Oznámenie č. 142/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpoč- tové a príspevkové organizácie a obce

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-142
Čiastka 39/1993
Platnosť od 01.07.1993 do31.12.2001
Zrušený 574/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 6/1994 Z. z. a nadobudli účinnosť 25. januára 1994. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 80/1994 Z. z. a nadobudli účinnosť 11. apríla 1994. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 278/1995 Z. z. a nadobudli účinnosť 12. decembra 1995. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 378/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 30. decembra 1999.

Pôvodný predpis 01.07.1993

142

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce.

Týmto opatrením sa ustanovujú účtovné výkazy a pokyny na ich zostavovanie pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a iné právnické osoby, ktoré účtujú podľa účtovnej osnovy a postupov účtovania ustanovených opatrením Federálneho ministerstva financií z 30. 7. 1992 č. V/20 530/1992 (registrovaným v čiastke 119/1992 Zb.) a pre malé príspevkové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré účtujú podľa postupov účtovania ustanovených opatrením Federálneho ministerstva financií z 23. 12. 1992 č. V/2-31 372/1992 (uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 13/1992).

Dňom účinnosti tohto opatrenia sa zrušujú

1. smernice Federálneho ministerstva financií (č. FMF VII/2-2 842/1986 z 31. 1. 1986) vydané po dohode s Federálnym štatistickým úradom (č. FSÚ Vk 544/1986-90 z 31. 1. 1986) k štátnym účtovným výkazom rozpočtových organizácií 31 Úč RO (uverejnené ako samostatná publikácia SEVT Praha) a zmeny a doplnky smerníc k štátnym účtovným výkazom rozpočtových organizácií 31 Úč RO vydané Federálnym ministerstvom financií pod č. V/2-30 458/1991 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/1992),

2. smernice Federálneho ministerstva financií (č. FMF VII/2-16 380/86 zo 17. 9. 1986) vydané po dohode s Federálnym štatistickým úradom (č. FSÚ Vk-653/86 z 25. 9. 1986) k štátnym účtovným výkazom za úsek spoločenské a ostatné organizácie 33 Úč SOO (uverejnené ako samostatná publikácia SEVT Praha) a zmeny a doplnky smerníc k štátnym účtovným výkazom za úsek spoločenské a ostatné organizácie 33 Úč SOO platné od roku 1991, vydané Federálnym ministerstvom financií pod č. V/2-30 459/1991 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/1992).

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/1993 a možno doňho nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.