Zákon č. 124/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-124
Čiastka 36/1993
Platnosť od 14.06.1993 do31.12.1999
Účinnosť od 14.06.1993 do31.12.1999
Zrušený 366/1999 Z. z.
Znenie 14.06.1993

124

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 20. mája 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 sa bodka za písmenom r) nahrádza bodkočiarkou; § 4 sa dopĺňa písmenami s), t) a u), ktoré znejú:

s) úroky z vkladov na devízových účtoch a na vkladných knižkách znejúcich na cudziu menu;4a)

t) výnosy zo štátnych dlhopisov;4b)

u) príjmy absolventov stredných a vysokých škôl uvedené v § 7 ods. 1 písm. a) až c), ktorí začali vykonávať podnikateľskú činnosť do jedného roka po skončení školy, a to v roku začatia činnosti a v nasledujúcich dvoch rokoch. Do času, na ktorý sa oslobodenie vzťahuje, sa nezapočítava základná (náhradná) vojenská služba.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

4a) § 22 ods. 1 Devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b) znie:

4b) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb.“.

2. V § 4 písm. c) sa na konci bodkočiarka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „okrem príjmov uvedených v písmenách s) a t);“.

3. V § 8 ods. 1 písm. a) sa za slová „požitky z cenných papierov“ vkladajú slová „s výnimkami uvedenými v § 4 písm. s) a t)“.

4. V § 8 ods. 1 písm. e) sa v zátvorke vypúšťa čiarka a slová „devízové účty“.

5. V § 19 sa bodka za písmenom g) nahrádza bodkočiarkou; § 19 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) výnosy zo štátnych dlhopisov.4b)“.

6. V § 36 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú body 1 až 5.

Doterajšie body 6, 7 a 8 sa označujú ako body 1, 2 a 3.

7. § 36 ods. 2 písm. c) znie:

„15 % z príjmov uvedených v § 8 ods. 1 písm. c) a d), v § 10 ods. 1 písm. h) a

1. z výnosov z akcií a dočasných listov,

2. z výnosov z podielových listov, dlhopisov, s výnimkou uvedenou v bode 3, kupónov a investičných kupónov,

3. u držiteľa nekupónových dlhopisov predávaných pod menovitú hodnotu sumy, o ktorú predajná cena prevyšuje kúpnu cenu,

4. z podielov na zisku z účastí na spoločnostiach s ručením obmedzeným, z účastí komanditistov na komanditných spoločnostiach,

5. z podielov na zisku a obdobného plnenia z členstva v družstvách;

body 2 a 3 sa nevzťahujú na banky a poisťovne;“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.