Oznámenie č. 198/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Rakúskou spolkovou vládou a vládou Slovenskej republiky o hospodárskej, priemyselnej, technickej a vedecko-technickej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-198
Čiastka 53/1993
Platnosť od 31.08.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. apríla 1993.

Pôvodný predpis 31.08.1993

198

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. januára 1993 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi Rakúskou spolkovou vládou a vládou Slovenskej republiky o hospodárskej, priemyselnej, technickej a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku 11 ods. 1 1. apríla 1993.

DOHODA

medzi Rakúskou spolkovou vládou a vládou Slovenskej republiky o hospodárskej, priemyselnej, technickej a vedecko-technickej spolupráci

Rakúska spolková vláda a vláda Slovenskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

– riadené želaním posilniť a na základe rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti podporiť existujúce hospodárske vzťahy so zahraničím,

– presvedčené, že nová dohoda o hospodárskej, priemyselnej, technickej a vedecko-technickej spolupráci vytvorí priaznivé predpoklady a vhodný základ ďalšieho rozvoja hospodárskych vzťahov so zahraničím,

– v súlade s platnými zmluvnými dohodami medzi Rakúskom a Slovenskou republikou, najmä dohodou medzi štátmi Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou (ČSFR) z 20. 3. 1992, ako aj s právnymi predpismi platnými v oboch štátoch,

– vychádzajúc zo zásad trhového hospodárstva, sa dohodli takto:

ČLÁNOK 1

Zmluvné strany sa dohodli, v rámci svojich platných právnych predpisov, uľahčiť a podporiť zahranično-hospodárske vzťahy medzi podnikmi, organizáciami, spoločnosťami a inštitúciami (ďalej len „podniky“).

ČLÁNOK 2

(1) Zmluvné strany budú v rámci svojich možností, podľa právnych pravidiel platných v každom štáte, podporovať a rozvíjať spoluprácu v hospodárskej, priemyselnej, technickej a vedecko-technickej oblasti.

(2) Zmluvné strany sa zhodujú, že v súčasnosti existujú osobitné kooperačné možnosti v nasledujúcich odboroch:

– stavebníctvo (výškové a hĺbkové stavby),

– ochrana životného prostredia, napr. v rámci sanačného programu dunajskej oblasti podľa pravidla najvyššej práve disponibilnej úrovne technológie životného prostredia,

– elektrotechnika,

– poľnohospodárstvo a priemysel,

– montáž zariadení a strojov,

– aplikovaný výskum,

– chemický priemysel,

– drevospracujúci a papierenský priemysel,

– kovospracujúci priemysel,

– vybudovanie spoločnej obchodnej činnosti na tretích trhoch,

– bankovníctvo,

– hranice prekračujúce technologické parky, technologické strediská a podnikateľské centrá,

– vzdelávanie v oblasti manažmentu a prípravy na povolanie,

– konzulting,

– oblasť energetiky, najmä energeticky úsporná technika, výstavba alebo sanácia elektrární, vysokonapäťové vedenia, ropná a rafinérska technológia, produktovody, vysokotlakové plynovody, zásobníky plynu, ako aj výrazné zhodnotenie príslušného know-how.

Ďalšie oblasti môže určiť zmiešaná komisia.

(3) Zmluvné strany sa zhodujú, že rozsiahlou kooperáciou v oblasti energetiky, chémie a petrochémie, najmä medzi rafinériami, by sa zlepšili hospodárske predpoklady národných hospodárstiev oboch krajín.

(4) Obe strany vítajú zámer uzavrieť na podporu vzťahov v oblasti cestovného ruchu osobitnú vládnu dohodu.

ČLÁNOK 3

(1) Zmluvné strany budú, s vedomím nevyhnutnosti realizácie hospodársky rozumných a ekologicky bezpečných infraštruktúrnych systémov, venovať najvyšší záujem spolupráci v nasledujúcich odboroch:

– železnice,

– lodná doprava,

– letecká doprava,

– výstavba ciest,

– telekomunikácie,

– zásobovanie energiou,

– vodné hospodárstvo.

