Oznámenie č. 133/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom postupe v otázkach pobytu cudzincov z tretích štátov na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-133
Čiastka 37/1993
Platnosť od 21.06.1993 do26.07.1997
Účinnosť od 21.06.1993
Zrušený 234/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe svojho článku 18.

Aktuálne znenie 21.06.1993

133

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 1992 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom postupe v otázkach pobytu cudzincov z tretích štátov na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe svojho článku 18.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom postupe v otázkach pobytu cudzincov z tretích štátov na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky

Vláda Slovenskej republiky

a

vláda Českej republiky,

vedené prianím uľahčiť a zjednotiť spoluprácu príslušných úradov oboch zmluvných strán pri pobyte cudzincov z tretích štátov na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky,

vedené úmyslom upraviť v duchu dobrých susedských vzťahov prevzatie cudzincov z tretích štátov na spoločných štátnych hraniciach, sa dohodli na tomto:

PRVÁ ČASŤ

POBYT CUDZINCOV Z TRETÍCH ŠTÁTOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A NA ÚZEMÍ ČESKEJ REPUBLIKY

Čl. 1

Obe zmluvné strany prevezmú záväzky obsiahnuté v dohodách o pobyte cudzincov, ktoré uzavrela Česká a Slovenská Federatívna Republika.

Čl. 2

Zmluvné strany budú spoločne postupovať pri uzavieraní nových zmlúv o zrušení vízovej povinnosti alebo vypovedaní zmlúv o zrušení vízovej povinnosti, ktorými sú viazané. Každá zmluvná strana bude diplomatickou cestou bez odkladu informovať druhú zmluvnú stranu o vypovedaní zmluvy o zrušení vízovej povinnosti, ktorou je viazaná, ktoré uplatnil tretí štát.

Čl. 3

Príslušné orgány zmluvných strán budú uplatňovať zhodné zásady pre pobyt cudzincov z tretích štátov; zákaz pobytu uložený cudzincovi z tretieho štátu v jednej zmluvnej strane platí rovnako na území druhej zmluvnej strany.

Čl. 4

Príslušné orgány zmluvných strán budú uplatňovať v otázkach pobytu rovnaký postup voči cudzincom z tretích štátov, s ktorými zmluvné strany neuzavreli dohody o pobyte cudzincov.

Čl. 5

Zmluvné strany zabezpečia, aby sa na ich území vymeriavali a vyberali správne poplatky súvisiace s pobytom cudzincov z tretích štátov v rovnakej výške.

Čl. 6

Príslušné úrady zmluvných strán si budú vzájomne na žiadosť odovzdávať informácie z už vedených alebo novovytvorených evidencií o cudzincoch. Úrady zmluvných strán pritom budú vychádzať z príslušných vnútroštátnych predpisov.

Čl. 7

Príslušné úrady zmluvných strán uzavrú zmluvou o spoločnom postupe pri vykonávaní záväzkov z medzinárodných zmlúv o utečencoch, ktoré uzavrela Česká a Slovenská Federatívna Republika.

DRUHÁ ČASŤ

ODOVZDÁVANIE CUDZINCOV Z TRETÍCH ŠTÁTOV NA SPOLOČNÝCH ŠTÁTNYCH HRANICIACH

Čl. 8

(1) Každá zmluvná strana prevezme cudzinca z tretieho štátu, ktorý z jej územia preukázateľne protiprávne vstúpil na územie druhej zmluvnej strany.

(2) Žiadosť o prevzatie musí byť podaná v lehote najneskôr do troch dní po zistení prítomnosti príslušnými úradmi zmluvných strán a musí obsahovať údaje vierohodne dokazujúce protiprávne prekročenie štátnych hraníc, v lehote najneskôr do 90 dní po pricestovaní cudzinca z územia druhej zmluvnej strany. Táto lehota môže byť predĺžená len v prípade právnych prekážok, a to o dobu, počas ktorej tieto prekážky trvajú. Prevzatie cudzinca z tretieho štátu sa uskutoční na základe vyhlásenia o prevzatí vydaného žiadajúcou zmluvnou stranou. Vyhlásenie o tom, či cudzinec bude z tretieho štátu prevzatý, bude zaslané najneskôr v lehote siedmich dní od podania žiadosti.

(3) Každá zmluvná strana prevezme bez formalít cudzinca z tretieho štátu, ak je jednoznačne preukázané, že z jej územia protiprávne vstúpil na územie štátu druhej zmluvnej strany a táto strana v lehote najneskôr do 48 hodín po protiprávnom vstupe požiadala o jeho prevzatie bez formalít.

