Vyhláška č. 179/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 50 Kčs z obehu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-179
Čiastka 48/1993
Platnosť od 12.08.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 15.08.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 15.08.1993

179

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 23. júla 1993

o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 50 Kčs z obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Dňom 30. augusta 1993 sa vydávajú do obehu bankovky po 50 Sk vzoru 1993 (ďalej len „bankovka“).

§ 2

(1) Bankovka je 68 mm široká a 134 mm dlhá. Prípustná tolerancia v jej šírke a dĺžke je ± 1,5 mm. Bankovka je vytlačená na prírodne sfarbenom papieri s lokálnym stupňovitým vodoznakom a ochranným polyesterovým prúžkom.

(2) Stupňovitý vodoznak je umiestnený na 38 mm širokom nepotlačenom okraji bankovky (ďalej len „kupón“) a tvorí ho fiktívny portrét svätého Metoda.

(3) Ochranný polyesterový prúžok v šírke 0,9 mm je zapustený do papiera v smere rovnobežnom s kratšou stranou bankovky po celej jej šírke vľavo od polovice bankovky. Na prúžku je umiestnený opakujúci sa mikrotext „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“.

(4) V pravom hornom rohu hlavného tlačového obrazca na líci bankovky a v ľavom hornom rohu hlavného tlačového obrazca na rube bankovky je v modrom kosodĺžniku umiestnená ochranná sútlačová značka, vytlačená technikou tlače z plochy, ktorá pri pohľade na bankovku z lícnej strany v priehľade proti svetlu vytvára biele písmeno „S“ v modrom poli.

§ 3

(1) Na líci bankovky je v pravej časti tlačového obrazca fiktívny dvojportrét svätého Cyrila z profilu a svätého Metoda spredu, pričom hlava svätého Cyrila zboku je čiastočne prekrytá hlavou svätého Metoda. Strednou časťou portrétu prechádza široký modrý svetelný pruh. Portrét je vytlačený tlačou z hĺbky v tmavosivej farbe a v strednej časti portrétu v tmavomodrej farbe. Vpravo dole od portrétu smerom k pravému dolnému rohu tlačového obrazca je umiestnená geometricky lomená ornamentálna plocha s krížom vytlačená tlačou z hĺbky. V spodnej časti ornamentálnej plochy je v smere zdola nahor súbežne s kratšou stranou bankovky negatívne vyznačené malé hodnotové číslo „50“, za ktorým je umiestnený v rovnakom smere orientovaný skrytý obrazec, ktorý pri určitom uhle dopadu svetla vytvára tmavú alebo svetlú skratku názvu meny Slovenskej republiky „Sk“. Na pravom okraji tlačového obrazca je 5 mm široký biely okraj potlačený v hornej a dolnej časti ochrannou líniovou štruktúrou. V nepotlačenej strednej časti je v smere zdola nahor drobným písmom umiestnené meno autora výtvarného návrhu bankovky „J. BUBÁK DEL.“ (nakreslil), názov emisnej banky „© NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a meno autora ryteckého prepisu dvojportrétu „R. BECKERS SC.“ (vyryl). Mená a názov emisnej banky sú vytlačené modrou farbou tlačou z plochy.

(2) V ľavej hornej časti tlačového obrazca je tlačou z hĺbky tmavosivou farbou vytlačené veľké číslo „50“ označujúce nominálnu hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplnená drobným rastrom. Pod veľkým hodnotovým číslom je v smere zdola nahor súbežne s ľavou stranou tlačového obrazca umiestnený v dvoch riadkoch text slovne označujúci nominálnu hodnotu bankovky „PÄŤDESIAT SLOVENSKÝCH KORÚN“, pod ním je vytlačený mikrotextový riadok zložený z viacnásobne sa opakujúceho textu „50 Sk“. Vľavo od portrétu svätého Cyrila sú v dolnej časti bankovky v dvoch riadkoch umiestnené mená osobností zobrazených na bankovke „SV. CYRIL A SV. METOD“. Texty sú vytlačené tlačou z hĺbky tmavomodrou farbou. V ľavom hornom rohu tlačového obrazca je cez prevažnú časť veľkého hodnotového čísla umiestnená obdĺžniková ochranná striebristolesklá metalická plocha prerušovaná zvislým lineárnym rastrom. Obdobná menšia metalická plocha sa nachádza v dolnej časti bankovky. Obidve metalické plochy sú spojené tenkými zvislými metalickými linkami, ktoré sú v dolnej časti prerušené modrým geometrickým prvkom. Farebný geometrický svetelný pruh, tvorený modelovaným lineárnym rastrom, smeruje z ľavej dolnej časti tlačového obrazca, šikmo hore prechádza tvárovou časťou portrétu svätého Cyrila až do stredu bankovky, kde sa lomí a pokračuje vodorovne do portrétu svätého Metoda. Farebný geometrický svetelný pruh plynulo prechádza vľavo od tváre svätého Cyrila zo žiarivej tyrkysovomodrej do jasnomodrej farby. Pozadie v kombinácii farieb modrosivej, sivohnedej, tyrkysovej a jasnomodrej je vytvorené drobnými rastrami v podtlači, z ktorých dominujúce sú zvislé linky. Striebristolesklá metalická plocha, farebný geometrický svetelný pruh a podtlače v pozadí sú vytlačené tlačou z plochy.

