Opatrenie č. p1/c36/1992 Zb.Opatrenie Federálneho ministerstva financií, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c36-p1
Čiastka 36/1992
Platnosť od 15.04.1992
Účinnosť od 01.05.1992
Aktuálne znenie 01.05.1992

OPATRENIE

Federálneho ministerstva financií

z 27. marca 1992,

ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene

Federálne ministerstvo financií podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:


§ 1

Tabulka


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. májom 1992.


Minister:
Ing. Rudlovčák CSc. v. r.
námestník