Opatrenie č. 101/1993 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993 (dodatok)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-101
Čiastka 29/1993
Platnosť od 12.05.1993 do31.12.2001
Pôvodný predpis 12.05.1993

101

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 16. apríla 1993,

ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993 (dodatok)

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike vyhlasuje dodatok

Programu štátnych štatistických zisťovaní na rok 1993


Čl. 1

Dodatok k Programu štátnych štatistických zisťovaní, pri ktorých vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť podľa § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., obsahuje:

a) Štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa čl. III Opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 25/1993 Z. z. zo 6. januára 1993, uverejneného v Zbierke zákonov v čiastke 5, týkajúce sa ostatných dlhodobých (polročných a ročných) štatistických zisťovaní a niektorých krátkodobých štatistických zisťovaní,

b) Štatistické zisťovania organizované a vykonávané ústrednými orgánmi Slovenskej republiky.

Čl. II

Opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky uverejnené v tejto čiastke spolu s Opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 25/1993 Z. z. uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v čiastke 5 tvoria súhrnný Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993.


Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť 12. májom 1993


Rudolf Krč v. r.


Pol P 5-01 Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve
Pen P 5-01 Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v investičných spoločnostiach a fondoch
Iv2-01 Ročný výkaz o investíciách
Tech P 5-01 Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume
Tech P 6-01 Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume za rozpočtové a príspevkové organizácie a vysoké školy
Tech P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie vo vede a výskume
Tech Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky vo vede a výskume
Poľ P 5-01 Ročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve
Poľ V 6-01 Ročný výkaz v rastlinnej výrobe
Poľ S 1-01 Ročný výkaz poľnohospodárskych organizácií o strojoch a zariadeniach
Poľ P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v poľnohospodárstve
Poľ Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve
Poľ HZ 2-01 Súpis hospodárskych zvierat
Les P 5-01 Ročný podnikový výkaz v lesníctve
Les P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v lesníctve
Les Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve
Priem P 5-01 Ročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
Priem/Dop/OPU P 6-01 Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív
Priem P 7-01 Ročný podnikový výkaz o energetických pochodoch zušľachťovania palív
Priem P 8-01 Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív a energie na výrobu vybraných výrobkov
Priem/Dop P 9-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe elektrickej a tepelnej energie
Priem P 10-01 Ročný podnikový výkaz o technickej úrovni výroby a TH ukazovateľoch
Priem PI 1-01 Ročný podnikový výkaz o výrobkových a technologických inováciách a o certifikácii výrobkov v priemysle
Priem P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v priemysle
Priem Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v priemysle
Stav P 5-01 Ročný podnikový výkaz v stavebníctve
Stav P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v stavebníctve
Stav Z 3-01 Ročný výkaz zvodnej jednotky v stavebníctve
VTS P 5-01 Ročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
VTS P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
VTS Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby
Kult V 7-01 Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní
Kult V 8-01 Ročný výkaz o televíznom vysielaní
OPU P 5-01 Ročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní
OPU P 6-01 Ročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií
OPU P 7-01 Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami
OPU P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve a ubytovaní
OPU Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a ubytovaní
Dop P 5-01 Ročný podnikový výkaz v doprave
Dop P 6-01 Ročný podnikový výkaz o nákladnej a kombinovanej doprave
Dop P 7-01 Ročný podnikový výkaz v železnickej doprave
Dop P8-01 Ročný podnikový výkaz v lodnej doprave
Dop P 9-01 Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave
Dop P 10-01 Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave
Dop P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v doprave
Dop Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v doprave
Spoj P 5-01 Ročný podnikový výkaz v spojoch
Spoj Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v spojoch
M-Soc V 4-02 Súhrnný polročný výkaz o sociálnej starostlivosti
Org 1-04 Súborný list štvrťročného závodného zisťovania
časť A
časť B
Org 1-01 Súborný list ročného závodného zisťovania
časť A
časť B

a) Štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Poi P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Viacúčelové zisťovanie, najmä pre finančnú štatistiku a systém národného účtovníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: ročné republikové štátne výkazy modifikované na odvetvie poisťovníctva.
Použitá metóda: podniková.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Štatistické a finančné ukazovatele v účelovej štruktúre potrebné pre finančnú štatistiku a zostavovanie ročných národných účtov Slovenskej republiky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť majú podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané do obchodného registra s prevažujúcou činnosťou v poisťovníctve (oddiel 66 a skupina 672 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 300 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v investičných spoločnostiach a fondoch

