Oznámenie č. p2/c43/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a pri inventarizácii hospodárskych prostriedkov pri uplatnení zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c43-p2
Čiastka 43/1992
Platnosť od 22.05.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a uverejňuje sa vo Finančnom spravodajcovi.

Pôvodný predpis 22.05.1992

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve opatrenie č. V/1-11320/1992 zo 14. apríla 1992, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a pri inventarizácii hospodárskych prostriedkov pri uplatnení zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a uverejňuje sa vo Finančnom spravodajcovi.

Do opatrenia možno nahliadnuť na Federálnom ministerstve financií, Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.