Opatrenie č. p1/c90/1992 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c90-p1
Čiastka 90/1992
Platnosť od 25.09.1992
Účinnosť od 25.09.1992
Aktuálne znenie 25.09.1992

OPATŘENÍ

ministerstva financí České republiky

ze dne 28. srpna 1992

o osvobození bezúplatných převodů nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí

Ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 41 odst. 3 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., stanoví:


§ 1

Od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí jsou osvobozeny bezúplatné převody nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.


§ 2

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr.

Ing. Kočárník CSc. v. r.