Ostatné č. u1/c79/1992 Zb.Upozornenie odberateľom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c79-u1
Čiastka 79/1992
Platnosť od 13.08.1992
Pôvodný predpis 13.08.1992

UPOZORNENIE ODBERATEĽOM

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu aktivitu legislatívnych orgánov nemožno z technických dôvodov vždy zabezpečiť, aby jednotlivé čiastky Zbierky zákonov boli rozosielané postupne podľa čísla čiastok.
Prosíme odberateľov, aby v týchto prípadoch zaslanie čiastok zbytočne neurgovali.

Redakcia