(4) Ak sa do 30 dní od prevzatia zistí, že cudzinec z tretieho štátu nepricestoval z územia štátu žiadanej zmluvnej strany, musí byť prevzatý späť.

(5) Ak cudzinec, ktorý má byť odovzdaný, nemá vlastné finančné prostriedky, hradí náklady dopravy až na štátne hranice zmluvných strán zmluvná strana, na území ktorej sa cudzinec zdržuje.

(6) Za dôkaz podľa odseku 1 sa považuje:

a) ak cudzinec je držiteľom platného cestovného dokladu, z ktorého možno zistiť, že na územie štátu žiadajúcej zmluvnej strany vstúpil z územia štátu druhej zmluvnej strany,

b) ak cudzinec nemá cestovný doklad, ale orgány štátu žiadajúcej zmluvnej strany môžu vierohodne preukázať, že cudzinec na ich územie vstúpil z územia štátu druhej zmluvnej strany. Vierohodnosť sa preukazuje výpoveďou, vecnými alebo listinnými, prípadne ďalšími dôkazmi, ktoré uzná v konkrétnom prípade žiadaná zmluvná strana.

Čl. 9

(1) Zmluvné strany prevezmú na policajný prevoz cudzinca z tretieho štátu, ak o to druhá zmluvná strana požiada a prevzatie zabezpečí v cieľovom štáte, prípadne v ďalších prevozných štátoch.

(2) Policajný prevoz sa môže odoprieť, najmä ak cudzincovi z tretieho štátu

a) hrozí v cieľovom, prípadne v ďalšom prevoznom štáte nebezpečenstvo prenasledovania z dôvodov rasy, náboženstva, národnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie; to neplatí, ak cudzinec v štáte zmluvnej strany žiadajúcej o prevoz ohrozuje bezpečnosť štátu alebo tam bol odsúdený za obzvlášť nebezpečný trestný čin,

b) hrozí v dožiadanom štáte trestné stíhanie.

(3) Žiadosť o policajný prevoz podávajú a vybavujú na to určené úrady zmluvných strán.

(4) Ak žiadaná strana odmietla žiadosť o policajný prevoz vzhľadom na nedostatok potrebných podmienok, oznámi dôvody odmietnutia žiadajúcej zmluvnej strane.

(5) Cudzincov z tretieho štátu možno vrátiť žiadajúcej zmluvnej strane, ak sa dodatočne zistia alebo sa vyskytnú skutočnosti, ktoré policajný prevoz znemožňujú.

(6) Žiadaná zmluvná strana uskutoční policajný prevoz spôsobom, aký považuje za najvhodnejší.

(7) Náklady vznikajúce v súvislosti s policajným prevozom vrátane prípadného vrátenia cudzinca z tretieho štátu nesie žiadajúca zmluvná strana.

TRETIA ČASŤ

POHRANIČNÉ VYBAVOVANIE

Čl. 10

Každá zmluvná strana prevezme záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv uzavretých Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou o podmienkach pohraničného vybavenia, ak sa tieto zmluvy týkajú ich štátnych hraníc.

Čl. 11

Príslušné úrady zmluvných strán budú vzájomne koordinovať na svojich medzinárodných letiskách opatrenia, ktoré vyplývajú z vykonávania záväzkov z medzinárodných dohôd o ochrane civilnej leteckej dopravy.

Čl. 12

Príslušné úrady zmluvných strán budú postupovať zhodne pri povoľovaní dovozu, vývozu a prevozu zbraní a streliva.

Čl. 13

Príslušné úrady zmluvných strán budú spolupracovať a po vzájomnej dohode prijímať spoločné opatrenia na úseku pohraničnej kontroly osôb, najmä pri odhaľovaní falšovaných alebo neoprávnene pozmenených cestovných dokladov a víz.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 14

Na účely tejto dohody sa pobytom rozumie vstup, pobyt a výstup z územia štátov zmluvných strán.

Čl. 15

Na vykonanie tejto dohody môžu príslušné úrady zmluvných strán prijať zodpovedajúce dohovory.

Čl. 16

Každá zo zmluvných strán môže z dôvodov bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo ochrany zdravia úplne alebo čiastočne pozastaviť vykonanie vyššie uvedených ustanovení dohody. Toto pozastavenie bude ihneď oznámené diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

Čl. 17

Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Zmluvné strany ju môžu kedykoľvek vypovedať písomne diplomatickou cestou, pričom zmluva stráca platnosť uplynutím šiestich mesiacov odo dňa doručenia výpovede.

Čl. 18

Táto dohoda nadobúda platnosť 1. januárom 1993.

Dané v Prahe 29. októbra 1992 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Václav Klaus v. r.