Opatrenie č. p1/c46/1992 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c46-p1
Čiastka 46/1992
Platnosť od 21.05.1992
Účinnosť od 21.05.1992
Aktuálne znenie 21.05.1992

OPATŘENÍ

ministerstva financí České republiky

ze dne 16. dubna 1992

o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků

Ministerstvo financí České republiky stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 41 odst. 3 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., a podle § 16 odst. 1 zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů:


§ 1

Od notářských poplatků za úkony a z darování a od soudních poplatků jsou osvobozeny úkony a převody majetku, které bezprostředně souvisejí s navrácením původního majetku podle zvláštního předpisu,1) nebo které bezprostředně souvisejí s převodem majetku tělovýchovných a sportovních organizací, popřípadě majetku dalších orgánů a organizací Československé obci sokolské a ostatním znovu vniklým dobrovolným tělovýchovným organizacím.

§ 2

Obdobně se podle § 10 odst. 2 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1966 Sb., osvobozují od správních poplatků úkony prováděné orgány geodézie a kartografie podle položky 38 A sazebníku I správních poplatků, přílohy k vyhlášce č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb., jde-li o úkony související s převody nemovitého majetku podle § 1.


§ 3

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění pozdějších předpisů.