Redakčné oznámenie č. r1/c88/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c88-r1
Čiastka 88/1992
Platnosť od 18.09.1992
Pôvodný predpis 18.09.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach, v českom aj slovenskom vydaní

V § 12 ods. 2 má posledná veta správne znieť: „V prípade uplatnenia nároku na vrátenie dane podľa odseku 1 písm. a) je neoddeliteľnou súčasťou daňového priznania daňový doklad podľa § 10 ods. 6 potvrdzujúci, že vybrané výrobky boli vyvezené.“.

Redakcia