Zákon č. 188/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-188
Čiastka 51/1993
Platnosť od 26.08.1993 do31.12.2001
Účinnosť od 26.08.1993 do31.12.2001
Zrušený 491/2001 Z. z.
Znenie 26.08.1993

188

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 16. júla 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a vypúšťajú sa z neho slová „prostredníctvom štátnych intervenčných nákupov vybraných poľnohospodárskych výrobkov za ceny určené podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „garantované ceny“)“ vrátane odkazu1) a poznámky pod čiarou k odkazu1).

Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

2) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.“.

2. § 1 sa dopĺňa novými odsekmi 2 až 6, ktoré znejú:

(2) Na účel uvedený v odseku 1 fond

a) podporuje stabilizáciu alebo ekonomickými prostriedkami reguluje ponuku vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov (ďalej len „výrobky“) na trhu s tým, že

1. zabezpečuje nákup, úpravu, spracovanie, skladovanie, dopravu a predaj (uvádzanie do obehu) výrobkov (ďalej len „štátny intervenčný nákup“),

2. poskytuje dotácie pri vývoze výrobkov,

3. spolupracuje pri dopĺňaní zásob výrobkov do štátnych hmotných rezerv 2a) a pri ich uvoľňovaní na trh,

b) zúčastňuje sa na rozhodovaní o opatreniach hospodárskej politiky na podporu a organizovanie agrárneho trhu s výrobkami (§ 4a).

(3) Štátny intervenčný nákup uskutočňuje fond za garantované ceny. Garantovaná cena je cena, za ktorú sa fond zaväzuje v prípade určitého stavu ponuky nakúpiť určitý výrobok vopred určeného množstva a kvality. Na určovanie garantovanej ceny a jej uverejňovanie platia osobitné predpisy.2b)

(4) Určenie množstva výrobkov, spôsob jeho rozdelenia na kupujúcich alebo predávajúcich a následky jeho porušenia (ďalej len „kvotácia“) možno použiť aj v spojitosti s inými opatreniami [§ 1 ods. 2 písm. b)], ako je štátny intervenčný nákup.

(5) Zabezpečenie činností uvedených v odseku 2 písm. a) bod 1 vykonáva fond spravidla prostredníctvom fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „osoby“), ktoré majú oprávnenie na podnikanie v tejto oblasti, a to podľa zmluvy uzavretej na základe verejnej súťaže;2c) zoznam týchto osôb je fond povinný uverejňovať vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(6) Na zabezpečenie úloh uvedených v odseku 2 písm. a) bod 1 a 3 môže fond uzatvárať zmluvy so záujmovými samosprávnymi organizáciami, v ktorých sa združujú osoby vykonávajúce poľnohospodársku a potravinársku činnosť na určenie množstva výrobku na určité obdobie a spôsob jeho rozdelenia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a), 2b) a 2c) znejú:

2a) § 20 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z.

2b) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien.

2c) § 281 Obchodného zákonníka.“.

3. V § 2 ods. 1 sa slová „poľnohospodárstva a výživy“ nahrádzajú slovami „pôdohospodárstva (ďalej len „ministerstvo“)“.

4. V § 2 ods. 2 až 4 znejú:

(2) Fond je právnická osoba. Sídlom fondu je Bratislava. Orgánmi fondu sú rada fondu a riaditeľ fondu.

(3) Rada fondu je poradným orgánom ministra a má štrnásť členov. Predsedom rady fondu je minister. Ďalších členov rady fondu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky, ktorá určuje tiež podpredsedu rady fondu.

(4) Riaditeľ fondu je výkonným orgánom fondu, ktorého vymenúva a odvoláva po prerokovaní v rade fondu minister.“.

5. V § 2 sa doterajšie odseky 5 až 8 označujú ako § 2a a súčasne sa mení ich číslovanie na odseky 1 až 4.

6. § 2 sa dopĺňa novými odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:

(5) Vláda vymenúva a odvoláva členov rady fondu na návrh ministra financií Slovenskej republiky, ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ministra hospodárstva Slovenskej republiky, predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, združenia spotrebiteľov,4) príslušného odborového orgánu a predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora predkladá návrh na štyroch členov rady fondu, z toho najmenej jedného zo samostatne hospodáriacich roľníkov, ostatní po jednom členovi.

(6) Rada fondu je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

(7) Rada fondu prerokúva najmä

a) návrhy opatrení na reguláciu agrárneho trhu a pravidiel postupu fondu pri ich výkone,

b) návrhy zásadných rozhodnutí o použití prostriedkov fondu podľa písmena a),

c) návrh rozpočtu a záverečný účet fondu,

d) návrh rokovacieho poriadku rady fondu a organizačného poriadku fondu.

(8) Členovia rady fondu sú pri výkone svojej činnosti povinní zachovávať mlčanlivosť a nestrannosť.4a) Ďalej nesmú s nimi byť uzatvárané zmluvy uvedené v § 1 ods. 5, ani nesmú byť členmi štatutárnych orgánov alebo osobami oprávnenými podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene právnickej osoby uvedenej v § 1 ods. 5.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4) a 4a) znejú:

4) § 25 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

4a) § 73 ods. 2 Zákonníka práce.“.

7. V § 3 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová v zátvorke „(napr. za prekročenie kvóty).“.

8. V § 3 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúšťajú slová „za garantované ceny“.

9. Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:

㤠4a

(1) Na návrh rady fondu bez zbytočného odkladu

a) Ministerstvo financií Slovenskej republiky

1. zaraďuje do zoznamu tovaru s regulovanými cenami podľa osobitného predpisu2b) výrobky podľa tohto zákona,

2. vyhlasuje výšku garantovaných cien a iné rozhodnutia o regulácii cien,2b)

3. vyhlasuje výšku vyrovnávacích dávok pri dovoze a ich zmeny;

b) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

1. zaraďuje do zoznamu tovaru, ktorého vývoz alebo dovoz vyžaduje úradné povolenie7), výrobky podľa tohto zákona,

2. udeľuje úradné povolenie podľa bodu 1 a určuje jeho podmienky;

c) ministerstvo

1. vyhlasuje podmienky štátnych intervenčných nákupov a iných opatrení na podporu a organizovanie agrárneho trhu, ako aj ich začiatok a skončenie,

2. určuje rozsah vývozu a dovozu podľa písmena b),

3. vyhlasuje kvotáciu pri jednotlivých výrobkoch.

(2) V opatreniach uvedených v odseku 1 sa určí druh výrobkov, na ktorý sa vzťahujú, a okruh predávajúcich a kupujúcich, pre ktorý sú záväzné.

(3) Opatrenia na podporu a organizovanie agrárneho trhu sa vyhlasujú v dostatočnom časovom predstihu na časový úsek odvodený od biologických vlastností výrobkov a ich uplatnenie pre jednotlivých kupujúcich a predávajúcich môže byť podmienené uzatvorením zmluvy medzi nimi zodpovedajúcej tomuto časovému úseku alebo použitím určených obchodných podmienok.8)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7) a 8) znejú:

7) § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb.

8) § 273 Obchodného zákonníka.“.

10. V § 5 sa za slovo „činnosti“ vkladá slovo „hospodárení“, za slová „rady fondu“ sa vkladajú slová „vrátane postupu pri predkladaní jej návrhov“ a za slová „štatút fondu“ sa vkladajú slová „a rokovací poriadok rady fondu.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve, ako vyplýva z neskorších zákonov.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.