Oznámenie č. p3/c37/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie o nákupe niektorých výrobkov samostatne hospodáriacimi roľníkmi za ceny bez dane z obratu.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c37-p3
Čiastka 37/1992
Platnosť od 16.04.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.

Pôvodný predpis 16.04.1992

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 18 a § 19 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. opatrenie č. XIII/1 - 9 419/92 z 13. 3. 1992, ktorým sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií č. XII/1 - 16 050/91 z 2. 7. 1991 (reg. v čiastke 56/1991 Zb.) o nákupe niektorých výrobkov samostatne hospodáriacimi roľníkmi za ceny bez dane z obratu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992. Bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi a v Cenovom vestníku.

Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií ČR, Ministerstve financií SR a na všetkých finančných a daňových riaditeľstvách a úradoch.