Značka štatistického formulára: Pen P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Viacúčelové zisťovanie, najmä pre finančnú štatistiku a systém národného účtovníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: ročné republikové štátne výkazy modifikované na odvetvie peňažníctva, investičné spoločnosti a fondy.
Použitá metóda: podniková.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Štatistické a finančné ukazovatele v účelovej štruktúre potrebné pre finančnú štatistiku a zostavovanie ročných národných účtov Slovenskej republiky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
S Spravodajskú povinnosť majú podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané do obchodného registra s prevažujúcou činnosťou v peňažníctve (oddiel 65 a skupina 671 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov : 2 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR

Názov zisťovania: Ročný výkaz o investíciách

Značka štatistického formulára: Iv 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o hmotných investíciách, ich triedení do rôznych štruktúr nesledovaných v priebehu roka a o rozostavanosti stavieb. Údaje sa využijú pri posudzovaní vývoja v územnom rozmiestnení ekonomiky, na medzinárodné porovnania a na zabezpečenie požiadaviek národného účtovníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Tvorba hmotného a nehmotného investičného majetku vo finančnom vyjadrení (v podrobnejšom členení), rozostavanosť stavieb podľa štádia výstavby.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú investičnú výstavbu, a to podnikateľské a nepodnikateľské subjekty (bez ohľadu na počet pracovníkov) a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť s počtom pracovníkov 25 a viac osôb (súkromní podnikatelia, súkromne hospodáriaci roľníci, slobodné povolania).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 80 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o podnikateľskej sfére v oblasti vedy a výskumu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, spotreba palív a energie, pracovníci vedeckovýskumnej základne a ich štruktúra, charakteristika vedeckovýskumnej základne a jej finančné zabezpečenie výskumné a vývojové projekty, nákup a predaj licencií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume za rozpočtové a príspevkové organizácie a vysoké školy

Značka štatistického formulára: Tech P 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o vede a výskume v rozpočtových a príspevkových organizáciách a na vysokých školách

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Pracovníci vedeckovýskumnej základne a ich štruktúra, charakteristika vedeckovýskumnej základne a jej finančné zabezpečenie, výskumné a vývojové projekty, nákup a predaj licencií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Rozpočtové a príspevkové organizácie a vysoké školy, ak majú podpísanú licenčnú zmluvu, alebo riešia výskumné a vývojové projekty, alebo sú súčasťou vedeckovýskumnej základne, prípadne ak sa ich týkajú všetky uvedené podmienky.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 7 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o malej podnikateľskej sfére, v ktorej dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, náklady, tržby, údaje o pracovníkoch, ich štruktúre a mzdách, licenčné zmluvy a licenčné poplatky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky vo vede a výskume

Značka štatistického formulára: Tech Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o ekonomickom vývoji závodných jednotiek vo vede a výskume.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika vrhnutých ukazovateľov:
Hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume. Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje o zamestnanosti a mzdách pracovníkov členené podľa hlavných profesií v odvetví poľnohospodárstva, o spotrebe a zásobách palív a energie, o tepelnom hospodárstve, vybraných finančných ukazovateľoch, odpadoch a o licenciách. Údaje sa využijú pri štatistických analýzach a správach a budú súčasťou makroekonomických ukazovateľov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet pracovníkov podľa hlavných profesií v odvetví poľnohospodárstva, objem vyplatených miezd, počet odpracovaných hodín, výkony agregátov na výrobu a dodávku elektriny podľa druhov agregátov, výkony kotlov, výroba a dodávka tepla, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a energie podľa druhov, odpady podľa druhov, finančné prostriedky na výskumné a vývojové projekty, nákup a predaj licencií, ich počet podľa štátu zmluvného partnera, licenčné zmluvy podľa druhov licencií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky poľnohospodárske subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v poľnohospodárstve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 40 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o rastlinnej výrobe

Značka štatistického formulára: Poľ V 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie najmä o zbere úrody jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín a o ďalších doplňujúcich ukazovateľoch v rastlinnej výrobe. Údaje sa využijú na analýzy do správ o vývoji hospodárstva Slovenskej republiky, pri príprave Bulletinu ŠÚ SR a ročeniek, pre časové rady, pre potreby medzinárodných organizácií a pod.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Uvádzajú sa absolútne údaje o zberových plochách a celkovej úrode podľa druhov plodín, údaje o plochách vinohradov podľa vekovej štruktúry, o štruktúre plodín na zavlažovaných plochách, o spotrebe hnojív v hospodárskom roku, o oseve ozimín v bežnom roku a o výmere a úrode na zakrytých plochách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou zapísané do poľnohospodárskeho registra.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií:
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. 12. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
predpokladaná výška nákladov: 50 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz poľnohospodárskych organizácií o strojoch a zariadeniach

