Uznesenie č. 206/1993 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-206
Čiastka 55/1993
Platnosť od 28.09.1993
Účinnosť od 28.09.1993
Aktuálne znenie 28.09.1993

206

UZNESENIE

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 2. júna 1993

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jána Klučku a členov senátu JUDr. Jána Drgonca a JUDr. Viery Mrázovej v konaní o návrhu prezidenta Slovenskej republiky na podanie výkladu čl. 111 a čl. 116 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojitosti s čl. 102 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky, sp. zn. I. ÚS 39/93, rozhodol a podáva tento

výklad:

Článok 116 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky prezidentovi Slovenskej republiky neukladá povinnosť odvolať člena vlády.

1. Ústava Slovenskej republiky upravuje vymenúvanie a odvolávanie predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky v prípadoch,

a) keď sa vytvára nová vláda,

b) pred uplynutím funkčného obdobia, keď ide o predčasné odvolanie vlády, prípadne jej člena.

Prvý prípad upravuje Ústava Slovenskej republiky v čl. 102 písm. f), v čl. 110 a čl. 111.

Druhý prípad upravuje Ústava Slovenskej republiky v čl. 102 písm. f), v čl. 115 a čl. 116.

2. Článok 116 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky upravuje oprávnenie predsedu vlády Slovenskej republiky podať návrh na odvolanie člena vlády Slovenskej republiky. Podaním návrhu predsedu vlády Slovenskej republiky na odvolanie člena vlády vzniká prezidentovi Slovenskej republiky povinnosť návrhom sa zaoberať. Prezident po posúdení okolností prípadu musí rozhodnúť, či návrhu predsedu vlády Slovenskej republiky vyhovie a člena vlády odvolá, alebo či návrhu predsedu vlády Slovenskej republiky nevyhovie a člena vlády neodvolá.

Predseda senátu:

Ján Klučka v. r.