Oznámenie č. 129/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve účtovných jednotiek na území Slovenskej republiky v súvislosti s oddelením meny Slovenskej republiky od česko-slovenskej meny

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-129
Čiastka 36/1993
Platnosť od 14.06.1993
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 8. februára 1993.

Pôvodný predpis 14.06.1993

129

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 8. februára 1993 č. 43/37/1993, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve účtovných jednotiek na území Slovenskej republiky v súvislosti s oddelením meny Slovenskej republiky od česko-slovenskej meny.

Toto opatrenie ustanovuje postup v účtovníctve účtovných jednotiek, na ktoré sa vzťahuje článok 3 Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, na území Slovenskej republiky pri účtovaní a oceňovaní pohľadávok a záväzkov voči právnickým a fyzickým osobám majúcim sídlo alebo trvalý pobyt na území Českej republiky.

Toto opatrenie nadobudlo účinnosť 8. februára 1993.

Opatrenie bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/1993 a možno doňho nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.