Značka štatistického formulára: Poľ S 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vybavení poľnohospodárskych podnikov a podnikov služieb pre poľnohospodárov skladovými a ustajňovacími priestormi, dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami. Získané údaje sa využijú na posúdenie technického vybavenia, jeho vekovej štruktúry, pre časové rady a štatistické ročenky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Skladovacie priestory, ustajnenie hospodárskych zvierat počet ošetrovateľov, počet strojov a mechanizmov pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, počet dopravných prostriedkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky poľnohospodárske podniky a organizácie poskytujúce služby pre poľnohospodárstvo

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovaní: Ročný výkaz malej organizácie v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o rozvoji malej podnikateľskej sféry, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o tržbách podľa špecifikácie, o pracovníkoch a mzdách, úrokoch, sociálnych nákladoch, dividendách, nájomnom, investičných dotáciách, kapitálových daniach a o aktívach a pasívach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v poľnohospodárstve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Poľ Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výrobkového členenia hrubého obratu bude možné uskutočniť prepočty poľnohospodárskej produkcie. Údaje sa využijú na výpočet makroekonomických ukazovateľov a pre potreby analýz.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, výrobkové členenie hrubého obratu, hrubé investície, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, údaje o počte pracovníkov a mzdách, členenie spotreby a zásob materiálu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v poľnohospodárstve.
Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Súpis hospodárskych zvierat

Značka štatistického formulára: Poľ HZ 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat v poľnohospodárskych podnikoch a u súkromne hospodáriacich roľníkov, ktoré sa využijú pri príprave prognóz, pri stanovení vývoja v zásobovaní živočíšnymi produktmi, pre časové rady, správy a analýzy, Bulletin ŠÚ SR, medzinárodné ročenky a ročenky Slovenskej republiky.

2. Vecná (obsahová charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet hospodárskych zvierat podľa druhu, pohlavia a veku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky poľnohospodárske podniky so živočíšnou výrobou zapísané do poľnohospodárskeho registra.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 5. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať štatistické údaje, ktoré sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác na úseku lesného hospodárstva, pre časové rady a štatistické ročenky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a spotreba palív a energie, cestná automobilová doprava, štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne, štruktúra vedeckých pracovníkov, štruktúra činnosti vedeckovýskumnej základne, jej charakter a finančné zabezpečenie, účelové financovanie výskumu a vývoja, licenčné zmluvy, nákup a predaj licencií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v lesníctve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať štatistické údaje, ktoré sa využijú pre potreby hospodárskeho riadenia a výkonu štátnej správy na úrovni Slovenskej republiky a budú uverejnené v ročných publikáciách a v štatistických ročenkách.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Výkony a pôda v lesnom hospodárstve, finančné ukazovatele, základné ukazovatele malých organizácií, špecifikácia tržieb, údaje o pracovníkoch a mzdách v malých organizáciách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v lesníctve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota a odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať štatistické údaje, ktoré sa využijú na posúdenie úrovne hospodárenia závodných jednotiek, pre štatistické ročenky a ďalšie publikácie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, investície, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, pracovníci a mzdy, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v lesníctve. Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov:10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára: Priem P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách, spotrebe palív a elektriny, doprave, vedeckovýskumnej základni a špecifické údaje za odvetvie priemyslu. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o počte pracovníkov, robotníkov, ich pracovných režimoch, vybrané vodohospodárske ukazovatele, priemerný evidenčný počet pracovníkov, robotníkov, mzdy, nebezpečné a zvláštne odpady, cestná automobilová doprava, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a spotreba palív a energie, štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne, štruktúra vedeckých pracovníkov, štruktúra činností vedeckovýskumnej základne, jej charakteristika a finančné zabezpečenie, účelové financovanie výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií, ich počet podľa štátu zmluvného partnera a prehľad nových licenčných zmlúv.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou priemyselnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív

Značka štatistického formulára: Priem/Dop/OPU P 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív. Získané údaje sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky a pre medzinárodné štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ťažba a výroba palív, dodávateľské zásoby, dovoz a vývoz, čerpanie a doplnenie štátnych hmotných rezerv, predaj palív odberateľom vo fyzikálnych jednotkách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajské jednotky (podniky), ktoré ťažia a vyrábajú palivá alebo sa zaoberajú ich distribúciou vrátane zahraničného obchodu

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 600 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o energetických pochodoch zušľachťovania palív

Značka štatistického formulára: Priem P 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o procesoch zušľachťovania palív (t. j. výrobe koksu, brikiet, generátorového plynu, kvapalných palív) ako podklad nielen na zostavenie bilancie procesu zušľachťovania palív, ale aj pre energetickú bilanciu Slovenskej republiky a pre medzinárodné štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Vsádzané palivo, prevádzková spotreba palív a energie, využité produkty energetického pochodu vo fyzikálnych jednotkách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Výkaz predkladajú spravodajské jednotky (podniky), ktoré vyrábajú palivá, teda prevádzkujú energetické pochody zušľachťovania palív.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív a energie na výrobu vybraných výrobkov

