Redakčné oznámenie č. r1/c80/1992 Zb.Oznámenie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c80-r1
Čiastka 80/1992
Platnosť od 13.08.1992
Pôvodný predpis 13.08.1992

OZNÁMENIE

Administrácia ŠEVT š. p., Bratislava oznamuje predplatiteľom Zbierky zákonov ČSFR, že čiastkou 78/1992 Zb. bude vyčerpané preddavkované predplatné vo výške 540,- Kčs. Predplatiteľom bude účtované zvýšenie pôvodného preddavku o Kčs 400,-. Úplné vyúčtovanie ročníka 1992 sa vykoná po vydaní kompletného ročníka.