Vyhláška č. 190/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 100 Sk k vzniku Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-190
Čiastka 51/1993
Platnosť od 26.08.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 01.09.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 01.09.1993

190

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 12. augusta 1993

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 100 Sk k vzniku Slovenskej republiky

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 100 Sk (ďalej len „stokorunák“).

(2) Stokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 13 g, priemer 29 mm. Hrana mince je vrúbkovaná. Pri razbe stokorunáka je dovolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je v strede hornej polovice mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym znakom. Označenie hodnoty „100 Sk“ je uvedené pod názvom štátu. Pod označením hodnoty je uvedený letopočet razby „1993“ a v ďalšom riadku pri spodnom okraji mince je umiestnená značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami a iniciálka priezviska autora návrhu stokorunáka Štefana Novotného „N“.

(2) Na rube stokorunáka uprostred mincového poľa je zobrazený tvar územia Slovenskej republiky, na ktorom je umiestnený na trojvrší dvojramenný kríž. V dolnej a v pravej časti mincového poľa sú zobrazené v poloblúku tri letiace tatranské orly prinášajúce v zobákoch pučiace lipové prúty. V opise zľava je umiestnený text „ZLOŽME ROZTRATENÉ PRÚTY SVÄTOPLUKOVE V PEVNÝ ZVÄZOK V SRDCI EURÓPY“. V hornej časti mincového poľa je uvedený dátum vzniku Slovenskej republiky „1. 1. 1993“.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01