Opatrenie č. p1/c80/1992 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, postavených ze stavebních dílců vyrobených s použitím škváry z elektrárny v Rynholci, na obce a na okresní úřady

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c80-p1
Čiastka 80/1992
Platnosť od 13.08.1992
Účinnosť od 13.08.1992
Aktuálne znenie 13.08.1992

OPATŘENÍ

ministerstva financí České republiky

ze dne 19. června 1992

o úlevách u notářskýchpoplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, postavených ze stavebních dílců vyrobených s použitím škváry z elektrárny v Rynholci, na obce a na okresní úřady

Ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 41 odst. 3 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., stanoví:


§ 1

Od notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí jsou osvobozeny úplatné převody obytných budov a bytů v osobním vlastnictví, které byly v letech 1956 až 1983 postaveny ze stavebních dílců vyrobených některými státními podniky s použitím škváry z elektrárny v Rynholci. Toto osvobození se vztahuje na objekty, které nevyhovují, vzhledem k použité surovině, hygienickým požadavkům na trvalé bydlení stanoveným zvláštním předpisem.1) Osvobození od poplatků náleží občanům, kteří objekty postavili nebo jako první uživatelé koupili od výrobce či od dodavatelské organizace a dále jejich dědicům a osobám, které byly majiteli již k 31. 12. 1990 v důsledku koupě, pokud jsou tyto objekty převáděny na obce nebo na okresní úřady. Osvobození se vztahuje i na pozemky, na nichž jsou objekty postaveny a které s objektem a stavebním pozemkem tvoří funkční celek a na vedlejší stavby na pozemku, které tvoří příslušenství objektu.

§ 2

Podle tohoto opatření se postupuje u všech převodů nemovitostí uvedených v § 1, o nichž byla uzavřena kupní smlouva po 28. únoru 1992.


§ 3

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 76/1991ĺ Sb., o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodníchĺ radionuklidů.