Oznámenie č. p1/c67/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych veci Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c67-p1
Čiastka 67/1992
Platnosť od 01.07.1992
Pôvodný predpis 01.07.1992

Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Ministerstvo práce a sociálnych veci Slovenskej republiky

oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania, boli na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky od 13. 4. 1992 do 29. 5. 1992 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 17. 1. 1992 jej mzdová časť 11. 3. 1992 medzi Federálnym odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu

a

Zväzom hutníctva, geológie, magnezitového a rudného priemyslu SR

2. Dodatok č. 1 zo dňa 11. 3. 1992 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na rok 1992 medzi Federálnym odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu

a

Zväzom hutníctva, geológie, magnezitového a rudného priemyslu SR

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 13. 3. 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Združením automobilového opravárenstva Slovenska

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 20. 3. 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Zamestnávateľskými organizáciami Technických služieb mesta Bratislavy, Odvozu a likvidácie odpadu Bratislava a Osvetlenia mesta Bratislavy

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 18. 3. 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska zastupujúcim zamestnávateľské organizácie cestných stavieb

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 17. 4. 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Zamestnávateľskými organizáciami dopravných podnikov v SR zastúpenými štatutárnym zástupcom Dopravného podniku mesta Bratislavy, Košíc a Prešova

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 24. 3. 1992 medzi Federálnym odborovým zväzom chémie a príbuzných odvetví

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

8. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 16. 3. 1992 medzi Federálnym odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska

9. Dodatok zo dňa 4. 5. 1992 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na rok 1992 medzi Slovenským výborom OZ Stavba

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenka

10. Odvetvová kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 24. 3. 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu

a

Zväzom priemyslu Slovenskej republiky - Asociáciou textilného a odevného priemyslu a Odvetvovým zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu

11. Dodatok zo dňa 1. 4. 1992 k Odvetvovej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na rok 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu

a

Zväzom priemyslu Slovenskej republiky - Asociáciou textilného a odevného priemyslu a Odvetvovým zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu

12. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1992 uzavřená dne 23. 4. 1992 mezi Českomoravským odborovým svazem pracovníků služeb

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Svazem průmyslu druhotných surovin ČSFR

13. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 1992 uzavřená dne 28. 4. 1992 mezi Federálním odborovým svazem pracovníků Československé armády

a

Zaměstnavatelským svazem státních podniků resortu FMO

14. Dodatok č. 1 zo dňa 24. 4. 1992 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na rok 1992 medzi Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku

a

Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

15. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 6. 3. 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Slovenským zväzom podnikateľských subjektov miestnej výroby a služieb

16. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretá dňa 4. 3. 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytových podnikov SR.