Značka štatistického formulára: Priem P 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o spotrebe palív, tepla a elektriny na výrobu vybraných výrobkov. Údaje sa využijú ako informácia o energetickej náročnosti výroby vybraných výrobkov, ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných štatistík.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Spotreba palív (podľa jednotlivých druhov), tepla a energie na výrobu vybraných výrobkov vo fyzikálnych jednotkách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Výkaz predkladajú spravodajské jednotky z odvetvia ťažby uhlia, ropy, zemného plynu, ťažby rúd a ostatných surovín, výroby potravinárskych výrobkov, textilného, kožiarskeho, drevárskeho a papierenského priemyslu, priemyslu spracovania ropy a výroby palív, chemického a gumárenského priemyslu, priemyslu na výrobu plastov, výroby skla, keramiky, stavebných látok a kovov, výroby a rozvodu plynu.
Spravodajská povinnosť sa na tieto organizácie vzťahuje, ak v sledovanom roku vyrobili niektorý z výrobkov (výkonov) podľa stanoveného zoznamu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe elektrickej a tepelnej energie

Značka štatistického formulára: Priem/Dop P 9-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe elektrickej a tepelnej energie, o počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov, ako aj informácie o vlastných nákladoch na výrobu elektrickej a tepelnej energie ako podklad na zostavenie bilancie elektrickej a tepelnej energie i energetickej bilancie Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných štatistík.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Prevažne ukazovatele vo fyzikálnych jednotkách o výrobe elektrickej a tepelnej energie, spotrebe palív na výrobu elektrickej a tepelnej energie podľa druhov, o dovoze, vývoze, stratách a vlastnej spotrebe pri výrobe elektrickej a tepelnej energie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Výkaz predkladajú spravodajské jednotky (podniky), ktoré vyrábajú elektrickú a tepelnú energiu, a jednotky, ktoré sa zaoberajú ich rozvodom. Spravodajská povinnosť sa vzťahuje tak na podniky verejnej energetiky, ako aj na ostatné podniky, do evidencie ktorých patria závodné elektrárne, teplárne a výhrevne. Podniky odvetvia výroby a rozvodu elektriny a tepla predkladajú výkaz, ak majú šesť a viac pracovníkov, ostatné organizácie, ak zamestnávajú 25 a viac pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 36 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o technickej úrovni výroby a TH ukazovateľoch

Značka štatistického formulára: Priem P 10-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať vybrané informácie o technickej rovni výroby a o technicko-hospodárskych ukazovateľoch v organizáciách, v ktorých danú výrobu alebo technológiu majú.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele charakterizujúce technickú úroveň výroby a technicko-hospodárske ukazovatele podľa nomenklatúry ukazovateľov pre tento výkaz.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s činnosťou vo vybraných odvetviach priemyslu a ťažby nerastných surovín (oddiely 27, 37, skupiny 101, 102, 131, 132, 171 až 173, 211, 231, kódy 2651, 2682 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 700 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobkových a technologických inováciách a o certifikácii výrobkov v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem P 11-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o certifikácii, schvaľovaní priemyselných výrobkov a o nových výrobkoch a technologických inováciách.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Nové výrobky, výrobky certifikované podľa domácich a zahraničných predpisov, schválené výrobky, technologické inovácie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou priemyselnou činnosťou (oddiely 15 až 21, 24 až 36 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácié
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 600 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej malej podnikateľskej sfére, v ktorej dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroúdajov a využijú sa na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, základné ukazovatele malých organizácií, špecifikácia tržieb, pracovníci a mzdy

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou priemyselnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov sa budú môcť analyzovať aj údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s priemyselnou činnosťou.
Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 40 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách, spotrebe palív a elektriny, doprave, vedeckovýskumnej základni a špecifické údaje za odvetvie stavebníctva. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Stavebná výroba, pracovníci a robotníci, mzdové prostriedky, výstavba bytov, stavebné stroje, spotreba vybraných výrobkov pre stavebné práce, štruktúra stavebných prác „S“ v tuzemsku podľa odborov jednotnej klasifikácie stavebných objektov a jednotnej klasifikácie výrobkov, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a spotreba palív a energie, výkony agregátov na výrobu elektriny, výroba a dodávka elektriny, výkony kotlov, výroba a dodávka tepla, cestná automobilová doprava, štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne, štruktúra vedeckých pracovníkov, štruktúra činností (výkonov) vedeckovýskumnej základne, jej charakteristika a finančné zabezpečenie, účelové financovanie výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií, štát zmluvného partnera licenčnej zmluvy a počet zmlúv s ním uzavretých, prehľad nových licenčných zmlúv.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do do 20. 3 nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej malej podnikateľskej sfére, v ktorej dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroúdajov a využijú sa na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, základné ukazovatele malých organizácií, špecifikácia tržieb, údaje o pracovníkoch a mzdách v malých organizáciách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou stavebnou činnosťou