(2) V tejto súvislosti sa zmluvné strany zhodujú, že osobitný význam má výstavba výkonných infraštruktúrnych spojení medzi sídelnými centrami Viedeň a Bratislava.

ČLÁNOK 4

Platobný styk medzi Rakúskou republikou a Slovenskou republikou sa bude uskutočňovať v súlade s devízovými predpismi, ktoré sú v súčasnosti v každom z oboch štátov v platnosti, vo voľne zameniteľnej mene.

ČLÁNOK 5

Hospodárska, priemyselná, technická a vedecko-technická spolupráca medzi podnikmi obidvoch štátov v rámci tejto dohody sa bude uskutočňovať v zásade na obchodnom základe.

ČLÁNOK 6

Zmluvné strany uznávajú potrebu a nevyhnutnosť silnejšie účasti malých a stredných podnikov na bilaterálnych hospodárskych vzťahoch so zahraničím.

ČLÁNOK 7

(1) Zmluvné strany odporúčajú podnikom primárne pri urovnaní sporov priateľské riešenia v obojstrannom porozumení.

(2) V rámci platných právnych predpisov

– zmluvné strany podporujú usporiadanie sporných otázok medzi podnikmi v súvislosti s obchodnými a kooperačnými obchodmi, ako aj pri zakladaní spoločných podnikov a priamych investíciách medzi podnikmi zmluvných strán prostredníctvom zmierovacích súdov,

– zmluvné strany podporujú použitie zmierovacích pravidiel vypracovaných komisiou Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL), a zapojenie zmierovacieho súdu jedného zo signatárskych štátov dohody uzavretej 10. júna 1958 v New Yorku, o uznávaní a výkone zahraničných zmierovacích rozsudkov. Tieto zmierovacie rozsudky majú v štátoch oboch zmluvných strán, v súlade s ich vnútroštátnym zákonodarstvom, vykonávací charakter.

ČLÁNOK 8

Zmeny alebo uplynutie platnosti tejto dohody nemajú vplyv na vyrovnanie predtým uzatvorených zmlúv medzi podnikmi oboch štátov.

ČLÁNOK 9

(1) Touto dohodou sa zriadi zmiešaná komisia, ktorá sa bude stretávať na želanie jednej z oboch zmluvných strán striedavo v Rakúskej republike a Slovenskej republike.

(2) K osobitným úlohám zmiešanej komisie okrem iného patria:

– kontrola vývoja bilaterálnych hospodárskych vzťahov so zahraničím,

– odsúhlasenie a otvorenie nových možností, ako aj podpora budúcej hospodárskej spolupráce,

– vyhotovenie návrhov na zlepšenie podmienok priemyselnej, technickej a vedecko-technickej spolupráce medzi podnikmi oboch štátov,

– dohľad nad vykonaním ustanovení, ako aj odporúčania na rozšírenie ustanovení tejto dohody.

ČLÁNOK 10

V prípade účasti jednej zmluvnej strany alebo oboch zmluvných strán v Európskom hospodárskom spoločenstve (EHS) alebo pripojenia k Európskemu spoločenstvu (ES) alebo k jednej z nástupníckych organizácií nie sú zmluvné strany viazané touto dohodou, ak je to s ohľadom na súčasne platný právny stav v rozpore s existujúcimi záväzkami účastníka EHS alebo člena ES alebo jednej z ich nástupníckych organizácií.

ČLÁNOK 11

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podpísaná.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na dobu piatich rokov a predlžuje sa hneď o ďalší rok, ak ju písomne a diplomatickou cestou tri mesiace pred uplynutím jej platnosti jedna z oboch zmluvných strán nevypovie.

Vyhotovené vo Viedni 13. januára 1993 v dvoch origináloch: v nemeckej a slovenskej reči, pričom obidva texty sú autentické.

Za Rakúsku spolkovú vládu:

Wolfgang Schüssel v. r.

Za vládu Slovenskej republiky:

Ľudovít Černák v. r.