Vyhláška č. 121/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe vykonania maklérskej skúšky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-121
Čiastka 34/1993
Platnosť od 28.05.1993 do31.03.2001
Účinnosť od 28.05.1993 do31.03.2001
Zrušený 108/2001 Z. z.
Znenie 28.05.1993

121

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 6. mája 1993

o obsahu a spôsobe vykonania maklérskej skúšky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 49 ods. 7 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje obsah a spôsob vykonania maklérskej skúšky (ďalej len „skúška“).

§ 2

Obsahom skúšky je preverenie znalostí žiadateľa

a) o právnych predpisoch upravujúcich obchodovanie s cennými papiermi a o predpisoch bezprostredne súvisiacich s ich obchodovaním,

b) o burzových poriadkoch a pravidlách burzového obchodu1),

c) o trhových poriadkoch2),

d) o kapitálovom trhu a jeho fungovaní,

e) o funkčných otázkach akciových spoločností,

f) o uvádzaní cenných papierov do obehu, ich úschove a správe,

g) o burzových a mimoburzových obchodoch.

§ 3

(1) Termín skúšok vyhlasuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dvakrát ročne najmenej 60 dní pred termínom skúšky.

(2) Prihlášku podáva žiadateľ ministerstvu.

(3) Ministerstvo pozve žiadateľa na skúšku, ak podá písomnú prihlášku najneskôr do 30 dní od vyhlásenia termínu skúšky.

§ 4

Skúška je neverejná a skladá sa z písomnej a ústnej časti.

§ 5

Skúška sa koná pred skúšobnou komisiou, ktorá má sedem členov. Predsedu a členov skúšobnej komisie menuje a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.

§ 6

(1) Termín a miesto vyhlásenia výsledkov skúšky a vydanie osvedčenia oznámi skúšobná komisia uchádzačom po skončení skúšky.

(2) O priebehu a výsledku skúšky vypracuje skúšobná komisia protokol do troch dní od jej uskutočnenia v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie odovzdá ministerstvu.

§ 7

Ministerstvo vydá žiadateľovi doklad o výsledku skúšky do 30 dní od jej vykonania.

§ 8

Termín konania skúšky v prvom polroku 1993 vyhlási ministerstvo najneskôr do 30 dní pred jej konaním. Ministerstvo pozve žiadateľa na skúšku, ak mu doručí písomnú prihlášku najneskôr do 10 dní od vyhlásenia termínu skúšky.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Tóth v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov.

2) § 50 ods. 4 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.