Zákon č. 189/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde detí a mládeže

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-189
Čiastka 51/1993
Platnosť od 26.08.1993 do30.11.2003
Účinnosť od 01.02.2002 do30.11.2003
Zrušený 452/2003 Z. z.
Znenie 01.02.2002

189

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 15.júla 1993

o Fonde detí a mládeže

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Zriaďuje sa Fond detí a mládeže (ďalej len „fond“).

(2) Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra.

(3) Sídlom fondu je Bratislava.

§ 2

Účel fondu

Fond

a) vykonáva správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky vymedzeného týmto zákonom (ďalej len „majetok fondu“) a používa ho na podporu činnosti v prospech detí a mládeže.1) Táto podpora sa uskutočňuje najmä na

1. rozvoj talentu detí a mládeže vo všetkých oblastiach vedy, techniky, umenia, telesnej kultúry a športu,

2. budovanie materiálno-technickej základne pre tvorivú činnosť detí a mládeže a ich vedecko-výchovnú činnosť,

3. projekty účelného a efektívneho využitia voľného času detí a mládeže, ako aj mladých rodín s deťmi,

4. zlepšenie sociálneho postavenia a podpory sirôt, detí z neúplných a rozvrátených rodín,

5. podporu zdravotne postihnutých detí a mládeže,

6. cestovanie, pobyty a stáže detí a mládeže v zahraničí za účelom spoznávania cudzích krajín a zlepšenia ich odborných a jazykových znalostí,

7. podporu vydávania detskej a mládežníckej tlače a kníh,

8. podporu občianskych združení so zameraním na starostlivosť o deti a mládež,

b) vykonáva ďalšiu podnikateľskú činnosť v súlade s týmto zákonom a za podmienok určených štatútom fondu.

Majetok fondu

§ 3

(1) Majetok fondu tvoria najmä

a) veci a práva,

b) finančné prostriedky,

c) majetkové účasti na podnikaní fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „osoba“),

d) iné majetkové hodnoty,

e) záväzky.

(2) Správu majetku uvedeného v odseku 1 fond vykonáva v súlade s týmto zákonom a štatútom fondu.

(3) Majetok fondu nepodlieha právnym predpisom o privatizácii národného majetku.2)

§ 3a

(1) Fond môže majetok fondu prenechať do nájmu3a) alebo prenechať do výpožičky.3b) Na platnosť nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke sa vyžaduje súhlas Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak sa zmluvou prenecháva majetok fondu na čas dlhší ako päť rokov alebo ak je dohodnuté právo na predĺženie času, na ktorý sa nájom majetku fondu dohodol, alebo času, na ktorý sa majetok fondu zapožičal, umožňujúce trvanie užívania majetku fondu viac ako päť rokov. Fond môže majetok fondu vypožičať len na zdravotné, charitatívne, sociálne, športové, kultúrne a vzdelávacie účely.

(2) Nájomca ani vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu alebo do výpožičky. Ak nájomca alebo vypožičiavateľ prenechal majetok fondu do nájmu, podnájmu alebo do výpožičky, je táto zmluva neplatná.

(3) Fond nie je oprávnený v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke dohodnúť prednostné právo kúpy prenajatého majetku fondu alebo majetku fondu vo výpožičke ani dohodnúť zmluvnú pokutu v neprospech fondu ako vlastníka. Ak fond v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke dohodne prednostné právo kúpy prenajatého majetku fondu alebo majetku fondu vo výpožičke alebo dohodne zmluvnú pokutu v neprospech fondu, je táto zmluva neplatná.

(4) Fond, nájomca a vypožičiavateľ nemôžu zriadiť záložné právo3c) na majetok fondu ani tento majetok inak zaťažiť.

(5) Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na nakladanie s majetkom obchodných spoločností, v ktorých má fond majetkovú účasť vo výške 100 % na základom imaní.

(6) Na právne vzťahy upravené týmto zákonom sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,3a) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 4

Príjmy fondu tvoria

a) dary a príspevky osôb,

b) výnosy z verejných zbierok organizovaných fondom,

c) zisky z podnikateľskej činnosti osôb, v ktorých má majetkovú účasť Slovenská republika,

d) zisky z podnikateľskej činnosti osôb, na ktorých podnikaní sa fond zúčastňuje,

e) výnosy z cenných papierov,

f) nájomné,

g) iné zdroje, ak to ustanovuje osobitný predpis.