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 21 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov sa budú môcť analyzovať aj údaje o stavebnej výrobe, pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Stavebné práce „S“ podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, robotníci na stavebných prácach, hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy, členenie spotreby a zásob materiálu

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou stavebnou činnosťou.
Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 22 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať vybrané finančné ukazovatele, vybrané ukazovatele aktív a pasív, údaje o spotrebe vybraných druhov palív a energie o odpadoch, o štruktúre vedeckovýskumných pracovníkov, o účelovom financovaní výskumu a vývoja a o licenciách. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky, niektoré na syntézu národných účtov, na zostavenie palivovo-energetickej bilancie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
úroky, sociálne náklady, príspevky iným organizáciám, dividendy, nájomné, dotácie investičného charakteru, kapitálové dane, pokladňa v zahraničnej mene, zmenky, obligácie a ostatné cenné papiere, zásoby tovaru, spotreba vybraných druhov palív a energie, štruktúra odpadu a jeho ďalšie použitie, údaje o pracovníkoch výskumu a vývoja, o vedeckých pracovníkoch, finančnom zabezpečení výskumu a vývoja a o nákupe a predaji licencií v členení podľa štátnej príslušnosti zmluvného partnera.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v oblasti vybraných trhových služieb

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 120 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať ukazovatele charakterizujúce činnosť malého podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikáciu ich odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Predaný tovar, spotreba materiálu, energie a ďalšie nákladové položky, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, nadobudnutie investícií, zásoby, špecifikácia tržieb, úroky, dividendy, nájomné, dotácie, kapitálové dane, zmenky, obligácie a ostatné cenné papier, údaje o pracovníkoch a mzdách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v oblasti vybraných trhových služieb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3 nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 80 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účel zisťovania je získať základné ukazovatele o hrubom obrate, medzispotrebe, zásobách, investíciách, zamestnanosti a o daniach, dotáciách a poplatkoch. Údaje sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat a jeho členenie z hľadiska tvorby i komoditnej špecifikácie, medzispotreba, nepriame dane, dotácie a poplatky, štruktúra služieb, zamestnanosť a mzdy, investície, zásoby materiálu a ich štruktúra.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom 25 a viac pracovníkov zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v oblasti vybraných trhových služieb.Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 35 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní

Značka štatistického formulára: Kult V 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o rozhlasovom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o rozhlasovom vysielaní podľa typu programu: o programoch spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, zábavných, vysielaniach rozhlasu po drôte, o zahraničných a národnostných vysielaniach v jednotlivých jazykoch.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne, súkromné a cirkevné zariadenia prevádzkujúce rozhlasové vysielanie.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov.
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o televíznom vysielaní

Značka štatistického formulára: Kult V 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o televíznom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o televíznom vysielaní podľa typu a pôvodu programu: o programoch spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, umeleckých a zábavných.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne, súkromné a cirkevné zariadenia prevádzkujúce televízne vysielanie

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania.
Účelom zisťovania je získať základné informácie o maloobchodnej sieti a pohostinstvách (verejnom stravovaní), o vybraných finančných ukazovateľoch, vybraných ukazovateľoch aktív a pasív, cestnej automobilovej doprave a údaje o spotrebe vybraných druhov palív a energie. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky, niektoré na syntézu národných účtov, na zostavenie palivovo-energetickej bilancie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet jednotiek, pracovníkov, predajná plocha a tržby za jednotlivé sortimentné typy maloobchodu, počet odbytových stredísk, miest pri stoloch, pracovníkov a tržby za jednotlivé kategórie odbytových stredísk, úroky, sociálne náklady, príspevky iným organizáciám, dividendy, nájomné, dotácie investičného charakteru, kapitálové dane, pokladňa v zahraničnej mene, zmenky, obligácie a ostatné cenné papiere, zásoby tovaru, štruktúra vozového parku cestnej automobilovej dopravy a spotreba vybraných druhov palív a energie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v oblasti obchodu, pohostinstva a ubytovania.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 35 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti cestovných kancelárií

Značka štatistického formulára: OPU P 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje o účastníkoch a tržbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Príchody zahraničných návštevníkov a vycestovanie slovenských občanov do zahraničia, tržby z aktívneho a pasívneho cestovného ruchu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra bez ohľadu na počet pracovníkov so skupinou 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 14. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 40 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami

