Nariadenie vlády č. 196/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní učebníc žiakom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-196
Čiastka 53/1993
Platnosť od 31.08.1993 do04.09.1994
Účinnosť od 01.09.1993 do04.09.1994
Zrušený 231/1994 Z. z.
Znenie 01.09.1993

196

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. augusta 1993

o poskytovaní učebníc žiakom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 a na vykonanie zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie upravuje rozsah bezplatného poskytovania učebníc, pracovných zošitov, učebných textov a pomocných kníh (ďalej len „učebnica“) žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl s výnimkou žiakov súkromných škôl a súkromných stredných škôl.

§ 2

(1) Bezplatne sa poskytujú učebnice žiakom prvého ročníka základnej školy, žiakom prípravného a prvého ročníka špeciálnej základnej školy, osobitnej školy a pomocnej školy.

(2) Žiakom druhého až štvrtého ročníka základnej školy, žiakom špeciálnej základnej školy, osobitnej školy, pomocnej školy a žiakom s nariadenou ústavnou výchovou a ochrannou výchovou sa učebnice zapožičiavajú bezplatne.

§ 3

(1) Žiakom druhého stupňa základnej školy a žiakom stredných škôl sa zapožičiavajú učebnice za úhradu. Učebnica sa zapožičiava na jeden školský rok, ak je predpísaná pre jeden ročník, alebo na niekoľko po sebe nasledujúcich školských rokov, ak obsahuje učivo určené učebnými osnovami pre viac ročníkov príslušnej školy.

(2) Učebnice zo zahraničia odporúčané žiakom stredných škôl sa poskytujú len za úhradu ich celej hodnoty.

(3) Žiak druhého stupňa základnej školy, učilišťa a odborného učilišťa uhradí za zapožičanie všetkých učebníc sumu 150 Sk v každom ročníku.

(4) Žiak strednej školy uhradí za zapožičanie všetkých učebníc sumu 200 Sk v každom ročníku.

(5) Študujúci popri zamestnaní uhradí za zapožičanie všetkých učebníc sumu 300 Sk v každom ročníku.

(6) V prípade, že škola nezapožičia žiakovi všetky učebnice používané v príslušnom ročníku, uhradí žiak sumu za zapožičanie učebníc vo výške percentuálne úmernej zapožičanému počtu učebníc.

(7) Riaditeľ základnej školy alebo riaditeľ strednej školy môže po posúdení sociálnych pomerov1) žiaka umožniť úhradu požadovanej sumy v splátkach.

(8) Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti2) sa učebnice zapožičiavajú bezplatne.

§ 4

(1) Škola utvára fond školských učebníc (ďalej len „fond“), v ktorom sa vedie evidencia učebníc.

(2) V evidencii fondu sa zaznamenáva titul učebnice, cena, dátum prijatia, číslo dokladu o prijatí, pri výdaji označenie triedy, počet prijatých, vydaných a na sklade zostávajúcich kusov. Evidencia skutočného stavu fondu sa vykoná na konci každého školského roka.

(3) Učebnice zrušené Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky alebo Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci ich pôsobnosti a zničené alebo poškodené učebnice, ktoré nemožno opraviť, sa z fondu vyraďujú.

§ 5

(1) Životnosť najmenej tri roky majú učebnice slovenského jazyka, čítanky a matematiky

a) pre druhý a tretí ročník základných škôl,

b) pre druhý až štvrtý ročník špeciálnych základných škôl, osobitných škôl a pomocných škôl.

(2) Životnosť najmenej štyri roky majú učebnice

a) pre druhý a tretí ročník základných škôl (s výnimkou učebníc podľa odseku 1),

b) pre štvrtý ročník základných škôl.

(3) V národnostných školách majú životnosť najmenej tri roky učebnice vyučovacieho jazyka a matematiky vo vyučovacom jazyku.

(4) Životnosť štyri roky majú učebnice pre piaty až deviaty ročník špeciálnych základných škôl, osobitných škôl a pomocných škôl.

(5) Životnosť najmenej päť rokov majú učebnice pre piaty až deviaty ročník základných škôl a učebnice pre všetky druhy a typy stredných škôl.

(6) Životnosť jeden rok majú pracovné zošity pre všetky typy škôl.

(7) Životnosť najmenej dva roky majú rozmnožované učebné texty.

§ 6

(1) Za zapožičané učebnice alebo poskytnuté učebnice hmotne zodpovedá žiak, ak nie je plnoletý, jeho zákonný zástupca.

(2) Za stratu, zničenie alebo poškodenie učebnice v prvom roku jej používania treba uhradiť v rámci zodpovednosti podľa odseku 1 jej celú hodnotu. V ďalších rokoch používania učebnice sa uhradí z jej hodnoty

a) pri učebniciach so životnosťou najmenej päť rokov

1. 75 % v druhom roku používania,

2. 50 % v treťom roku používania,

3. 25 % vo štvrtom roku používania,

4. 10 % v piatom a každom ďalšom roku používania;

b) pri učebniciach so životnosťou najmenej štyri roky

1. 60 % v druhom roku používania,

2. 30 % v treťom roku používania,

3. 10 % vo štvrtom a každom ďalšom roku používania;

c) pri učebniciach so životnosťou štyri roky

1. 60 % v druhom roku používania,

2. 30 % v treťom roku používania;

d) pri učebniciach so životnosťou najmenej tri roky

1. 50 % v druhom roku používania,

2. 10 % v treťom a každom ďalšom roku používania.

§ 7

(1) Ak žiak prechádza na inú školu, učebnice si ponecháva. Škola, z ktorej žiak odchádza, odpíše učebnice zo svojho fondu a odpis zaznačí v osobnom liste, ktorý zasiela škole, do ktorej žiak prešiel. Na základe toho táto škola zapíše učebnice do evidencie svojho fondu učebníc.

(2) Ak žiak prechádza na súkromnú školu, poskytnuté alebo zapožičané učebnice (§ 2) vráti škole, z ktorej odchádza.

§ 8

(1) Orgán štátnej správy v školstve zabezpečuje objednávku učebníc pre školy, ktoré nemajú právnu subjektivitu; návrh objednávky podáva orgánu školskej správy riaditeľ príslušnej školy.

(2) Objednávky učebníc pre školy, ktoré majú právnu subjektivitu, zabezpečuje riaditeľ školy.

§ 9

(1) Výdavky spojené s nákupom učebníc pre štátne a cirkevné školy a stredné školy uhrádza Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky zo svojho rozpočtu s výnimkou učebníc zo zahraničia odporúčaných stredným školám a pri štúdiu popri zamestnaní, zemepisných atlasov a ďalších pomocných učebných materiálov, ako napr. slovníkov, pravidiel slovenského pravopisu a ďalších.

(2) Učebnice pre štátne a cirkevné stredné zdravotnícke školy uhrádza zo svojho rozpočtu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky s výnimkou odporúčaných učebníc zo zahraničia.

(3) Súkromné školy zabezpečujú žiakom učebnice zo svojich prostriedkov.

§ 10

Finančné prostriedky, ktoré škola získa za zapožičanie učebníc, predajom do zberu alebo ako náhradu za stratené, zničené alebo poškodené učebnice, sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 11

Likvidáciu zrušených učebníc vykoná škola; ak nemá právnu subjektivitu, vykoná ju po písomnom súhlase príslušného orgánu štátnej správy v školstve.


§ 12

Toto nariadenia vlády nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime.

2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 105/1992 Zb. o sociálnej odkázanosti.