§ 5

(1) Fond zostavuje na každý rok svoj rozpočet. Rozpočet schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) jeden mesiac pred začiatkom nového rozpočtového roka.

(2) Fond vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov.3)

(3) Prostriedky v správe fondu sa vedú na osobitnom účte v peňažnom ústave.

(4) Fond po uplynutí rozpočtového roka zostavuje ročnú účtovnú závierku, ktorú overuje audítor.

(5) Fond predkladá návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti fondu po prerokovaní vo vláde na schválenie národnej rade.

§ 6

(1) Fond uhrádza náklady spojené so svojou činnosťou z majetku, ktorý spravuje v rámci schváleného rozpočtu.

(2) Fond rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov na základe písomných žiadostí osôb. Na poskytnutie finančných prostriedkov nie je právny nárok.

(3) Finančné prostriedky možno použiť iba na účel, na ktorý sa poskytli. Nevyčerpané finančné prostriedky je povinný ten, komu sa poskytli, vrátiť ihneď, najneskôr po uplynutí lehoty, v ktorej sa mali použiť.

(4) Fond môže s predchádzajúcim súhlasom vlády4)

a) založiť alebo zrušiť obchodné spoločnosti alebo družstvá,

b) zriaďovať nadácie,

c) vykonávať zmeny základného imania v obchodných spoločnostiach alebo družstvách, v ktorých fond spravuje majetkovú účasť,

d) vykonávať mimo obvyklého hospodárenia prevod vlastníctva majetku, ku ktorému má právo správy, na iné osoby,

e) vykonávať mimo obvyklého hospodárenia prevod správy majetku na iné osoby.

Orgány fondu

§ 7

Orgánmi fondu sú rada fondu, predseda, dozorná rada a riaditeľ.

§ 8

Rada fondu

(1) Najvyšším orgánom fondu je rada fondu, ktorá sa skladá z deviatich členov. Členov rady fondu volí rada na funkčné obdobie štyroch rokov. Návrh na voľbu členov rady fondu môžu podávať výbory národnej rady, poslanci národnej rady a vláda.

(2) Pred uplynutím funkčného obdobia môže národná rada člena rady fondu odvolať, ak sa dopustil trestného činu alebo porušuje svoje povinnosti alebo nie je schopný riadne vykonávať svoju funkciu. Voľba a odvolanie člena rady fondu sa vykonáva tajným hlasovaním. Člen rady fondu môže počas funkčného obdobia požiadať o uvoľnenie z funkcie.

(3) Toho istého člena možno zvoliť za člena rady fondu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

(4) Členmi rady fondu nemôžu byť zamestnanci fondu.

(5) Rada fondu je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia rady fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

§ 9

(1) Rada fondu najmä

a) prerokúva výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok,

b) prerokúva rozpočet fondu a ročnú účtovnú závierku,

c) prerokúva štatút fondu,

d) schvaľuje plán činnosti fondu na nasledujúce obdobie,

e) schvaľuje vnútorné predpisy fondu,

f) vymenúva a odvoláva riaditeľa.

(2) Rada fondu schvaľuje poskytnutie prostriedkov z majetku fondu podľa tohto zákona a v súlade so štatútom fondu.

(3) Rada fondu vykonáva práva vyplývajúce z majetkovej účasti v obchodných spoločnostiach a družstvách (§ 6 ods. 4), v ktorých sa fond zúčastňuje na podnikaní.

(4) Rada fondu zodpovedá za svoju činnosť národnej rade.

(5) Národná rada určí členom rady fondu odmenu za výkon funkcie. Členovia rady fondu majú nárok na náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom funkcie. Odmeny a náhrady sa uhrádzajú z rozpočtu fondu.

§ 10

Predseda

(1) Predsedu volí a odvoláva rada fondu zo svojich členov trojpätinovou väčšinou všetkých členov.

(2) Predseda riadi činnosť rady fondu a koná v mene fondu navonok.

(3) Predseda najmä:

a) predkladá rade fondu na prerokúvanie

1. návrh rozpočtu fondu a ročnú účtovnú závierku,

2. výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok,

3. štatút fondu;

b) predkladá rade fondu na schválenie

1. plán činnosti fondu na nasledujúce obdobie,

2. vnútorné predpisy fondu.