Značka štatistického formulára: OPU P 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje o zásobách a predaji tuhých palív. Informácie sa využijú na zostavenie palivovo-energetickej bilancie

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Začiatočné a konečné zásoby a predaj jednotlivých druhov palív.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra bez ohľadu na počet pracovníkov s kódom odvetvovej klasifikácie ekonomických činností 52483, t. j. špecializovaný maloobchod - maloobchod s tuhými palivami.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať ukazovatele charakterizujúce činnosť malého podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikáciu ich odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Predaný tovar, spotreba materiálu, energie a ďalšie nákladové položky, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, zásoby, špecifikácia tržieb, úroky, dividendy, nájomné, dotácie, kapitálové dane, zmenky, obligácie a ostatné cenné papiere, štruktúra maloobchodného obratu a tržieb a základné údaje o maloobchodnej sieti a pohostinstvách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v oblasti obchodu, pohostinstva a ubytovania.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 90 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára: OPU Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné ukazovatele o hrubom obrate, tržbách, medzispotrebe, zásobách, investíciách, zamestnanosti, o daniach, dotáciách a poplatkoch a o maloobchodnej sieti a pohostinstvách. Údaje sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat a jeho členenie z hľadiska tvorby i komoditnej špecifikácie, štruktúra tržieb v maloobchode a veľkoobchode, medzispotreba, nepriame dane, dotácie a poplatky, štruktúra služieb, zamestnanosť a mzdy, investície, zásoby a ich štruktúra, údaje o maloobchodnej sieti (počet jednotiek, pracovníkov, predajná plocha a tržby za jednotlivé sortimentné typy) a o sieti verejného stravovania (počet odbytových stredísk, miest pri stoloch, pracovníkov a tržby za jednotlivé kategórie odbytových stredísk).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v oblasti obchodu, pohostinstva a ubytovania.
Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 120 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o doprave

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a spotreba energie, cestná automobilová doprava, štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne, štruktúra vedeckých pracovníkov, štruktúra činností vedeckovýskumnej základne, jej charakteristika a finančné zabezpečenie, účelové financovanie výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií, ich počet podľa štátu zmluvného partnera a prehľad nových licenčných zmlúv.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 60 až 63 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností) s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 7 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o nákladnej a kombinovanej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o preprave tovaru podľa tovarových skupín, z toho dovoz a vývoz vrátane tranzitu a tržieb. Ďalej ukazovatele o kombinovanej doprave, a to podľa typu kombinovanej dopravy a podľa dopravných prostriedkov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Nákladná doprava všetkých druhov dopráv (v tonách) spolu, v tom podľa 25 tovarových skupín, z toho dovoz a vývoz, preprava tovaru tranzitom, tržby spolu za prepravu tovaru, z toho dovoz a vývoz.
Kombinovaná doprava - železničná, cestná - železničná, vnútrozemská vodná doprava, cestná - vodná, námorná doprava, uskutočnená cestnými prostriedkami, výmennými nadstavbami, veľkými kontajnermi. Všetky dopravné prostriedky sú triedené naložené, v tom počet tis. ton, mil. tkm, a prázdne (počet).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 60 až 63 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností) s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v železničnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o vozovom parku železnice, o železničnej sieti a o prevádzkových ukazovateľoch železničnej dopravy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Lokomotívy, motorové vozne - počet a výkonnosť lokomotív a motorových vozňov, v tom elektrických a dieselových.
Nákladné vozne, osobné vozne, batožinové vozne - počet a užitočná hmotnosť nákladných a osobných vozňov podľa typu, z toho používané v medzinárodnej doprave. Pracovný park nákladných vozňov vlastných, ako aj cudzích.
Železničné trate - stavebná dĺžka tratí, v tom s normálnym rozchodom, úzkorozchodných, širokorozchodných, s bezstykovou koľajnicou.
Prevádzkové ukazovatele železničnej dopravy - vlakové kilometre nákladnej a osobnej dopravy, hrubé vozebné kilometre nákladnej a osobnej dopravy. Medzinárodná preprava osôb - osoby, osobokilometre. Tržby za prepravu osôb v Sk, z toho v medzinárodnej preprave.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (skupina 601 a oddiel 63 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností) s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v lodnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné údaje o plavidlách v lodnej doprave a o medzinárodnej nákladnej doprave po Dunaji.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Plavidlá podľa registrovanej tonáže - lode, člny, remorkéry - členené podľa prírastkov, úbytkov, stavu k 31. 12. (plavba vnútroštátna, zahraničná). Plavidlá podľa veku - lode, člny, remorkéry - členené podľa roku výroby (počet, registrovaná tonáž, výkon v kW).
Nákladná preprava po Dunaji - vývoz a dovoz v tis. ton a v tis. tkm, podľa krajín.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 61 a 63 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností) s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 9-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o leteckom parku a o výkonoch leteckej dopravy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Letecký park - prírastok, úbytok, stav lietadiel k 31. 12. spolu, z toho aerotaxi, lietadlá na zvláštne účely, helikoptéry.
Výkony leteckej dopravy - preprava tovaru v tonách a tonokilometroch, z toho pošta, preprava osôb v osobách a v osobokilometroch, dopravný výkon, činnosť na zvláštne účely, tržby nákladnej a osobnej dopravy. Uvedené údaje členené na vnútroštátnu (z toho aerotaxi) a medzinárodnú prepravu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 62 a 63 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností) s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 10-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele potrubnej dopravy - preprava ropy, preprava zemného plynu, členené podľa stavu zásob k 1. 1. (predaj, dovoz, vývoz, straty) a stavu zásob k 31. 12. (prepravený objem spolu).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiel 63 a skupina 603 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností) s počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR
Orgán vykonávajúci s.pracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o dopravnej činnosti v organizáciách s počtom pracovníkov do 25 osôb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dopravné ukazovatele (počet vozidiel, celková užitočná hmotnosť v tonách, najazdené kilometre) členené na nákladné a špeciálne nákladné automobily vrátane malých nákladných automobilov, osobné automobily, autobusy, lode nákladné a osobné, výkony lodnej dopravy.
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, základné ukazovatele malých organizácií, špecifikácia tržieb, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 60 až 63 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v doprave

