Oznámenie č. p2/c83/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c83-p2
Čiastka 83/1992
Platnosť od 21.08.1992
Pôvodný predpis 21.08.1992

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sprostredkovateľoch a rozhodcoch o ďalšej úprave konania bola na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky od 1. 6. 1992 do 3. 7. 1992 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa:

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 27. 5. 1992 medzi odborovým zväzom PROJEKT - Slovenská komora

a

Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku.