Vyhláška č. 136/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o puncových poplatkoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-136

(v znení č. 215/1999 Z. z.)

Čiastka 38/1993
Platnosť od 24.06.1993 do29.02.2004
Účinnosť od 01.09.1999 do29.02.2004
Zrušený 10/2004 Z. z.
Znenie 01.09.1999

136

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 31. mája 1993

o puncových poplatkoch

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1993 Z. z. o orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Za úkony vykonávané Puncovým úradom Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona sa vyberajú puncové poplatky vo výške uvedenej v sadzobníku, ktorý je prílohou tejto vyhlášky.

§ 1a

Na poplatky za jednotlivé úkony začaté pred účinnosťou tejto vyhlášky sa vzťahujú doterajšie predpisy.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 11/1985, ktorým sa vydáva sadzobník náhrad za úkony orgánov štátnej služby pre drahé kovy (registrované v čiastke 33/1985 Zb.).

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1993.


Július Tóth v. r.


SADZOBNÍK PUNCOVÝCH POPLATKOV

Položka 1

Skúšanie rýdzosti

a) nového tuzemského alebo cudzieho tovaru za 1 g zliatiny

1. striebro 1 Sk

2. zlato 6,00 Sk

3. platina 10,00 Sk

b) starého alebo opraveného tovaru za 1 g zliatiny

1. striebro 3 Sk

2. zlato 60 Sk

3. platina 100 Sk

Poznámky:

1. Puncový poplatok sa vyberie, aj keď nedôjde k označeniu predloženého tovaru pre závady v predpísanom stave alebo rýdzosti.

2. Pri tovare, v ktorom je kombinovaný drahý kov s iným materiálom, sa suma puncového poplatku určí na základe kvalifikovaného odhadu hmotnosti drahého kovu.

Položka 2

Úradné označenie tovaru puncovou značkou alebo iným spôsobom

a) za každý kus tovaru

1. strieborného 3 Sk

2. zlatého 5,00 Sk

3. platinového 10,00 Sk

b) za každú značku pri oprave puncovej značky, doznačení alebo storne značky 5 Sk

Položka 3

Kvalitatívne zistenie kovu na skúšobnom kameni: striebro, zlato, platina, obyčajný kov

- za jedno vyskúšanie 20 Sk

Položka 4

Približné určenie rýdzosti zliatin drahých kovov na skúšobnom kameni

a) striebro 30 Sk

b) zlato 50 Sk

c) platina 80 Sk

Položka 5

Chemické určenie rýdzosti drahých kovov

a) striebro

1. titráciou alebo kupeláciou 50 Sk

2. podľa Gay-Lussaca 100 Sk

3. vážkovo 80 Sk

b) zlato

1. kupeláciou 250 Sk

2. mokrým spôsobom 500 Sk

c) striebro a zlato kupeláciou 350 Sk

d) zliatiny zlata s obsahom niklu 400 Sk

e) platina 500 Sk

Poznámky:

1. Puncové poplatky za rozhodcovské a konečné skúšky sa zvyšujú päťnásobne, za opakované skúšky trojnásobne.

2. Puncové poplatky za opakované a konečné skúšky uhrádza tá strana, pre ktorú sú ich výsledky nepriaznivé.

Položka 6

Ostatné analýzy drahých kovov

a) v kovových odpadoch

1. určenie striebra 300 Sk

2. určenie zlata 500 Sk

3. určenie platiny a platinových kovov - za každý kov 1000 Sk

b) v steroch

1. určenie striebra 300 Sk

2. určenie zlata 800 Sk

3. určenie platiny a platinových kovov - za každý kov 1 500 Sk

4. určenie platiny v platinovom katalyzátore na nosiči 3 000 Sk

5. určenie straty žíhaním 150 Sk

6. určenie vlhkosti 100 Sk

Poznámka:

Poznámky k položke 5 platia aj pre túto položku.

Položka 7

Určenie rýdzosti a hmotnosti drahého kovu vrátane pretavenia do zliatku

a) striebro

1. do 250 g 80 Sk

2. nad 250 g do 1 000 g 300 Sk

3. za každých ďalších začatých 1 000 g 300 Sk

b) zlato - kupeláciou

1. do 10 g 250 Sk

2. nad 10 g do 50 g 300 Sk

3. nad 50 g do 500 g 500 Sk

4. za každých ďalších začatých 500 g 500 Sk

c) platina

1. do 500 g 1 000 Sk

2. za každých ďalších aj začatých 500 g 1 000 Sk

Poznámky:

1. Podľa charakteru alebo množstva materiálu môže byť zákazka rozložená do viacerých položiek, z ktorých sa každá bude účtovať samostatne.

2. Materiály, ktoré nie je možné spracovať z hygienických alebo technických dôvodov, sa vrátia zákazníkovi.

Položka 8

a) vydanie náhradného dokladu o vykonanom úkone 100 Sk

b) vyhotovenie odborného posudku, za každú aj začatú hodinu potrebnú na jeho vyhotovenie 500 Sk

c) upevnenie plomby na skúšaný tovar, za každú plombu 3 Sk

Položka 9

Odborná príprava skúšobných kyselín na drahé kovy, za každých 100 ml 60 Sk