Značka štatistického formulára: Dop Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Údaje sa využijú na výpočet makroekonomických ukazovateľov a pre potreby analýz.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 60 až 63 okrem skupiny 633 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).
Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácii
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 25 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v spojoch

Značka štatistického formulára: Spoj P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o poštovej a telekomunikačnej prevádzke s počtom pracovníkov od 0 osôb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, spotreba palív a energie, cestná automobilová doprava, štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne, štruktúra vedeckých pracovníkov, štruktúra činností vedeckovýskumnej základne, jej charakteristika a finančné zabezpečenie, účelové financovanie výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií, ich počet podľa štátu zmluvného partnera a prehľad nových licenčných zmlúv, vybrané ukazovatele poštovej prevádzky, vybrané ukazovatele telekomunikačnej prevádzky, vybrané ukazovatele rádiokomunikačnej prevádzky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v spojoch (oddiel 64 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v spojoch

Značka štatistického formulára: Spoj Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Údaje sa využijú na výpočet makroekonomických ukazovateľov a pre potreby analýz.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v spojoch (oddiel 64 odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).
Ak podnik doteraz nevytvoril závodné jednotky, považuje sa za jednu závodnú jednotku a tiež predkladá výkaz.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Súhrnný polročný výkaz o sociálnej starostlivosti

Značka štatistického formulára: M-Soc V 4-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Na získanie údajov nie je potrebné osobitné zisťovanie, pretože Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR údaje sleduje pre vlastnú potrebu členené podrobnejšie. Údaje poskytujú všeobecný prehľad o výdavkoch na jednotlivé formy sociálnej starostlivosti pre potreby štatistiky sociálneho zabezpečenia a sociálnej štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ide o súhrnný výkaz, ktorý MPSVR SR vyplní len pre štatistický úrad SR. Výkaz obsahuje výdavky na jednotlivé druhy služieb a dávok sociálnej starostlivosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
MPSVR SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: polročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 45 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MPSVR SR.

Názov zisťovania: Súborný list štvrťročného závodného zisťovania

Časť A: Prehľad závodných (činnostných) jednotiek

Časť B: Zmenový list

Značka štatistického formulára: ORG 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte závodných (činnostných) jednotiek, za ktoré organizácia v sledovanom období predkladá výkazy, údaje o počte predkladaných výkazov, o zmenách alebo opravách atribútov závodných (činnostných) jednotiek alebo o vymedzení novej závodnej (činnostnej) jednotky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet závodných (činnostných) jednotiek, počet predložených výkazov, evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách (súčet za závodné jednotky), názov závodnej (činnostnej) jednotky, číslo závodnej (činnostnej) jednotky, adresa, evidenčný počet pracovníkov v závodnej jednotke, stav základných prostriedkov, poľnohospodárska pôda v ha, orná pôda v ha.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s počtom pracovníkov 25 a viac za svoje závodné (činnostné) jednotky s činnosťou v produkčných odvetviach národného hospodárstva.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácii spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Súborný list ročného závodného zisťovania

Časť A: Prehľad závodných (činnostných) jednotiek

Časť B: Zmenový list

Značka štatistického formulára: ORG 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte závodných (činnostných) jednotiek, za ktoré organizácia v sledovanom období predkladá výkazy, údaje o počte predkladaných výkazov, o zmenách alebo opravách atribútov závodných (činnostných) jednotiek alebo o vymedzení novej závodnej (činnostnej) jednotky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet závodných (činnostných) jednotiek, počet predložených výkazov, evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách (súčet za závodné jednotky), názov závodnej (činnostnej) jednotky, číslo závodnej (činnostnej) jednotky, adresa, evidenčný počet pracovníkov v závodnej jednotke, stav základných prostriedkov, poľnohospodárska pôda v ha, orná pôda v ha.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s počtom pracovníkov 25 a viac za svoje závodné (činnostné) jednotky vykonávajúce činnosť v produkčných odvetviach národného hospodárstva.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií za spravodajskú jednotku: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

b) ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

Daň (MF SR) 1-01 Výkaz o dani z nehnuteľností

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

V (MPSVR SR) 24-01 Ročný výkaz o príjemcoch prídavkov na deti

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

DEV (NBS) 1-12 Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach. Štvrťročná príloha k výkazu DEV (NBS) 1-12

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

Mer (ÚGKK SR) 1-02 Polročný výkaz o stave zásob máp pre hospodársku výstavbu a o plnení edičného plánu ÚGKK SR

Mer (ÚGKK SR 2-02 Polročný výkaz o osobitne sledovaných úlohách plnených organizáciami rezortu ÚGKK SR.

b) Štatistické zisťovanie organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky

Názov zisťovania: Výkaz o dani z nehnuteľností

Značka štatistického formulára: Daň (MF SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sú potrebné pri legislatívnych a rozpočtových prácach na zostavovaní rozpočtov obcí a na sledovanie tvorby vlastných príjmov obcí.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa sledovania výsledkov zdaňovania pozemkov a stavieb.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obecné (mestské) úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, obecný (mestský) úrad odošle výkaz do 60 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 168 000 Sk

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MF SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Datacentrum.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o príjemcoch prídavkov na deti

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 24-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte nezaopatrených detí v rodine a zároveň umožniť kvalifikovať dopad na štátny rozpočet (výdavky).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa sledovania mesačnej výšky prídavkov na deti (počet), počet príjemcov, prídavkov na deti, počet príplatkov na dlhodobo, ťažko zdravotne postihnuté deti vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zamestnávatelia, Národná poisťovňa, úrady práce za seba a za evidovaných v úradoch práce, okresné úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 30 kalendárnych dní po sledovanom období (zisťovanie sa uskutoční za mesiac jún).

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 150 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národná poisťovňa.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach

Štvrťročná príloha k výkazu DEV (NBS) 1-12

Značka štatistického formulára: DEV (NBS) 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré budú slúžiť ako podklad pre platobnú bilanciu Národnej banky Slovenska.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa zahraničných aktív a pasív rezidentov Slovenskej republiky za priamy vývoz a dovoz tovaru a kapitálu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Rezidenti Slovenskej republiky majúci vzťah k zahraničiu v oblasti priameho vývozu a dovozu tovaru a kapitálu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po sledovanom období.
Periodicita prílohy štvrťročná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 127 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: NBS
Orgán vykonávajúci spracovanie: NBS

Názov zisťovania: Polročný výkaz o stave zásob máp pre hospodársku výstavbu a o plnení edičného plánu ÚGKK SR

Značka štatistického formulára: Mer (ÚGKK SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie celkového stavu a vývoja zásob máp pre hospodársku výstavbu v distribučných strediskách. Využijú sa aj pri stanovení vecnej náplne tvorby a obnovy mapového fondu pre hospodársku výstavbu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele poskytujúce údaje menovite podľa titulov a nomenklatúr štátnych mapových diel mierky 1:10 000 a menších, ktoré slúžia ako podklad na stanovenie edičnej činnosti v rámci rezortu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Katastrálne úrady v Slovenskej republike a Geodetický a kartografický ústav v Bratislave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: ÚGKK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚGKK SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o osobitne sledovaných úlohách plnených organizáciami rezortu ÚGKK SR

Značka štatistického formulára: Mer (ÚGKK SR) 2-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a o katastri nehnuteľností.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Obsahom výkazu sú ukazovatele týkajúce sa počtu došlých listín, vrátane listín a novozaložených listov vlastníctva v sledovanom období, počet novozaložených listov vlastníctva k pôvodným nehnuteľnostiam, ukazovatele týkajúce sa vkladu údajov o právnych vzťahoch do katastra od 1. 1. 1993.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Katastrálne úrady v Slovenskej republike.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: ÚGKK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚGKK SR.