(3) V ľavej časti kupónu je v smere zdola nahor súbežne s kratšou stranou bankovky umiestnený názov emisnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. V pravej dolnej časti kupónu je hmatová značka pre nevidiacich, ktorú tvoria dva body s priemerom 1,5 mm umiestnené nad sebou vo vzdialenosti 2 mm. Uvedený text aj hmatové značky pre nevidiacich sú vytlačené tlačou z hĺbky tmavomodrou farbou. Kupón je v hornej a dolnej časti potlačený ochrannou líniovou štruktúrou, ktorá nadväzuje na metalickú plochu v hlavnom tlačovom obrazci. Ochranná líniová štruktúra je vytlačená tlačou z plochy a plynule prechádza zo svetlej sivohnedej do sivomodrej farby.

(4) Označenie série bankovky veľkým písmenom abecedy a poradovým číslom bankovky je vytlačené vo vodorovnom smere vpravo dole pod portrétom svätého Metoda čiernou farbou a v zvislom smere zhora nadol v pravom hornom rohu kupónu tmavomodrou farbou. Obidve označenia série a poradové čísla sú vytlačené tlačou z výšky. Číslice vodorovne situovaného poradového čísla bankovky sa smerom zľava doprava zväčšujú.

§ 4

(1) Na rube bankovky sú zobrazené dve ruky, medzi ktorými je sedem písmen hlaholiky ako symbol daru svätého Cyrila a svätého Metoda starým Slovanom. Medzi prstami rúk sa prelína zrkadlovo obrátená silueta starobylého stredovekého kostolíka z Drážoviec ako symbol raného kresťanstva na našom území. Cez hlavný motív hlavného tlačového obrazca prechádza smerom z ľavého dolného okraja do stredu modrý geometricky lomený svetelný pruh. Farba pruhu prechádza z jasnomodrej do žiarivej tyrkysovomodrej farby. Kresba hlavného obrazca v modrom pruhu je tmavomodrá a mimo pruhu čierna a je vytlačená tlačou z plochy. V ľavom dolnom rohu modrého svetelného pruhu je negatívne malé hodnotové číslo „50“. V pravom dolnom rohu hlavného tlačového obrazca je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v smere zhora nadol súbežne s kratšou stranou bankovky umiestnené veľké hodnotové číslo „50“ označujúce nominálnu hodnotu bankovky. Plocha jeho číslic je vyplnená mikrotextom s opakujúcim sa nápisom „:NBS:“, ktorý sa smerom k dolnej hrane číslic postupne stráca. Podtlač bankovky na pozadí hlavného tlačového obrazca je vytvorená drobnými rastrami, medzi ktorými dominujú zvislé linky. Podtlač v kombinácii modrosivej, sivohnedej, tyrkysovej a jasnomodrej farby je vytlačená tlačou z plochy. Na ľavom okraji hlavného tlačového obrazca je 5 mm široký biely okraj potlačený v hornej a dolnej časti svetlou sivohnedou farbou technikou tlače z plochy, v ktorom je viacriadkový negatívny mikrotext s mnohonásobne sa opakujúcim textom „NBS 50“. V nepotlačenej strednej časti je v smere zhora nadol drobným písmom vytlačené meno autora výtvarného návrhu rubovej strany bankovky „J. BUBÁK DEL.“ a názov tlačiarne, ktorá vytlačila bankovky „B A BANKNOTE“. Obidva texty sú vytlačené modrou farbou technikou tlače z plochy.

(2) V pravej časti kupónu je v smere zhora nadol pozdĺžne s kratšou stranou bankovky umiestnený nápis „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“, v ľavej časti kupónu v rovnakom smere orientovaný text „V BRATISLAVE, 1. AUGUSTA 1993“ a faksimile podpisov členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska Tkáča a Mathesa. Texty na kupóne sú vytlačené tmavomodrou farbou a faksimile podpisov čiernou farbou technikou tlače z plochy. Horná a dolná časť kupónu je potlačená technikou tlače z plochy a jej farba prechádza zo svetlej sivomodrej do svetlej sivohnedej farby.

§ 5

(1) Okolkované bankovky po 50 Kčs1) prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Slovenskej republiky 31. októbrom 1993.

(2) Národná banka Slovenska a banky2) so sídlom v Slovenskej republike vymieňajú bankovky uvedené v odseku 1 za zákonné peniaze od 1. novembra 1993 do 28. februára 1994.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augustom 1993.


Marián Tkáč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 68/1987 Zb. o vydaní bankoviek po 50 Kčs. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona. Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 28/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona.

2) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.