(4) Predseda predkladá po prerokovaní v rade fondu návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti fondu na zaujatie stanoviska vláde a na schválenie národnej rade.

§ 11

Dozorná rada

(1) Dozorná rada dozerá na činnosť a hospodárenie fondu. Podľa povahy veci upozorňuje radu fondu, vládu, národnú radu, prípadne iné orgány na zistené nedostatky.

(2) Dozorná rada sa skladá z troch členov volených na návrh vlády národnou radou na funkčné obdobie štyroch rokov.

(3) Ustanovenia § 8 ods. 2 až 5 a § 9 ods. 5 platia obdobne.

§ 12

Nezlučiteľnosť funkcií

(1) Funkcia člena rady fondu a člena dozornej rady sú navzájom nezlučiteľné.

(2) Členom rady fondu nemôže byť poslanec národnej rady a člen vlády. Členom dozornej rady nemôže byť člen vlády.

(3) Členovia rady fondu a členovia dozornej rady nemôžu vykonávať činnosť, ktorá by bola v rozpore so záujmami fondu, najmä nesmú byť členmi orgánov právnických osôb, v ktorých fond spravuje majetkovú účasť.

(4) Člen rady fondu a člen dozornej rady nemôžu nadobúdať majetok fondu a nemôžu sa zúčastňovať na podnikaní osôb, v ktorých spravuje fond majetkovú účasť alebo ktorým sa poskytli prostriedky z majetku fondu podľa tohto zákona.

§ 13

Riaditeľ a zamestnanci fondu

(1) Riaditeľ je výkonným orgánom fondu. Je oprávnený konať a rozhodovať v mene fondu vo všetkých veciach súvisiacich s činnosťou fondu, ak konanie alebo rozhodovanie podľa tohto zákona nie je vyhradené iným orgánom. Riaditeľ zodpovedá za svoju činnosť rade fondu.

(2) Zamestnanci fondu zabezpečujú činnosť a plnenie úloh fondu.

§ 14

Štatút fondu

(1) Podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení fondu upravuje štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda.

(2) Štatút fondu upravuje najmä

a) ciele, ktoré fond svojou činnosťou sleduje (§ 2),

b) rokovací poriadok rady fondu a dozornej rady,

c) podmienky na poskytovanie prostriedkov podľa tohto zákona a spôsob rozhodovania o poskytovaní prostriedkov,

d) zásady hospodárenia fondu,

e) podrobné vymedzenie činnosti rady fondu a dozornej rady,

f) zastupovanie predsedu,

g) ďalšiu podnikateľskú činnosť fondu [§ 2 písm. b)],

h) spôsob majetkového vyrovnania pri zániku fondu (§ 16).

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 15

(1) Na účely tohto zákona sa deťmi rozumejú osoby mladšie ako 18 rokov a mládežou osoby, ktoré nedovŕšili vek 26 rokov života.

(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k Nadácii detí a mládeže Slovenskej republiky, ako aj ostatné práva a záväzky prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona na fond.

(3) Ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa vykoná výmaz Nadácie detí a mládeže Slovenskej republiky u príslušných orgánov.

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa fondu zveruje:

a) majetok, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona spravovala Nadácia detí a mládeže Slovenskej republiky,

b) majetok bývalého Socialistického zväzu mládeže, ktorý povinné subjekty podľa ústavného zákona č. 497/1990 Zb. nevydali ku dňu účinnosti tohto zákona,

c) majetková účasť na podnikaní právnických osôb, ktoré vznikli z majetku Socialistického zväzu mládeže a prešli do vlastníctva Slovenskej republiky podľa ústavného zákona č. 497/1990 Zb.,

d) peňažné prostriedky na osobitnom účte Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré prešli do vlastníctva Slovenskej republiky podľa ústavného zákona č. 497/1990 Zb.

§ 16

Skončenie činnosti fondu

O skončení činnosti fondu, spôsobe jeho zániku a vyrovnaní majetku rozhodne národná rada zákonom na návrh vlády.


§ 17

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Ústavný zákon č. 497/1990 Zb. o navrátení majetku Socialistického zväzu mládeže ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

2) Napr. zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

3a) § 663 až 723 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

3b) § 659 až 662 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

3c) § 151a až 151m Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

4) § 45 zákona č. 92/1991 Zb.