Vyhláška č. 138/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. v. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-138
Čiastka 39/1993
Platnosť od 01.07.1993 do31.03.1997
Účinnosť od 01.09.1993 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z.
Znenie 01.09.1993

138

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 17. júna 1993,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. v. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú.v. o premávke na cestách v znení vyhlášky č. 103/1978 Zb., vyhlášky č. 69/1981 Zb. a vyhlášky č. 34/1984 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 84 sa vkladá nový § 84a, ktorý znie:

㤠84a

Dočasné vyradenie vozidla z premávky

(1) O dočasnom vyradení motorového alebo prípojného vozidla z premávky rozhoduje na základe žiadosti držiteľa motorového alebo prípojného vozidla okresný dopravný inšpektorát, ktorý má vozidlo v evidencii.

(2) Držiteľ vozidla, ktoré bolo dočasne vyradené z premávky, odovzdá okresnému dopravnému inšpektorátu, ktorý má vozidlo v evidencii, osvedčenie o evidencii vozidla (osvedčenie o technickom preukaze) a štátnu poznávaciu značku.“.

2. V § 93 ods. 3 znie:

(3) Motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá registrované v Slovenskej republike musia byť pri pobyte v cudzine označené medzinárodnou značkou Slovenskej republiky. Táto značka sa skladá z písmen SK čiernej farby, vysokých najmenej 80 mm a so šírkou čiar najmenej 10 mm; písmená sú vyhotovené na bielom podklade tvaru elipsy, ktorej vodorovná os je dlhá najmenej 175 mm a zvislá os najmenej 115 mm. Značka musí byť umiestnená na vozidle vzadu, na dobre viditeľnom mieste, spravidla kolmo na pozdĺžnu os vozidla.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.


Jozef Tuchyňa v. r.