Rozhodnutie č. 205/1993 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o prenesení právomoci dojednávať niektoré medzinárodné zmluvy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-205
Čiastka 55/1993
Platnosť od 28.09.1993 do30.06.2001
Účinnosť od 30.08.1993 do30.06.2001
Zrušený 250/2001 Z. z.
Znenie 30.08.1993

205

ROZHODNUTIE

prezidenta Slovenskej republiky

z 30. augusta 1993

o prenesení právomocí dojednávať niektoré medzinárodné zmluvy

Na základe splnomocnenia daného mi ustanovením čl. 102 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky vydávam - s výhradou iného rozhodnutia v jednotlivých prípadoch - toto

rozhodnutie:

1. Prenášam

a) dojednávanie dvojstranných a mnohostranných medzinárodných zmlúv, na ktoré nie je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, na vládu Slovenskej republiky. Vo vzťahu k týmto zmluvám prenášam na vládu Slovenskej republiky aj právo vyjadriť súhlas, že Slovenská republika bude nimi viazaná podpisom, prijatým schválením alebo iným dohodnutým spôsobom, a tieto zmluvy schvaľovať. Vo vzťahu k mnohostranným medzinárodným zmluvám prenášam na vládu Slovenskej republiky právo vyjadriť súhlas, že Slovenská republika bude viazaná zmluvou pristúpením k nej;

b) v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 1993 č. 560 dojednávanie dvojstranných a mnohostranných medzinárodných zmlúv, na ktoré nie je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky a ktoré nepresahujú rámec pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy ustanovený zákonom,*) ich prijatie a pristúpenie k nim na člena vlády povereného riadením príslušného ústredného orgánu. Vo vzťahu k týmto zmluvám prenášam na príslušného člena vlády aj právo vyjadriť súhlas, že Slovenská republika bude nimi viazaná podpisom, prijatým schválením alebo iným dohodnutým spôsobom. Vo vzťahu k mnohostranným medzinárodným zmluvám prenášam na príslušného člena vlády právo vyjadriť súhlas, že Slovenská republika bude viazaná zmluvou pristúpením k nej.

2. Ustanovujem,

že medzinárodné zmluvy uvedené v odseku 1 písm. b), dojednané na vykonávanie niektorých ich zásad súčasne dvoma členmi vlády Slovenskej republiky, môžu mať formu jedného spoločného dokumentu.

3. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu.

Michal Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Najmä zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 197/1991 Zb., zákona SNR č. 298/1991 Zb., zákona SNR č. 494/1991 Zb., zákona SNR č. 294/1992 Zb., zákona SNR č. 322/1992 Zb., zákona SNR č. 453/1992 Zb. a zákona NR SR č. 2/1993 Z. z.