Nariadenie vlády č. 151/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-151
Čiastka 41/1993
Platnosť od 16.07.1993 do31.03.1995
Účinnosť od 16.07.1993 do31.03.1995
Zrušený 58/1995 Z. z.
Znenie 16.07.1993

151

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. júna 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/1992 Zb. a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 144/1993 Z. z. (ďalej len „nariadenie“) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťajú slová „s výnimkou rozpočtových a príspevkových organizácií“.

2. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Podnik môže v Českej republike založiť spoločnosť s ručením obmedzeným; na tento účel môže zo svojho majetku vyčleniť peňažné prostriedky v sume 100 000 Kč v prepočte na Sk podľa platného kurzu v čase založenia spoločnosti. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu4).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu4) znie:

4) § 34 Devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb.“.

3. § 2 znie:

㤠2

Ministri a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky posudzujú vo svojej pôsobnosti jednotlivé žiadosti o povolenie ďalších výnimiek z § 45 ods. 1 zákona; tie žiadosti, ktorým odporúčajú vyhovieť, predkladajú na schválenie

a) Ministerstvu financií Slovenskej republiky po predchádzajúcom súhlase Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ak ide o odplatný prevod hmotného majetku v účtovnej zostatkovej hodnote najviac 5 miliónov Sk; ak ide o odplatný prevod poľnohospodárskych nehnuteľností5) i po predchádzajúcom súhlase Slovenského pozemkového fondu,

b) vláde Slovenskej republiky v ostatných prípadoch.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu5) znie:

5) § 34 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.