Redakčné oznámenie č. r1/c37/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c37-r1
Čiastka 37/1992
Platnosť od 16.04.1992
Pôvodný predpis 16.04.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 89/1992 Zb. o dojednaní Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu
a ziskov z majetku, v českom aj slovenskom vydaní

V Zmluve medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku má článok 5 ods. 3 správne znieť:

3. Výraz „stála prevádzkáreň“ nebude zahŕňať:

a) zariadenie, ktoré sa využíva iba na uskladnenie, vystavenie alebo dodanie tovaru patriaceho podniku;

b) zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udržiava iba za účelom uskladnenia, vystavenia alebo dodania;

c) zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udržiava iba za účelom spracovania iným podnikom;

d) trvalé zariadenie pre podnikanie, ktoré sa využíva iba za účelom nákupu tovaru alebo zhromažďovania informácií pre podnik;

e) trvalé zariadenie pre podnikanie, ktoré sa udržiava pre podnik iba za účelom reklamy, poskytovania informácií, vedeckých rešerší alebo podobných činností, ktoré majú prípravný alebo pomocný charakter;

f) trvalé zariadenie pre podnikanie, ktoré sa udržiava iba na výkon akéhokoľvek spojenia činností uvedených v pododsekoch (a) - (e) tohto odseku, pokiaľ celková činnosť trvalého zariadenia, vyplývajúca z tohto spojenia, má prípravný alebo pomocný charakter.“.

Redakcia