strednej škole,

b) absolvent nepripojil doklady uvedené v § 3 ods. 4 písm. b) a c).

(2) Absolvent, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, nekoná doplňovaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.

(3) Školská správa určí základnú školu alebo strednú školu, v ktorej absolvent vykoná doplňovaciu skúšku, obsah a termín skúšky; ak ide o školy, ktorých nie je zriaďovateľom, spolupracuje so zriaďovateľmi týchto škôl.

(4) Doplňovacia skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Komisia má najmenej troch členov. Predsedu a ďalších členov komisie vymenúva riaditeľ školskej správy.

(5) O výsledku doplňovacej skúšky rozhoduje komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.

(6) O doplňovacej skúške komisia vyhotoví protokol.


§ 5

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Doklad o vzdelaní, ktorý sa nenostrifikuje, platí dňom vydania potvrdenia, doklad, ktorý sa nostrifikuje, dňom právoplatnosti rozhodnutia o nostrifikácii.

(2) Za nostrifikáciu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou sa platí správny poplatok podľa osobitných predpisov.2)

§ 6

Zrušuje sa vyhláška č. 41/1981 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti a o podmienkach uznávania vysvedčení o maturitnej skúške vydaných zahraničnými školami.

§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1993.


Roman Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 2 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 549/1990 Zb. o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti.

2) Položka 1 písm. b) sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v prílohe zákona Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch.