Zákon č. 160/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach pri vzájomnom započítavaní pohľadávok podnikateľov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-160
Čiastka 43/1993
Platnosť od 28.07.1993 do31.12.1994
Účinnosť od 28.07.1993 do31.12.1994
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť dňom 31. decembra 1994.

Znenie 28.07.1993

160

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júla 1993

o niektorých opatreniach pri vzájomnom započítavaní pohľadávok podnikateľov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Tento zákon upravuje povinné započítavanie vzájomných pohľadávok v obchodnom styku medzi právnickými osobami1) (ďalej len „podnikatelia“), ktoré majú sídlo2) na území Slovenskej republiky.

(2) Na započítavanie podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu3), ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 2

(1) O započítanie tých pohľadávok, ktoré si podnikatelia nezapočítali do účinnosti tohto zákona podľa osobitného predpisu3), sú povinní požiadať osobitnú právnickú alebo fyzickú osobu (ďalej len „poverená osoba“) poverenú Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), a to do 15 dní odo dňa účinnosti tohto zákona. O započítanie pohľadávok, ktoré sa stanú spôsobilými na započítanie po účinnosti tohto zákona, požiada podnikateľ poverenú osobu do 15 dní odo dňa, kedy sa pohľadávka stane spôsobilou na započítanie. Ministerstvo oznámi obchodné meno a sídlo poverenej osoby uverejnením vo Finančnom spravodajcovi.

(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na podnikateľa v likvidácii alebo v konkurznom konaní.

(3) Poverená osoba je oprávnená vykonávať započítavanie vzájomných pohľadávok podnikateľov a sprostredkovávať vzájomné započítavanie pohľadávok podnikateľov; informácie o žiadostiach podnikateľov o započítanie pohľadávok a o započítaných pohľadávkach v rozsahu vymedzenom ministerstvom predkladá poverená osoba ministerstvu mesačne, a to do 3 dní po uplynutí príslušného mesiaca.

(4) Pohľadávky spôsobilé na započítanie zmluvne preberie ako sprostredkovateľ poverená osoba od podnikateľa, a to na dobu určitú; podmienky vrátenia nezapočítaných pohľadávok si dohodne podnikateľ s poverenou osobou zmluvne.

§ 3

(1) Ak podnikatelia požiadali o vzájomné započítanie pohľadávok inú ako poverenú osobu pred účinnosťou tohto zákona, je táto osoba povinná oznamovať uplatnené a vzájomne započítané pohľadávky podnikateľov poverenej osobe do 15 dní od doručenia alebo započítania pohľadávky spôsobilej na započítanie.

(2) Podnikatelia sú povinní počas započítania podľa tohto zákona predkladať poverenej osobe údaje o identifikačnom čísle organizácie, o ich pohľadávkach spôsobilých na započítanie podľa osobitného predpisu3) a o ich uznaných záväzkoch.

§ 4

Poverená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri započítavaní vzájomných pohľadávok podnikateľov dozvedela.4)Táto povinnosť trvá ešte po dobu 1 roka od skončenia započítavania vzájomných pohľadávok podnikateľov podľa tohto zákona. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu orgánom činným v trestnom konaní.

§ 5

(1) Za porušenie povinností podľa tohto zákona môže ministerstvo uložiť pokutu vo výške od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk.

(2) Pokutu za porušenie povinností podľa § 2 je možné uložiť do 1 roka po uplynutí lehôt podľa § 2.

(3) Pokutu za porušenie povinností podľa § 3 a 4 tohto zákona je možné uložiť do 1 roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení týchto povinností.

(4) Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú predpisy o správnom konaní5). Uložením pokuty nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných právnych predpisov4).

§ 6

Štátny dozor nad činnosťou poverenej osoby vykonáva ministerstvo po dobu vzájomného započítavania pohľadávok podnikateľov podľa tohto zákona.


§ 7

Náklady spojené so započítavaním vzájomných pohľadávok hradí poverenej osobe podnikateľ, ktorému sa započítava pohľadávka. Tieto náklady nesmú byť vyššie ako 1 % zo započítaných pohľadávok a znížených záväzkov podnikateľa.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť dňom 31. decembra 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka.

2) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.

3) § 358 až 364 Obchodného zákonníka.
§ 580 a 581 Občianskeho zákonníka.

4) Napr. § 128 Trestného zákona, úplné znenie č. 392/1992 Zb.

5) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok).