Zákon č. 148/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-148
Čiastka 41/1993
Platnosť od 16.07.1993
Účinnosť od 16.07.1993
Aktuálne znenie 16.07.1993

148

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 25. júna 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slovo „súdov“ vkladá čiarka a slová „sudcov vojenských súdov“.

2. § 2 vrátane nadpisu znie:

„Platové pomery sudcov

§ 2

Sudcom patrí

a) základný plat vo výške zodpovedajúcej ich zaradeniu do platovej skupiny a platového stupňa, ak zákon neustanovuje inak,

b) príplatky podľa tohto zákona.“.

3. Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.“.

4. V § 3 ods. 1 sa slovo „dvanástich“ nahrádza slovom „jedenástich“.

5. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Sudcovia vojenských obvodových súdov sa zaraďujú do platovej skupiny I, sudcovia vyšších vojenských súdov do platovej skupiny II.“.

6. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Základný plat

(1) Sudcom v jednotlivých platových stupňoch a platových skupinách patrí základný plat, ktorý sa určuje z priemerného platu sudcu nasledovne:

&nbsp &nbsp I. II. III.
1. do ukončenia 4. roku praxe 70 % 75 % 80 %
2. od začiatku 5. roku praxe 75 % 80 % 85 %
3. od začiatku 7. roku praxe 80 % 85 % 90 %
4. od začiatku 9. roku praxe 85 % 90 % 95 %
5. od začiatku 12. roku praxe 90 % 95 % 100 %
6. od začiatku 15. roku praxe 95 % 100 % 105 %
7. od začiatku 18. roku praxe 100 % 105 % 110 %
8. od začiatku 21. roku praxe 105 % 110 % 115 %
9. od začiatku 24. roku praxe 110 % 115 % 120 %
10. od začiatku 27. roku praxe 115 % 120 % 125 %
11. od začiatku 30. roku praxe 120 % 125 % 130 %

(2) Priemerným platom sudcu podľa osobitného predpisu 1a) sa rozumie plat v 6. platovom stupni a v II. platovej skupine.

(3) V čase, keď sudca nevykonáva sudcovskú funkciu pre chorobu, patrí mu základný plat podľa odseku 1, najdlhšie však počas jedného mesiaca; v tomto čase mu nepatria dávky nemocenského poistenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu1a) znie:

1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.“.

7. V § 5 ods. 1 písm. h) sa suma „1 400“ nahrádza sumou „2 000“.

8. § 5 odsek 2 znie:

(2) Predsedovi a podpredsedovi vojenského obvodového súdu patrí funkčný príplatok ako predsedovi a podpredsedovi okresného súdu. Predsedovi, podpredsedovi a predsedovi senátu vyššieho vojenského súdu patrí funkčný príplatok ako predsedovi, podpredsedovi a predsedovi senátu krajského súdu. Sudcovi vyššieho vojenského súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca, patrí funkčný príplatok ako sudcovi krajského súdu.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

9. Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Sudcom vojenských súdov patrí za výkon služobných povinností pri zabezpečovaní pripravenosti a mobilizačnej pohotovosti príplatok v sume 800 Sk mesačne.“.

10. V § 8 ods. 2 písm. a) a písm. b) znejú:

a) výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v čase jej výkonu alebo výkonu civilnej služby v rozsahu najviac 18 mesiacov,

b) starostlivosti o dieťa, zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky a ďalšej materskej dovolenky ustanovenej osobitným predpisom v čase jej čerpania, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa ťažko zdravotne postihnuté ustanovenej osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb,“.

11. Za § 11 sa vkladá nový § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a

Odmeny

Sudcom možno poskytovať odmeny

a) za úspešné splnenie mimoriadnych úloh, ktoré nie sú spojené s ich rozhodovacou činnosťou,

b) za ocenenie pracovných zásluh pri dosiahnutí 50 rokov veku a pri prvom skončení zamestnania po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok,

c) v iných zreteľahodných prípadoch na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti.“.

12. Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na sudcov a čakateľov vojenských súdov.“.

13. § 15 vrátane nadpisu znie:

㤠15

Platové pomery čakateľov

(1) Čakateľom patrí

a) počas prvých šiestich mesiacov prípravnej služby plat vo výške 5 000 Sk mesačne,

b) od začiatku siedmeho mesiaca prípravnej služby do nástupu funkcie sudcu plat vo výške 6 000 Sk mesačne.

(2) Čakateľom, ktorým bola do prípravnej služby započítaná doba najmenej tri roky právnickej činnosti, patrí od začiatku plat podľa odseku 1 písm. b).

(3) Ustanovenia § 6, § 11a, § 12 a § 13 sa vzťahujú aj na čakateľov.“.

14. § 19 znie:

㤠19

(1) Ak sa v rozhodujúcom období zvýši alebo zníži priemerný plat pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky o viac ako 10 %, upraví sa sudcom plat ustanovený v § 4 o príslušné percento.

(2) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 1 je predchádzajúci kalendárny polrok.“.


Čl. II

Zrušuje sa zákon č. 151/1992 Zb. o platových pomeroch sudcov Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a sudcov a justičných čakateľov vojenských súdov.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Michal Kováč v. r.

Vladimír Mečiar v. r.